Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10täiskogu istung

 

Päevakorras on 8 eelnõu, millest 7 tuleb kolmandale ja 1 teisele lugemisele.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (831 SE), mille eesmärk on anda valdadele ja linnadele võimalus ühineda ka korraliste valimiste vahelisel perioodil.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kodakondsuse seaduse, karistusregistri seaduse ja sellest tulenevalt riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (883 SE), millega viiakse kodakondsuse seadus kooskõlla välismaalaste seaduse ja Euroopa Liidu kodaniku seadusega. Muuhulgas laiendab eelnõu võimalusi anda Eesti kodakondsust eriliste teenete eest. Nii kaotab eelnõu sätted, mille kohaselt peab eriliste teenete eest kodakondsust saav isik viibima püsivalt Eestis ja olema oma tegevusega tõstnud Eesti rahvusvahelist mainet.

3. Kolmandal lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud halduskoostöö seaduse § 13 muutmise seaduse eelnõu (885 SE), mille eesmärk on vabastada riigihanke nõuete järgimisest prügiveoga tegelevad mittetulundusühingud, mille liikmeteks on ainult kohaliku omavalitsuse üksused.

4. Kolmandal lugemisel on Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), mille eesmärk on suurendada sündivust nende lasteta paaride arvelt, kellel puudub võimalus loomulikul teel lapsi saada, kuid kellel kunstliku viljastamise protseduuri kasutamine on piiratud materiaalsete võimaluste tõttu. Eelnõu sisaldab volitusnormi kehavälise viljastamise protseduuride ravimikulude osaliseks hüvitamiseks haigekassa kaudu kogusummas 10 miljonit krooni.

5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (899 SE), millega luuakse eeldused narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete illegaalse käibe piiramiseks ja käibe üle kontrolli tõhustamiseks, kõrvaldades vastuolud Euroopa Liidu otsekohalduvate määrustega. Eeltoodu võimaldab paremini kaitsta rahva tervist ja vältida narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja lähteainete ebaseaduslikku ringlusesse sattumist.

6. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE), mis korraldab õppeasutuse sisehindamist ja nõustamist. Sisehindamine on eelnõu kohaselt protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, selgitades välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haridus- ja teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem. Eelnõu on plaanis seadusena vastu võtta neljapäeval 1. juunil.

7. Kolmandal lugemisel on Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseadus, millesse väliskomisjoni ettepanekul on viidud mitmeid muudatusi, mis puudutavad presidendi tegevust välissuhtlemisel. Väliskomisjon tegi oma muudatusettepanekud lähtuvalt õigusselgusest, et  seaduse mõtet paremini välja tuua.

8. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Isamaaliidu fraktsiooni, Res Publica fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse “Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Werol tehase juhtimisvigade ning ettevõtte erastamistoimingute seaduslikkuse ja otstarbekuse uurimiseks” eelnõu (925 OE). Algatajad leiavad, et seoses Weroliga seotud asjaoludega on vajalik parlamendi tasemel uurimiskomisjoni moodustamine, mis selgitaks välja Aktsiaseltsi Werol Tehased juhtimisel tehtud vead, ettevõttele kahju tekkimise põhjused ning teeks ettepanekud süüdlaste vastustusele võtmiseks. Komisjon peaks uurima ka Weroli erastamistoimingute seaduslikkust ja otstarbekust. Lisaks oleks komisjoni üleandeks teha ettepanekud ka teistes riigi äriühingute juhtimisvigade vältimiseks ning juhtimise paremaks korraldamiseks.

Komisjonides

Sotsiaalkomisjonis – kokkuvõtete tegemine sotsiaalkomisjoni tööst.

Väliskomisjonis –  kohtumine Vabariigi Presidendiga Kadriorus.

Üritused

Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa annab töölõuna Eestis kolmepäevasel visiidil viibivale Vene Riigiduuma delegatsioonile, mida juhib Vene-Eesti parlamendirühma esimees Svetlana Smirnova.   

Kell 14.30 – Vene Riigiduuma delegatsiooniga kohtub Eesti-Vene parlamendirühma esimees Sergei Ivanov ja teised sõprusrühma liikmed.

* Riigikogu keskkonnakomisjoni esimees Tõnis Kõiv osaleb (kuni 17.06) Viinis Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentide keskkonnakomisjoni esimeeste konverentsil.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla osaleb (kuni 18.06)  Hollandis Beneluxi Interparlamentaarse Konsultatiivnõukogu suveistungjärgul ja Balti Assamblee presiidiumi istungil.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Küllo Arjakas, majanduskomisjoni liige Liina Tõnisson (kuni 17.06) ja Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson (kuni 16.6) osalevad Riias Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu ja Seimi korraldataval konverentsil „Energiaalane koostöö Läänemere regioonis”.

* Riigikogu liige Mart Nutt on (kuni 17.06) OSCE missiooni kutsel lektoriks Armeenia Rahvusassamblee treeningprogrammis, mis viiakse läbi Armeenias ja Tšehhis.

Riigikogu pressitalitus

[email protected]

Tagasiside