Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Kolmandal lugemisel on kuus eelnõu. 

1. Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõue eelnõu (43 SE) eesmärk on tagada, et isikud, kes on süüdi mõistetud lastevastases seksuaalse iseloomuga kuriteos, alaealise prostitutsiooniga või lapspornoga seotud kuriteos, ei pääseks töötama ametikohtadele, kus nad puutuvad vahetult kokku lastega (õpetaja, lasteaiakasvataja, ringijuht, lastelaagri kasvataja, lapsehoidja jne). Lastega töötamise õiguse piiramine on oluline uute kuritegude ärahoidmise aspektist. Seetõttu täiendatakse eelnõuga lastega töötamist reguleerivaid eriseadusi tööandjate kohustusega kontrollida töölevõetava isiku karistusandmeid ning antakse õiguslik tähendus ka karistusregistri arhiiviandmetele. Ühtlasi luuakse eelnõuga alaealise seaduslikule esindajale võimalus saada teise isiku seksuaalkuritegudega seotud karistatuse kohta teavet lapse kaitse eesmärgist lähtuva õigustatud huvi olemasolu korral.

2. Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse eelnõu (54 SE) eesmärk on edasi arendada parlamentarismi Eestis, korrastada Riigikogu tegevust ja Riigikogu liikme staatust. Eelnõu täpsustab Riigikogu liikme õigusliku seisundit ning õigusi ja kohustusi. Eelnõusse on põhiseaduskomisjoni poolt sisse viidud mitmeid muudatusi, mis muuhulgas säilitavad kuluhüvitiste senise regulatsiooni.

3. Valitsuse algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (27 SE) muudab üheselt mõistetavaks kohtutäiturite ja pankrotihaldurite kohustused enam kui 10 hektari suuruse kinnisasja omandamise nõuetele vastavuse ja vajalike dokumentide kontrollimisel enampakkumise korral. Eelnõuga muudetakse seaduse § 2 lõike 6 preambulat, sätestades, et seaduses toodud nõuetele vastavust ja vajalike dokumentide olemasolu kontrollib notar või vara müümisel täitemenetluse seadustikus sätestatud enampakkumise korral kohtutäitur või pankrotihaldur. Praegu kehtiva seaduse kohaselt on selline kohustus vaid notaril. Seaduse § 2 sätestab nende isikute ringi, kes võivad omandada piiranguteta maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasja, mille kõlvikulises koosseisus on põllumajandusmaad või metsamaad 10 hektarit või rohkem. Need on Eesti kodanikud või Eesti alalised elanikud, kes vastavalt tegelevad kas põllumajandussaaduste tootmisega või metsa majandamisega.  

4. Valitsuse algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (44 SE) pikendab vanemahüvitise maksmise perioodi nelja kalendrikuu ehk 120 päeva võrra seniselt 455lt päevalt 575 päevani.

5. Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE) langetab üksikisiku tulumaksumäära 2011. aastaks 18%ni ja tõstab tulumaksuvaba miinimumi samaks ajaks 36 tuhande kroonini aastas.

6. Valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõuga (64 SE) tõstetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi. Eelnõuga muudetakse ka keskkonnatasude seadust, millesse tehtava muudatuse kohaselt ei maksa elektritootjad enam co2 saastetasusid, et kompenseerida elektriaktsiisi kehtestamisega tekkivat hinnatõusu.

Päevakord asub aadressil https://www.riigikogu.ee/?op=ems&page=tk_nadal

Komisjonides

Maaelukomisjonis – 14.-15. juuni väljasõiduistung Hiiumaale, kohtumine maavanema Hannes Maaseli ning Hiiumaa põllumeestega. Emmaste vallamajas toimub arutelu teemadel töökohtade loomine maapiirkondades, väikeste omavalitsuste toimetulek, kvaliteetse elukeskkonna võimalikusest ääremaal.

Majanduskomisjonis – Euroopa Liidu merenduspoliitika rohelise raamatu „Euroopa Liidu tulevase merenduspoliitika suunas: Euroopa seisukoht ookeanide ja merede küsimuses” eelnõu arutelu.

Kohtumised, foorumid, konverentsid

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (kuni 15.06) Rootsis Stockholmis ja Sigtunas Euroopa Nõukogu ja Rootsi Riksdagi korraldataval demokraatia tuleviku teemalisel foorumil. Arutusel on parlamendiliikmete vastutus, sõltuvus demokraatiast ja inimõigustest, opositsiooni roll dialoogi ja initsiatiivi arendamisel poliitilises otsustusprotsessis, uue ajastu esindusdemokraatia, kodanikuühiskonna kaasamine sõnavabaduse kaitse.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson osaleb (kuni 14. 06) Saksamaal Berliinis Bundestagi korraldataval Euroopa Liidu parlamentaarsel konverentsil, mis on pühendatud Rooma lepingu 50. aastapäevale ja käsitleb parlamentidevahelist koostööd, ning (kuni 16.06) Ungaris Budapestis Euroopa energiapoliitika konverentsil kus arutusel on Euroopa ühtse energiapoliitika eesmärgid.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (kuni 15.06) Poolas Varssavis WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel Poola seimi, Senati, valitsuse ja kaitseväe esindajatega.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser osaleb (kuni 15. 06) Ameerika Ühendriikides Washingtonis The Heritage Foundationi korraldataval Ameerika-Balti suhete 85. aastapäev tähistaval konverentsil. Kõne all on rahvusvahelised ohud ja majandusvabadus.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (kuni 15.06) Ameerika Ühendriikides New Yorgis ja Washingtonis WEU Assamblee poliitikakomitee kohtumistel USA julgeoleku- ja kaitsestruktuuridega. Arutusel on energiajulgeolek, ÜRO rahuvalve ja ÜRO koostöö Euroopa Liiduga, kriisijuhtimine jmt.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside