Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on viie eelnõu kolmas lugemine ja lõpphääletus.

1. Valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE) eesmärk on korrastada kohtuekspertiisivaldkonnaga seotud regulatsiooni. Eelnõuga viiakse riikliku sõrmejälgede registri ja riikliku DNA registri regulatsioon kooskõlla kehtiva Eesti õigusega, samuti arvestatakse Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid tingimusi ja nõudeid. Ka uuendatakse ja ajakohastatakse ekspertiiside hinnakirja. Kohtupsühhiaatriaekspertiisi valdkonda puudutavate muudatustega korrastatakse kohtupsühhiaatriaekspertiisi rakendamine tsiviilkohtumenetluses, viies seadusandluse kooskõlla teadusliku ja rakendusliku praktikaga.

2. Valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (232 SE) viib välisõhu kaitse seaduse vastavusse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1005/2009/EÜ osoonikihti kahandavate ainete kohta ja lahendab seaduse senise redaktsiooni rakendamisel ilmnenud probleemid. Paraneb osoonikihti kahandavate ainete kohta kehtestatud nõuete täitmine Eestis, kuna regulatsioon muutub selgemaks ja täpsemaks. Ka luuakse alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) 842/2006 teatavate fluoritud kasvuhoonegaaside kohta ja selle rakendusmääruste rakendamiseks Eestis. Kõige rohkem mõjutavad muudatused F-gaaside käitlejaid. Isikutel, kes tegelevad F-gaase sisaldavate statsionaarsete tuletõrjesüsteemide ja tulekustutite, jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade paigaldamise, hooldamise ja teenindamisega, F-gaaside kogumisega kõrgepingejaotlatest, F-gaasidel põhinevate lahustite kogumisega ja teatavate mootorsõidukite F-gaase sisaldavate kliimaseadmetega, on seaduse jõustumisel õigus seda teha ainult asjaomase kutse- või osakutsetunnistuse või käitlemisloa olemasolu korral.

3. Valitsuse algatatud ravikindlustuse seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (229 SE) eesmärk on parandada ravimite rahalist kättesaadavust patsientidele. Seaduse rakendamisel väheneb patsientide omaosalus ravimite ostmisel ligikaudu 22% võrra. Eelnõu teine eesmärk on vähendada eriarstide töökoormust, kinnitades krooniliste haigustega patsientide jälgimise perearstide tavapärase töö osaks.

4.  Valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (222 SE) ülevõetava direktiivi eesmärk on tagada füüsilisest isikust ettevõtjatena (edaspidi FIE) tegutsevate või nende tegevusele kaasa aitavate meeste ja naiste võrdne kohtlemine. Eelnõu tagab naissoost ja meessoost füüsilisest isikust ettevõtjate võrdse kohtlemise ja nende ettevõtte tegevuses osalevate abikaasade võimaluse samaväärseks sotsiaalkaitseks. Võimalus samaväärseks sotsiaalkaitseks antakse formaalse töölepingu sõlmimise kohustuseta ja ettevõtjale antakse võimalus vähendada oma ettevõtlustulu ettevõtte tegevuses osaleva abikaasa eest makstud sotsiaalmaksu võrra.

5. Põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse täiendamise seaduse eelnõu (216 SE) sätestab erakonnaseaduse alusel moodustatud Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) liikmetele töötasu maksmise aluse, kuna kehtivas seaduses sellekohane regulatsioon puudub. Eelnõu algataja leiab, et õiglane oleks seada ERJK liikme tasu sõltuvusse tema tööpanusest. Tööpanuse arvestamisel oleks algataja hinnangul eesmärgipärane võtta aluseks komisjoni koosolekust osavõtmise ja ERJK muude ülesannete täitmiseks kulunud aeg. Tasu suuruse arvestamisel on võetud eeskujuks Vabariigi Valimiskomisjoni liikmete tasu suurus, mis on 25-kordne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tunni töötasu alammäär (mis praegu täistööajaga töötamise korral on 1,80 eurot tunnis).

KELL 13 RIIGIKOGU JUHATUSE PRESSIKONVERENTS

Riigikogu esimees Ene Ergma, aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas võtavad kokku lõppenud kevadistungjärgu, tutvustavad suveplaane ja vastavad ajakirjanike küsimustele (ruum L 240).
Huvilistele kaasa parlamentaarse ajakirja Riigikogu Toimetised värske number!
Oma osalemisest palume teatada aadressil [email protected]  või telefonil 631 6351.

Üritused, kohtumised

Kell 11 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma külastab Paldiskis USA Euroopa Väejuhatuse ja Eesti Kaitseväe liitlasvägede vastuvõtu ühisõppust BALTOPS 2012.

Kell 15 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Leinapäeva mälestustseremoonial Linda kivi juures.

Kell 16Ene Ergma osaleb küüditatute ja okupatsiooniohvrite mälestusele pühendatud koosviibimisel Okupatsioonide Muuseumis.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb (14.06-16.06) Hollandis Haagis Beneluxi parlamendi suveistungil ning Balti Assamblee presiidiumi istungil.

* Riigikogu kultuurikomisjoni liige Liisa-Ly Pakosta osaleb (14.06-18.06) Soomes Tamperes Eesti-Soome rahvatantsu ja –muusika suursündmusel „Tanssipidot 2012“.  

* Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Karel Rüütli ja liige Rainer Vakra osalevad (13.06-19.06) Brasiilias Rio de Janeiros 1. ülemaailmsel Rio agenda alasel seadusandjate tippkohtumisel.

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (10.06-15.06) Jordaania Hašimiidi Kuningriigis Ammānis NATO PA Vahemere ja Lähis-Ida töörühma väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside