Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud biotsiidiseaduse eelnõu (446 SE), mis viib biotsiidide turustamist ja kasutamist reguleerivad õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Biotsiidiseaduse eesmärk on kaitsta inimeste ja loomade tervist, keskkonda ning vara, kehtestades selleks asjakohased nõuded biotsiididele, nende turustamisele ja kasutamisele. Biotsiidide ohutu kasutamise ja turule lubamise eelduseks on biotsiididele turustusloa andmine ja biotsiidides kasutamiseks ettenähtud toimeainete kandmine biotsiididirektiivi vastavatesse lisadesse. Ühtsete nõuete rakendamine biotsiidide turustamisele ja kasutamisele Euroopa Majanduspiirkonnas on eelduseks kaupade vaba ja ohutu liikumise tagamiseks liikmesriikide vahel. Samuti võimaldab selline ühtsete tingimuste rakendamine turustuslubade riikidevahelist vastastikust tunnustamist, mis vähendab dokumentide menetlemise aega ja seega ka kulutusi.

2. Kolmandal lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud maareformi seaduse § 23³ muutmise seaduse eelnõu (472 SE), millega pikendatakse vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamise senist tähtaega 1. juuni 2009 kuni 1. jaanuarini 2010. Keskkonnakomisjoni hinnangul ei ole senine tähtaeg 1. juuni 2009 vajalike toimingute tegemiseks piisav. Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse kohaselt võib kasutusvaldusesse antud maad omandada isik, kelle kasuks kasutusvaldus seati või kes on kasutusvalduse lepingusse astunud vastavalt maareformi seadusele ning kes tegeleb põllumajandusliku tootmisega, kasutab maad sihtotstarbeliselt ega ole andnud maad teise isiku kasutusse.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (476 SE), millega peatatakse kohustusliku kogumispensioni maksed alates 2009. aasta 1. juunist kuni 2010. aasta lõpuni täies mahus ning 2011. aastal pooles mahus. Tavapärane sissemaksete režiim jätkuks eelnõu kohaselt aastast 2012. Erandina näeb eelnõu ette võimaluse, et II sambaga liitunutel, samuti neil, kes veel 2009. aastal II sambaga liituvad, on õigus esitada avaldus, et jätkata oma 2%-lisi kohustusliku kogumispensioni sissemakseid 2010. aasta algusest.

4. Olulise tähtsusega riikliku küsimuse Eesti Inimarengu Aruanne 2008 arutelu. Ettekande sel teemal peavad põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde, Eesti Inimarengu Aruande 2008 toimetaja Erik Terk ja peatoimetaja Marju Lauristin.

Komisjonides

Keskkonnakomisjonis – väljasõiduistung Tartumaale loodus- ja keskkonnaprobleemidega tutvumiseks.

Kultuurikomisjonis – kutseõppeasutuse seaduse ning õppetoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (490 SE); ülikooliseaduse, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse, Eesti Rahvusraamatukogu seaduse, erakooliseaduse ja rakenduskõrgkooli seaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE); IBO õppekava, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu algatamise võimaluse arutamine; põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu 412 SE.

Riigikaitsekomisjonis – kaitseväeteenistuse seaduse, kaitseväe distsiplinaarseaduse ja Eesti NSV taluseaduse muutmise seaduse eelnõu (486 SE).

Õiguskomisjonis – kell 14 -16 avalik istung: lapse õiguste kaitse ja ombudsmani institutsioon Eestis (ruumis 333).

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas kohtub Toompeal Murtud Rukkilille ühingu liikmetega.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni asendusliige Aleksei Lotman osaleb (13.05-16.05) Peterburis ENPA keskkonna-, põllumajanduse ja kohalike omavalitsuste komitee säästliku arengu allkomitee istungil.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (13.05-15.05) Istanbulis ENPA võrdsete võimaluste komisjoni ja koduvägivalla vastu võitlemise komisjoni istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside