Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Olulise tähtsusega riikliku küsimusena arutab Riigikogu Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni. Eelnevalt on päevakorras 5 eelnõu kolmas lugemine. 

1. Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud pakendiseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (127 SE) eesmärk on suurendada pakendijääkide taaskasutust. Algataja kinnitusel tähendaks eelnõu jõustumine seda, et kui varem ladestati prügilatesse 50% turule läinud pakendijääkidest ja ka taaskasutusse suunati 50% pakendijääkidest, siis edaspidi suunataks taaskasutusse 60% pakendijääkidest ja prügilatesse ladestatakse 40%. Absoluutarvudes tähendab see taaskasutatavate materjalide suurenemist ca 10 000 tonni võrra. Aastast 2010 suunatakse eelnõu kohaselt taaskasutusse 70 % pakendijääkidest ning prügilatesse ladestatakse 30 % pakendijääkidest.

2. Keskerakonna fraktsiooni algatatud Riigikontrolli seaduse muutmise seaduse eelnõuga (110 SE) kaotatakse vanusepiirang riigikontrolöri ametisse kandideerijale. Kehtiva seaduse kohaselt ei tohi kandidaat olla ametisse nimetamisel vanem kui 65 aastane. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 13. detsembril.

3. Valitsuse algatatud veterinaarkorralduse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõuga (147 SE) viiakse seadus kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 882/2004. Olulisemateks muudatused puudutavad veterinaarjärelevalve tasusid. Muutuvad nende arvestamise põhimõtted ja ka määrad, mis olenevalt käitlemisvaldkonnast tõusevad mõnel juhul poole võrra või rohkem, sest alates 1. jaanuarist 2008 ei võimalda nimetatud määrus enam tasumäärade vähendamist. Teine oluline muudatus on seotud ümberkorraldustega veterinaarlaboratooriumide tegevuses ning üleminekuga veterinaarlaboratooriumi tegevuslubadelt volituse andmise korrale.

4. Valitsuse algatatud relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (97 SE) korrastab riigilõivumäärasid relvadega seotud toimingutele, nii et need vastavad riigi poolt tegelikele tehtavatele kulutustele. Eelnõuga vähendatakse osasid relvadega seotud toimingute riigilõivusid, mis on ebaproportsionaalselt kõrged. Relva ja laskemoona sisseveo ja väljaveo erilube ning edasitoimetamise eellube ja lube hakkab julgestuspolitsei asemel väljastama ning nende üle arvestust pidama politseiamet.

5. Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse, maa hindamise seaduse ja maakatastriseaduse muutmise seaduse eelnõu (154 SE) viiakse viisakutsete lõivustamise kord kooskõlla Schengeni acquis’ga. Võrreldes seniste määradega tõusevad viisataotluse läbivaatamise eest võetavad lõivud 395–630 krooni võrra. Ka kaob seni kehtinud lõivuvabastus 6-18 aastaste isikute suhtes, välja arvatud õpilased ja üliõpilased, kes reisivad õppetöö eesmärgil. Alates Schengeni viisaruumiga ühinemisest võib lõivuvabalt menetleda ainult alla 6-aastaste laste viisataotlust. Eesti liitub Schengeni viisaruumiga 21. detsembril 2007.

6. Olulise tähtsusega riikliku küsimusena Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutelu. Ettekandjad regionaalminister Vallo Reimaa, põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde ja kodanikuühiskonna toetusrühma esimees Urmas Reinsalu. Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioon on dokument, mis määratleb avaliku võimu ja kodanikualgatuse vastastikuse koostöö avaliku poliitika ja Eesti  kodanikuühiskonna kujundamisel. Riigikogu korraldab kontseptsiooni elluviimise ja kodanikuühiskonna arengu arutamiseks igal teisel aastal vastavasisulise olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu. Riigikogu kiitis kontseptsiooni heaks 12. detsembril 2002. aastal.

Päevakord asub siin.

Komisjonides

Õiguskomisjoni ja riigikaitsekomisjoni ühisistung  – (kell 13.15-15.00, Valge saal) käsitletakse 2007. aasta aprillisündmusi ning sisejulgeoleku ja turvalisuse küsimusi. Tegemist on jätkuga 11. juunil 2007 toimunud esimesele istungile. Ühisistungit juhatab õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher, istungil osaleb Riigikogu esimees Ene Ergma.

Istungil osalevad siseminister Jüri Pihl, kaitseministeeriumi kantsler Lauri Almann, riigi peaprokurör Norman Aas, kaitsepolitseiameti peadirektor Aldis Alus, politseiameti peadirektor Raivo Aeg, Põhja politseiprefektuuri politseiprefekt Raivo Küüt, Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik Indrek Kannik, teabeameti peadirektor Tarmo Türkson, riigikantselei julgeoleku koordinatsioonidirektori büroo julgeoleku koordinatsioonidirektor Andreas Anvelt ja teised ametnikud.

NB! Istungist on võimalik pildistada ja salvestada algushetki, samuti teha intervjuusid peale istungi lõppu.

Keskkonnakomisjonis – (kell 13) väljasõiduistung Tallinna Botaanikaaias. Teema: keskkonnakomisjoni suhted avalikkusega, avalike suhete arendamise hetkeseis ja tulevikuvõimalused.

Majanduskomisjonis – (kell 14) väljasõiduistung maanteeametisse, päevakorras on teede ehitamine ja hooldamine.

Sotsiaalkomisjonis – (kell 14) tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (146 SE) ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (159 SE) arutelu;

Väliskomisjonis – ülevaade Eesti tegevusest soome-ugri hõimurahvaste toetamisel, kutsutud MTÜ Fenno-Ugria Asutuse direktor Kersti Sepper, Eesti Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimees

Kohtumised, assambleed

Kell 14.30Ene Ergma kohtub Iisraeli suursaadiku Avi Abraham Granot’iga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (13.12-14.12) Itaalias Veneetsias ENPA õigusasjade ja inimõiguste komitee ja Veneetsia komisjoni laiendatud büroo istungitel.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (9.12-13.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA parlamentaarsel foorumil. Muuhulgas käsitletakse sõda Iraagis, olukorda Lähis-Idas laiemalt, olukorda Venemaal.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (10.12-14.12) Prantsusmaal Strasbourgis ECRI (Rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise Euroopa komisjon) plenaaristungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside