Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest kolm on kolmandal ja üks teisel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (124 SE) mis võimaldab lapsehoidjana töötada mitte ainult lapsehoidja kutsetunnistuse omajaid, vaid ka teisi inimesi, kellel on selleks sobivad teadmised ja oskused. Lapsehoidja haridusnõuded kehtestati esmakordselt 2007. aastal samaaegselt lapsehoidja kutsestandardi loomisega. Kehtiva seaduse kohaselt ei saaks lapsehoidjana alates 2012. aastast töötada lapsehoidjana teiste erialade esindajad, kes samas vastavad oma ettevalmistuse poolest täielikult või suures osas lapsehoidja kutsestandardi nõuetele, olles õppinud mõnda teist eriala, nt aineõpetajaks õppinud pedagoogid jt. Eelnõu annab õiguse töötada lapsehoidjana ka inimesele, kellel on lapsehoidja kutsetunnistuse omajaga samal tasemel või isegi kõrgemal tasemel sobiv haridus. Teine eelnõuga tehtav muudatus võimaldab vajadusel määrata inimesele nii hooldaja kui eestkostja. Tänane regulatsioon ei võimalda määrata hooldajat inimesele, kes vajab samal ajal ka eestkostjat. Isiku sobivuse määratlemine eestkostjana või hooldajana jäävad endiselt kohtu ja omavalitsuse pädevusse.
 
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud ühistranspordiseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (115 SE), mille eesmärk on sätestada ühistranspordiseaduse muudatused, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1071/2009 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1073/2009 rahvusvahelisele bussiteenuste turule juurdepääsu käsitlevate ühiseeskirjade kohta kohaldamisest alates 4. detsembrist 2011. Mitmed muudatused ei ole sisulised, vaid on sõnastuslikku või tehnilist laadi. Näiteks asendub ühistranspordiluba ühenduse tegevusloaga. Samuti on kehtiva seaduse kohaselt nii bussi- kui taksoveol vajalik dokument sõidukikaart, eelnõu järgi jääb sõidukikaart vaid taksoveol, bussiveol asendatakse see ühenduse tegevusloa tõestatud koopiaga.
 
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Rahvusvahelise Valuutafondi liikmeks olekuga seotud õigusaktide muutmise seaduse eelnõu (132 SE), mille eesmärk on anda Eesti Vabariigi IMFi liikmeks olekuga võetud varalised kohustused üle Eesti Pangale. Samuti soovitakse eelnõuga täpsustada Eesti Panga õigusi ja kohustusi Eesti Vabariigi esindamisel IMFis.
 
4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikogu otsuse “Nõusoleku andmine Eesti Vabariigi kvoodi suurendamiseks Rahvusvahelises Valuutafondis” eelnõu (133 OE), mille eesmärk on anda nõusolek Eesti kvoodi suurendamise sissemaksmiseks ja volitada Eesti Panka osaluse suurendamiseks vajalikke toiminguid tegema. 20.10.2010. a ratifitseeritud IMFi põhikirja muudatustega kiideti heaks IMFi uus liikmesriikide kvoodi arvestamise valem, mille peamiseks eesmärgiks oli tagada dünaamiliselt arenenud majandusega riikide parem esindatus ja tugevam hääleõigus IMFis. Kvoodi suurenduse tasumise korral Eesti Panga poolt tehakse IMFile makse summas 93,9 mln SDRi ehk 106,8 mln EURi. See hõlmab seni valitsuse võlakirjadega tagatud kvootide tagasikutsumist 65,2 mln SDRi (74,1 mln EURi) ulatuses ning IMFi põhikirja muudatustest tulenevat kvoodi suurendamist 28,7 mln SDRi (32,6 mln EURi) ulatuses.
 
* Päevakorrapunktide käsitlemise järel oodatakse Riigikogu istungisaali Jõuluvana.

Kell 13.05 – riigikaitsekomisjon

Strateegilise kauba seaduse § 76 ja jälitustegevuse seaduse § 9 muutmise seaduse eelnõu (148 SE).

Üritused, kohtumised, ENPA

Kell 8.40
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb sõnavõtuga Estonian American Innovation Award 2011 üleandmise tseremoonial.
 
Kell 12 – Riigikogu aseesimees Laine Randjärv osaleb Migratsiooni ja Integratsiooni Sihtasutuse Meie inimesed nõukogu koosolekul.
 

Kell 12.30
– Riigikogu aseesimehe Jüri Ratase Jõulueelne kohtumine Nõmme sotsiaalkeskuses.
 

Kell 13.30
Jüri Ratas õnnitleb Tallinna Kiisupere lasteaeda 55.aastapäeva puhul.

Kell 14
Jüri Ratas õnnitleb Tallinna Vindi lasteaeda 35.aastapäeva puhul.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel (13.-16.dets) ning liikmed Mailis Reps (12.-16.dets) ja Indrek Saar (14.-15.dets) osalevad Prantsusmaal Pariisis ENPA erinevate komiteede istungitel. Herkel osaleb poliitikakomitee ja monitooringukomitee istungitel, Reps õigusasjade ja inimõigustekomitee ning monitooringukomitee istungitel ning Saar monitooringukomitee istungil. Käsitletakse olukorda Serbias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Ukrainas, Venemaal, Aserbaidžaanis ja Gruusias, samuti mitmeid muid küsimusi.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside