Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 4 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 2 teisel ja 1 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE), mille eesmärk on täiendada Kyoto protokolli artikli 17 kohaste riigi lubatud heitkoguse ühikute müümise ja rohelise investeerimisskeemi rakendamise õiguslikku regulatsiooni. Peamine eesmärk on täpsustada heitkogustega kauplemise riigisisest korraldust rahvusvaheliste lepingute ettevalmistamisel ja elluviimisel. Defineeritakse ka rohelise investeerimisskeemi mõistet. Muudatused on algataja kinnitusel vajalikud selleks, et tagada Eesti seadusaktide ja rakendusskeemide võimalikult suur läbipaistvus ja arusaadavus. Lisaks tagavad muudatused heitkogustega kauplemistehingute professionaalse ettevalmistamise ja saadavate vahendite parema kasutamise.
2. Jätkub põhiseaduskomisjoni algatatud erakonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (516 SE) teine lugemine. Eelnõu teine lugemine katkestati 18. märtsil 2010. Eelnõu eesmärk on tagada isikute kuulumine ainult ühte Eestis registreeritud erakonda ja võimaldada saada aktuaalset ülevaadet erakondade liikmete nimekirjadest. Eelnõu teisele lugemisele esitatud redaktsioon näeb ette, et erakond peab registreerima muudatused kohtu registriosakonnas kord kvartalis. Juhul, kui erakonna liige on korraga enam kui ühe erakonna liikmete nimekirjas, arvestab kohtu registriosakond isiku sellesse erakonda, mille liikmeks astumise aeg on hilisem. Põhiseaduskomisjon soovib viia eelnõu lõpphääletusele 19. mail 2010.
3. Teisel lugemisel on Riigikaitsekomisjoni algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (671 SE), mille eesmärk on määrata seaduse alusel kindlaks ajateenijate põhiõiguste ja -vabaduste piiramine ja viia asendusteenistuse kestus kooskõlla Euroopa Sotsiaalharta põhimõtetega. Eelnõuga reguleeritakse ajateenijate teenistuskohustuste täitmisel esineda võivaid põhiõiguste piiranguid. Lisaks lühendab eelnõu asendusteenistuse kestust ja võrdsustab selle ajateenistuse kestusega. Eelnõu kohaselt lüheneb maksimaalse asendusteenistuse aeg 18-lt kuult 12-le kuule. Eelnõu väljatöötamine tulenes Vabariigi Presidendi otsusest, millega president jättis välja kuulutamata Riigikogu poolt 21. oktoobril 2009 vastu võetud kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse. Presidendi hinnangul oli seadus vastuolus põhiseadusega osas, mis puudutas ajateenija inimväärikuse austamist ja õiguste järgimist.
4. Esimesel lugemisel on riigikaitsekomisjoni algatatud relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (719 SE), mille eesmärk on lubada enne 1946. aastat toodetud tääknoad külmrelvadena piiramata tsiviilkäibesse. Riigikaitsekomisjon osutab, et tääknoa lisamine tsiviilkäibes keelatud külmrelvade nimistusse oli põhjendatud sellega, et tääknoa kasutamine väidetavalt ei haaku tsiviiltoimingutega, vaid selle põhifunktsiooniks on tulirelva külge kinnituva täägiga torke sooritamine. Samas leiab komisjon, et tääknoad on tsiviilkäibes lubatud nii Euroopa Liidu riikides, kui enamikes maailma riikides, ning on ülimalt vähetõenäoline võimalus omandada sõjaväe tulirelv, mille külge oleks võimalik püssiraua külge kinnitada enne 1946. aastat toodetud tääknuga. Tääknuga ei ole põhimõtteliselt ohtlikum kui vabalt tsiviilkäibes olevad jahi, puss- või kööginoad.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis
(15 min pärast istungi lõppu) – spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (678 SE); põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE).

Majanduskomisjonis
(kell 12, ruum L-333) – riikliku statistika seaduse eelnõu ( 739 SE); monopolide ohjeldamise seaduse eelnõu (597 SE).

Rahanduskomisjoni väljasõiduistung
(kell 14, Eesti Pank) – kohtumine Eesti Panga esindajatega.

Riigikaitsekomisjonis
väljasõiduistung (kell 13) – külastatakse kaitseväe õppust Kevadtorm 2010.

Väliskomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni
ühisistung (kell 11.30).

Õiguskomisjonis
(kell 11) – võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse eelnõu (743 SE).

Kohtumised, konverentsid
* Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (13.05-15.05) Rootsis Stockholmis Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil. Plenaaristungi teemadeks on Lissaboni leping ja parlamentidevaheline koostöö ning uued tehnoloogiad ja kommunikatsioon kui parlamenditöö väljakutse, milles Ene Ergma esineb sõnavõtuga.
* Tartus toimub (13.05-14.05) Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide delegatsioonide kohtumine. Kahepäevase kohtumise keskmes on julgeolekupoliitika küsimused: NATO uue strateegilise kontseptsiooni koostamine ning Euroopa Liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika teostamine ning parlamentaarne kontroll. Kolme parlamendi väliskomisjoni liikmed külastavad Balti Kaitsekolledžit ning kohtuvad Tartu Ülikooli riigiteaduste üliõpilastega. Tartu kohtumisest võtavad osa väliskomisjoni esimees Sven Mikser, aseesimees Enn Eesmaa ja liige Silver Meikar.
* Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (13.05-14.05) Lätis Riias Balti Assamblee presiidiumi ja BA julgeoleku- ja õiguskomisjoni istungil. Arutusele tulevad teemad käsitlevad uusi julgeolekustrateegiaid ning üle-Atlandilist ja regionaalset julgeolekunägemust.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Aleksei Lotman osaleb (13.05-14.05)  ENPA esindajana Venemaal Peterburis 3. Neeva ökoloogia kongressil.
 
* OSCE Parlamentaarse assamblee Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo ning liikmed Mart Nutt ja Toivo Tootsen osalevad (13.05-17.05)  Kasahstanis Alma-Atas OSCE teisel üle-Aasialisel parlamentaarsel foorumil „OSCE Euraasia dimensioon”. Arutusel on regionaalse julgeoleku küsimused nagu olukord Afganistanis, terrorism ja relvastuse vähendamine, aga ka majanduse areng ning inimmõõtmega seonduv (usuline sallivus, poliitika, meedia vabadus, narkootikumide kaubandus, inimkaubandus
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside