Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 4 on kolmandal, 1 teisel ja 1 esimesel lugemisel. Pärast täiskogu istungi lõppu oodatakse Riigikogusse jõuluvana.
 
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (623 SE), mille eesmärk on viia regulatsioon, mis puudutab avaliku teenindamise lepingute alusel osutatavat sõitjateveo teenust tee- ja raudteeliikluses, kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega.
 
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (637 SE), mille eesmärk on täiendada seadust pereõe mõistega ja täpsustada seaduste sõnastust selliselt, et see võimaldaks paremini rakendada pereõe pädevust, muuta perearsti ja pereõe töökorraldust optimaalsemaks ning uuendada perearsti tööjuhendis perearstiga koos töötava pereõe töövaldkonnad.
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maamaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (636 SE), mille eesmärk on parandada maamaksu laekumist läbi selle, et maksukohustuse täitmise tähtaega ühildatakse füüsilise isiku tuludeklaratsioonide esitamise ajaga. Seega on võimalik juba füüsilise isiku deklaratsiooni esitamise ajal isikut teavitada, millises summas maamaksukohustus temal täitmisele kuulub ja ühtlasi on võimalik antud summa võrra vähendada füüsilisele isikule tagastatavat enammakstud tulumaksu summat. Ka muudab eelnõu maamaksu tasumise senist regulatsiooni. Senise summa kolmeks osaks jagamise ja kolme tähtpäeva asemel antakse kaks tähtpäeva ja summaline piirmäär 1000 krooni, millest väiksema või võrdse summa peab maksukohustuslane ära maksma esimeseks tähtpäevaks 31. märtsiks. Esimeseks tähtpäevaks tuleks samuti tasuda üle 1000 kroonise maksusumma puhul vähemalt pool maksusummast, kuid mitte vähem kui 1000 krooni. Ülejäänud maksusumma tasutakse teiseks tähtpäevaks 1. oktoobriks.  
4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse eelnõu (610 SE), mille peamine eesmärk on harmoneerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/64/EU makseteenuste osutamise kohta ja teha teatud muudatusi ka kehtivas e-raha asutuste regulatsioonis. Direktiivi näol on tegemist täiesti uue regulatsiooniga EL tasemel, mis sisaldab endas lühidalt öeldes seda, millistel tingimustel ja kuidas osutatakse rahalisi makseid Euroopa Majanduspiirkonnas. Nende teenuste pakkujateks on Eestis peamiselt pangad, kuid näiteks ka mõningad valuutavahetajad, kus viimased osutavad täna peamisel rahasiirde teenust. Eelnõuga kehtestatakse uued reeglid pankadele ning muudele makseteenuste pakkujatele, nende tegevusele ja vastutusele ning järelevalve teostamisele makseasutuste üle. Seni erinevalt pankadest makseasutused finantsjärelevalve alla ei ole kuulunud. Kuid edaspidi hakkab seaduse kohaselt Eestis tegutsevate ja siin asutatud makseasutuste üle teostama järelevalvet Finantsinspektsioon.
 
5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Serbia Vabariigi vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise lepingu ja selle protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (641 SE), millega ratifitseeritav leping reguleerib maksustamisõiguse jagamist lepinguosaliste riikide vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise kohustuse. Leping piirab lepinguosalise riigi maksustamisõigust, st lepinguosaline riik loobub osast maksutulust teise lepinguosalise riigi kasuks ja vastupidi. Lepingusätted loovad maksumaksjatele soodsamad tingimused, kuna uusi maksustamisõigusi leping ei anna.  
 
6. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse „Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2009. aasta tegevuse kontrollimiseks“ eelnõu (644 OE), millega nimetatakse Riigikontrolli 2009. aasta tegevust kontrollima KPMG Baltics AS-i audiitor Indrek Alliksaar.
 

Konverentsid, istungid
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (13.12-17.12) Pariisis ENPA Büroo, poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel.
* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (14.12-18.12) Strasbourgis ECRI (European Commission against Racism and Intolerance) 50. plenaaristungil.
* Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Mart Jüssi ja väliskomisjoni liige Valdur Lahtvee osalevad (14.12-18.12) valitsusdelegatsiooni koosseisus Kopenhaagenis toimuval ÜRO kliimamuutuste konverentsil.
* Riigikogu liige Toomas Trapido osaleb (10.12-18.12) Taanis Kopenhaagenis rahvusvahelisel kliimakonverentsil
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside