Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 1 teisel ja 4 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud taimekaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (105 SE), mille eesmärk on lahendada taimekaitseseaduse rakendamisel ilmnenud probleemid, ühtlustada seaduse teksti ja harmoneerida see määrusega (EÜ) nr 1107/2009 ning direktiiviga 2009/128/EÜ. Üks muutusi võrreldes varasemaga on taimekaitsevahendite toimeainete hindamis- ja heakskiitmise kriteeriumite ja taimekaitsevahendite turule lubamise reeglitega muutmine – nii asendub riskipõhine lähenemine ohupõhise lähenemisega, mistõttu tulevikus ei jõua turule taimekaitsevahendid, mis võivad avaldada inimese tervisele kahjulikku mõju.
2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevaid isikuid käsitleva Euroopa kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (81 SE), millega Eesti ühineb nimetatud kokkuleppega. Viimase eesmärk on anda Euroopa Inimõiguste Kohtu menetluses osalevatele isikutele teatud puutumatus, et täita paremini konventsiooni eesmärke. Kokkulepet kohaldatakse isikute suhtes, kes osalevad kohtu menetluses poolte, nende esindajate või nõustajatena, samuti tunnistajate ja ekspertide ning muude isikute suhtes, keda kohtu esimees on kutsunud kohtu menetluses osalema. Kohtuliku puutumatuse eesmärk on kaitsta kohtu menetluses osalevate isikute vabadust seoses kohtule antud suuliste ja kirjalike tunnistuste, dokumentide või muude esitatud tunnistusmaterjalidega. Isikutele antakse puutumatus ja muud võimalused selleks, et tagada nende sõnavabadus ja sõltumatus, mis on vajalik nende funktsioonide, ülesannete ja kohustuste täitmiseks ning nende õiguste kasutamiseks seoses kohtuga
3. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ülikooliseaduse, rakenduskõrgkooli seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (89 SE), millega tehtavad muudatused puudutavad üliõpilaste õigusi riigieelarvest rahastatava kõrghariduse omandamisel ja kõrghariduse tasemeõppe rahastamist riigieelarvest. Senise „riikliku koolitustellimuse“ asemel võetakse kasutusele mõiste „tegevustoetus“. Eelnõu kohaselt eraldatakse kõrgkoolidele edaspidi kõrgharidustaseme õppe läbiviimiseks riigieelarvest tegevustoetust, mis ei ole enam üldjuhul seotud konkreetsete õppekohtade ja lõpetajate arvuga. Õppeasutus otsustab oma profiilist, talle pandud ülesannetest ja olemasolevast koolitusvõimsusest lähtudes, millistes valdkondades kui palju õppekohti luuakse. Samuti sätestatakse, et õppekulude hüvitamise seadusest tulenevaks aluseks ei ole enam täis- või osakoormuses õppimine, vaid vähemalt 30 EAP mahus õppekava täitmine semestris.
4. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (119 OE), millega pikendatakse kuni 170 kaitseväelase kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO juhitavate rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude (ISAF – International Security Assistance Force) koosseisus kuni 31. detsembrini 2012.
 
5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusvastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (122 OE), millega pikendatakse kuni 15 kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta (European Union Naval Force Somalia – Operation Atalanta) ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus kuni 31. detsembrini 2012.
 
6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (117 OE), millega pikendatakse kuni 45 kaitseväelase kasutamist NATO reageerimisjõudude (NRF – NATO Response Force) koosseisus kuni 31. detsembrini 2012, lähtuvalt vajadusest. NRFi võib vajadusel kasutada nii Põhja-Atlandi lepingu alusel korraldatavas kollektiivkaitseoperatsioonis, kui ka ÜRO põhikirja VI ja VII peatükis sätestatu alusel rahu ja julgeoleku säilitamise või taastamise eesmärgil korraldatavas sõjalises operatsioonis ning rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud tavade ja põhimõtetega kooskõlas olevas muus sõjalises operatsioonis.

Komisjonides

Majanduskomisjonis (kell 13) –parlamentaarne kuulamine teemal põlevkivi kui ressurss (ruum L 332). Ettekannetega põlevkivikaevandamise ja selle töötlemise erinevaid aspekte käsitlevate ettekannetega esinevad TA Energeetikanõukogu esimees Arvi Hamburg, keskkonnaministeeriumi maapõue osakonna juhataja Tarmo All ja ministeeriumi nõunik Rein Raudsep, konkurentsiameti peadirektor Märt Ots, Eesti Energia AS-i juhatuse esimees Sandor Liive ja kütuste valdkonna juht Harri Mikk ning Viru Keemia Grupi AS-i juhatuse esimees Priit Rohumaa ja arendusdirektor Jaanus Purga.

Riigikaitsekomisjonis (kell 13.30) kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõud (108 SE) ja (110 SE); politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse, päästeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse tulenevalt asutuste ümberkorraldamisest eelnõu (116 SE).


Väliskomisjonis (kell 13)
–Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise “Euroopa Liidu energiapoliitika: koostöö Euroopa Liidu väliste partneritega” ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse “Liikmesriikide ja kolmandate riikide valitsuste vahelisi energiakokkuleppeid käsitleva teabevahetuse mehhanismi loomise kohta” eelnõu suhtes, kutsutud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Einari Kisel ja välisministeeriumi esindaja; rahvusvaheline olukord seoses Iraani tuumaprogrammiga, kutsutud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Sulev Kannike ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse vanemteadur Erik Männik; ülevaade Tuneesia parlamendi valimistest.
 
Kohtumised, üritused
 
Kell 10.15 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelsoni peab Afganistani diplomaatidele loengu „Riigikogu roll Eesti välispoliitikas“ (ruum L 240).
 
Kell 11.15 – väliskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni liikmed kohtuvad Afganistani diplomaatidega.
 
Kell 13 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb kosmosepoliitika töögrupi koosolekul.
 
Kell 13.30 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Eesti Võimlemisliidu juhatuse koosolekul.
 
Kell 18 – väliskomisjoni liikmed kohtuvad Hiina suursaadiku Huang Zhongpoga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (17.11-18.11) ning delegatsiooni liige Mailis Reps (17.11) osalevad Pariisis ENPA monitooringukomitee istungil ja Ukraina teemalisel kuulamisel.

* Riigikogu liige Urmas Reinsalu osaleb (17.11-18.11)Berliinis Bundestagi CDU/CSU parlamendifraktsiooni kutsel „CLUB 27“ parlamentaarsel kohtumisel. Põhiteemaks on Euroopa roll üleilmses majanduses.
 
Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside