Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus.
1. Riigikaitsekomisjoni algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (880 SE) eesmärk on ajakohastada riigikaitselisi termineid ning nimetada senine sõjalise kaitse strateegiline kava ümber riigikaitse strateegiaks. Tegemist on eelnõu (805 SE) uuesti algatamisega, kuna viimane ei kogunud lõpphääletusel 24. novembril nõutavat 51 toetushäält.
2.  Valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE) kehtestab valla- ja linnasekretäridele juriidilise kõrghariduse nõude. Seaduse jõustumise ajaks ametisse nimetatud valla- ja linnasekretäre eelnõu regulatsioon ei puuduta. Samuti on võimalik kõigil vallasekretäridel, kes seda soovivad, taotleda seaduse jõustumiseni valla-ja linnasekretäride kutsekomisjoni poolt väljastatavat valla- ja linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse tunnistust juhul, kui isiku haridustase formaalselt ei vasta eelnõuga kehtestatavatele nõuetele. Nimetatud tunnistus võimaldab isikut nimetada valla-või linnasekretäriks ka peale antud seadusemuudatuse jõustumist. Seadus jõustub. 1. märtsil 2011.
3. Valitsuse algatatud notariaadiseaduse, notari tasu seaduse ja euro kasutusele võtmise seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (833 SE) eesmärk on viia seadustesse vajalikud muudatused, mis on seotud euro kasutusele võtmisega. Eelnõu teisel lugemisel viis rahanduskomisjon eelnõusse muudatused, millega korrigeeritakse notarite tasusid ja kohtutäiturite tasu määrasid selliselt, et need eurodesse ümberarvestatuna ja ümmardatuna on inimesele soodsamad ja eurole üleminekul ei toimuks tasude tõusu.
4.  Maaelukomisjoni algatatud riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu (840 SE) eesmärk on anda isikutele, kes kasutavad maareformi mõistes jätkuvalt riigi omandis olevat põllumajandusmaad maa ajutise kasutamise lepingu alusel, õigus omandada seda maad enampakkumisel kujunenud hinnaga.
5. Valitsuse ning Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (856 SE & 209 SE) täiendatakse tervishoiuteenuste korraldamise seadust sätetega, mis võimaldavad tervishoiutöötajaks õppivatel üliõpilastel osutada tervishoiuteenuseid tervishoiutöötaja juhendamisel ja vastutusel.
6. Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (861 SE) eesmärk on seaduse kooskõlla viimine EL Nõukogu direktiiviga 2010/12/EL. Direktiiviga tõstetakse tubakatoodete aktsiisi alammäärasid ja täpsustatakse tubakatoodete definitsioone, et tagada aktsiisi ühesugune kohaldamine.
7. Valitsuse algatatud meediateenuste seaduse eelnõuga (827 SE) viiakse Eesti audiovisuaalmeedia teenuste valdkonna regulatsioon vastavusse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga. Samuti uuendatakse siseriiklikku regulatsiooni audiovisuaalmeedia ja raadioringhäälingu valdkonnas, mis tuleneb eelkõige tehnoloogiate arengutest ning üleminekust digitaaltelevisioonile maapealses levis. See tingib vajaduse uuendada meediateenuse osutajate tegevuslubade süsteemi ning luua teavitamise kord tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste osutajatele.
8. Majanduskomisjoni algatatud liiklusseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (874 SE) täpsustatakse seaduse reguleerimisala, viivistasu aegumise regulatsiooni, alarmsõidukite märgutulede kasutamist, sõiduki valvega hoiukohta teisaldamise ja seal hoidmise tasumäärade kehtestamise aluseid, mootorsõiduki juhi tervisekontrolli tähtpäeva ja juhtimisõigusega seonduvaid üleminekusätteid. Teisel lugemisel arvati eelnõust välja sätted, mis nõuavad sõidukiomanikult  juhtimisõiguse olemasolu ka väljaspool teed. Eelnõuga lükatakse uue liiklusseaduse jõustumine edasi 1. juulini 2011.
9. Vabariigi Valitsuse algatatud riigihangete seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (860 SE) eesmärk on täpsustada kehtiva riigihangete seaduse sätteid, muuta regulatsioon selgemaks ja lahendada seaduse rakendamisel ilmnenud praktilised probleemid. Teisel lugemisel lisandunud muudatusega sätestatakse hankijatele kohustus võimaldada pakkumuste ja taotluste elektroonilist esitamist vähemalt 50% ulatuses hankija eelarveaastal planeeritavate riigihangete rahalisest mahust. Algataja selgituse kohaselt on alates 2011. aasta algusest kõigil hankijatel ja pakkujatel võimalik kasutada rahandusministeeriumi poolt arendatud e-riigihangete keskkonda pakkumuste ja taotluste elektrooniliseks esitamiseks ja vastuvõtmiseks.
10. Valitsuse algatatud metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu (843 SE) eesmärk on luua eeldused digitaalse veoselehe kasutusele võtmiseks. Selleks kaotatakse veoselehe kohustusliku vormi nõue ja antakse võimalus digitaalse veoselehe koostamiseks. Teine oluline eesmärk on muuta paindlikumaks ja läbipaistvamaks riigimetsas uuendusraiete kavandamise sätted ning kolmandaks likvideerida seaduses ilmnenud vead. Näiteks on ekslikult seadusesse sisse jäänud asutuse nimena keskkonnateenistus.
* Pärast istungi päevakorra menetlemist oodatakse Riigikogusse jõuluvana.
ENPA, OSCE
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (12.12-16.12) Prantsusmaal Pariisis ENPA büroo, poliitika ning õigusasjade ja inimõiguste komiteede istungitel.
* Riigikogu väliskomisjoni liige Silver Meikar osaleb (16.12-21.12) OSCE Parlamentaarse Assamblee missiooni koosseisus vaatlejana Valgevenes Minskis Valgevene presidendi valimistel
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside