Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 3 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 2 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud krediidiasutuste seaduse ja finantsinspektsiooni seaduse muutmise seaduse eelnõu (1017 SE), mille peamine eesmärk on harmoneerida uus kapitalinõuete direktiiv ehk kapitali adekvaatsuse uus kontseptsioon. Kapitali adekvaatsus kui selline näeb krediidiasutusele ette miinimumkapitali nõuded piisava maksevõime tagamiseks, kus varasid ja bilansiväliseid kirjeid kaalutakse vastavalt nende riskiastmele. Lisaks on konkurentsi moonutamise ärahoidmiseks ja pangandussüsteemi tugevdamiseks Euroopa siseturul nähtud ette vastav ühtne operatsiooniriski miinimumkapitali nõude –  8%, kus liikmesriik võib kehtestada ka kõrgema taseme. Eesti krediidiasutuste puhul on see hetkel 10%.

2. Esimesel lugemisel on Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1010 SE), millega tehakse ettepanek, et kompensatsioon õigusvastaselt võõrandatud vara eest makstakse õigustatud subjekti näidatud pangakontole ühekordse maksega kuue kuu jooksul pärast kompensatsiooni määramist. Nagu selgitavad eelnõu autorid seletuskirjas, muutis Riigikogu 26. jaanuaril 2006. aastal õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadust ja sätestas, et õigusvastaselt võõrandatud vara eest hakati kompensatsiooni maksma mitte EVP-des, vaid rahas. Lisaks sätestati, et kuni 3000 krooni suurune kompensatsioon makstakse välja ühekordse maksega järgmisel aastal pärast kompensatsiooni määramise aastat, sellest suurem kompensatsioon makstakse mitmekordse maksega võrdsete osadena kuni viie aasta jooksul pärast kompensatsiooni määramise aastat. Seega, kui varem said isikud kompensatsiooni kätte korraga, siis ülalmainitud seadusemuudatuse tulemusena mindi üle süsteemile, kus kompensatsiooni hakatakse enamikel juhtudel maksma osade kaupa mitmete aastate jooksul. Autorid leiavad, et uus süsteem ei ole õigustatud.

3. Riigikogu liikmete Olav Aarna, Eldar Efendijevi, Igor Gräzini, Raivo Järvi, Olev Laanjärve, Tõnis Lukase, Juhan Partsi, Indrek Raudse, Urmas Reinsalu, Reet Roosi, Mark Soosaare, Imre Sooääre, Elmar-Johannes Truu, Peeter Tulviste, Trivimi Velliste, Vladimir Velmani ja Avo Üpruse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (1014 SE), mis jõustumisel muudaks religiooniõpetuse gümnaasiumis kohustuslikuks. Põhikoolis oleks kool kohustatud religiooniõpetust õpetama, kui seda soovib vähemalt 5 õpilast (seaduses praegu kehtestatud 15 asemel). Ka vahetab eelnõu kehtivast seadusest välja termini „usuõpetus”, asendades selle mõistega „religiooniõpetus”, defineerides viimast järgnevalt: religiooniõpetus on mittekonfessionaalne õppeaine, mille käigus saab õpilane teadmisi maailmareligioonidest ja nende mõjust inimarengule.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Maaelukomisjonis – ülevaade EL Põllumajanduse ja Kalanduse Nõukogu detsembriistungil arutusele tulevatest teemadest; OÜ Areto likvideerimine ja alkoholiseadusest tuleneva järelevalvekohustuse üleminek Veterinaar- ja Toiduametile.

Riigikaitsekomisjonis – Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuste kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel julgeolekutagamismissioonil Kuveidis, Kataris, Bahreinis ja Iraagis” eelnõu (1052 OE).

Väliskomisjonis – kuulamised energiajulgeoleku teemal: Põhja-Euroopa gaasijuhtme (Nord Stream) projekt ja selle piiriülese keskkonnamõju hindamine.

Kohtumised, istungid

Kell 13 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma kohtub Türgi suursaadiku Sule Soysaliga.

Kell 15 – .Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Vabariigi Presidendiga.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ( kuni 16.12) ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev (kuni 17.12) osalevad Aserbaidžaani parlamendi kutsel Aserbaidžaanis Bakuus põhiseadus-, kultuuri- ja haridusalastel konsultatsioonidel.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 15.12) Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Euroopa Nõukogu rassismi ja sallimatuse küsimustega tegelev komisjon) 41. plenaaristungil.

Balti Assamblee

Leedus Vilniuses toimub (kuni 17.12) Balti Assamblee 25. istungjärk ning sellega seoses ka 12. Balti Nõukogu kohtumine ning Balti Assamblee ja Põhjamaade iga-aastane kohtumine. Assambleel osaleb Eesti delegatsioon, kuhu kuuluvad delegatsiooni juht Andres Taimla, asejuht Trivimi Velliste ning liikmed Olav Aarna, Küllo Arjakas, Ants Pauls, Sven Sester, Jüri Tamm, Vladimir Velman, Väino Linde (15.-17.12) ja Toomas Alatalu (14.-15.12). Arutusel on Balti riikide ja Euroopa Liidu uute naabermaade vahelise koostöö toetamine, terrorismi ohud ja probleemid ning terrorismi ennetamisega seotud küsimused.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside