Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 eelnõu, neist üheksa on kolmandal ja üks esimesel lugemisel.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud loomakaitseseaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (1087 SE), mille eesmärk on soodustada lemmikloomade tervise ja heaolu kaitset. Eelnõuga sätestatakse üksikasjalikumad lemmikloomade pidamise nõuded ning muudetakse loomade vedu reguleerivaid sätteid.

Kolmandal lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud keelatud rajatise kõrvaldamise seaduse eelnõu (1000 SE), mis seab keelu teatud rajatiste püstitamiseks ja reguleerib nende kõrvaldamist. Eelnõu kohaselt on keelatud rajatiseks selline rajatis, mis ülistab Eesti Vabariigi okupeerimist või massirepressioonide läbiviimist Eestis; mis võib ohustada isikute elu, tervist või vara, on vaenu õhutav või võib põhjustada avaliku korra rikkumisi. Sellise rajatise püstitamine avalikku kohta on eelnõu kohaselt keelatud. Õiguskomisjon toetas oma 8. veebruari istungil ka Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni muudatusettepanekut, millega lisatud rakendussäte kohustab Vabariigi Valitsust teisaldama Tõnismäe pronkssõduri 30 päeva jooksul peale seaduse jõustumist. Seadus jõustub eelnõu kohaselt Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

Kolmandal lugemisel on Res Publica fraktsiooni ja Isamaaliidu fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seaduse eelnõu (963 SE), mille kohaselt muutub 22. september vastupanuvõitluse päevaks. Autorid põhjendavad seda asjaoluga, et 22. septembril 1944 vallutas NSV Liidu sõjavägi Tallinna ja sundis taanduma Otto Tiefi poolt juhitud Eesti Vabariigi Valitsuse, millele järgnes kogu Eesti okupeerimine. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval 15. veebruaril.

Kolmandal lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 18 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (1059 SE), mis kaotab seadusest sätte, millega mitmele sotsiaaltoetusele õigust omavale isikule tohib toetust maksta vaid kahekordne sotsiaaltoetuste määra ulatuses kuus, mis praegusel hetkel on 800 krooni. Käesoleva eelnõu jõustumise järel võib sotsiaaltoetusele õigust omav isik saada nii mitut toetust, kui seadus seda võimaldab ehk ka enama kui kahe toetuse määras.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud isikuandmete kaitse seaduse eelnõu (1026 SE), mis annab andmesubjektidele senisest suurema kontrolli oma isikuandmete töötlemise üle, eelkõige seoses isikuandmete avalikustamise eraldi reguleerimisega, ja seega parema kaitse isikute privaatsfäärile. Eelnõu käsitleb ka isikuandmete käsitlemist ajakirjanduses. Eelnõu viimane redaktsioon sätestab, et isikuandmeid võib ilma andmesubjekti nõusolekuta avalikustada vaid ajakirjanduslikul eesmärgil, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi, see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega ja andmete avalikustamine ei kahjustada ülemääraselt andmesubjekti õigusi.

Esimesel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Riigikogu liikmete Mark Soosaare, Peeter Kreitzbergi ja Liina Tõnissoni algatatud planeerimisseaduse, ehitusseaduse, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1069 SE), mille eesmärk on kaitsta ühiskondlikke huve avaliku ruumi planeerimisel ja vastu seista väikeste huvigruppide kasumisoovist tulenevatele erahuvidele. Eesti riikliku arhitektuuripoliitika kujundamiseks ja elluviimiseks soovitakse muuhulgas luua kultuuriministeeriumi valitsemisalas Riigiarhitekti amet, mis hakkab koordineerima riikliku arhitektuuri- ja planeerimispoliitika kujundamist ning elluviimist.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Sotsiaalkomisjonis – vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1085 SE); elatisabi seaduse eelnõu (1076 SE).

Konverents, seminar, ÜRO missioon

Balti Assamblee (BA) delegatsiooni juht Andres Taimla ja liige Sven Sester osalevad (kuni 18.02) Luksemburgis Beneluxi parlamentidevahelise Konsultatiivnõukogu ja BA majanduskomisjoni korraldataval maaturismi alasel seminaril.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Toomas Alatalu osaleb (kuni 16. 02) Prantsusmaal Strasbourgis ENPA korraldataval konverentsil „Valimiste vaatlemise parlamentaarne mõõde – ühtsete standardite rakendamine”.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23.02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

 Riigikogu pressitalitus

Tagasiside