Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 täiskogu istung

Kolmandal lugemil on 5 eelnõu.
 

1. Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (384 SE) eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse tõttu. Eelnõu sätestab võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamise. Eelnõu koostamisel on eeskujuks võetud ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide vastavad seadused – eelkõige Soome ja Saksamaa vastavad seadused. Nimetatud on menetlus kolmandat korda, sest kahel eelneval korral ei saanud eelnõu nõutavat 51 poolthäält. 

2. Valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Riigikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (321 SE) eesmärk on anda valijatele võimalus kasutada elektroonilist hääletamist valimistel ja rahvahääletusel senisest pikema perioodi vältel. Lisaks luuakse võimalus kasutada elektroonilisel hääletamisel peale ID-kaardi ka mobiiltelefoni (mobiil-ID-d).

3. Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Igor Gräzini, Mark Soosaare, Lauri Vahtre ja Marek Strandbergi algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE) eesmärk on kaotada põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest sätted, mis kehtestavad õppekirjanduse (õpik, töövihik jms) ainesisu ametkondliku kontrolli. Seadusemuudatus annab koolis kasutatavate õpikute valiku, st õpiku kvaliteedi ja riiklikule õppekavale vastavuse kontrolli õpetajale. Ainetunnis kasutava õppekirjanduse valikul peab õpetaja lähtuma kehtivast riigi ja kooli õppekavast.

4. Valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse, äriseadustiku ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõuga (377 SE) koondatakse füüsilisest isikust ettevõtjate registreerimine alates 01.01.2009 aastast äriregistrisse. Siiani on suurem osa füüsilisest isikust ettevõtjaid registreeritud maksu- ja tolliameti juures peetavas maksukohustuslaste registris, osa ettevõtjaid aga registreeritud äriregistris. Seni maksukohustuslaste registris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtjate kandmine äriregistrisse võimaldab saada tervikliku ülevaate kõikidest registreeritud ettevõtjatest, tagatud on andmete terviklikkus ja töötlemise võimalikkus. Eelnõuga sätestatakse detailsemalt ka rahvusvahelise ametiabi andmise regulatsioon ja kehtestatakse võimalus toimingu sooritamiseks enne rahalise nõude või kohustuse kindlaksmääramist. Nimetatud säte on vajalik juhtudel, kus maksuhalduril on tekkinud põhjendatud kahtlus, et maksuotsuse või vastutusotsuse tegemise järgselt ei ole maksuhalduril võimalust maksuvõlga sisse nõuda, kuna isikul puudub vara.

5. Valitsuse algatatud metsaseaduse, keskkonnatasude seaduse ja riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (350 SE) eesmärk on viia Riigimetsa Majandamise Keskuse tulude kandmine riigieelarvesse samadele alustel riigi osalusega äriühingutega. Sellest tulenevalt on korrigeeritud ka keskkonnatasude seaduse alusel sihtasutusele (Keskkonnainvesteeringute Keskusele) raha eraldamise aluseid. Lisaks täiendatakse riigi eraõiguslikes isikutes osalemise seadust eesmärgiga luua riigitulundusasutusele paremad võimalused äri-, majandus- ja arendustegevuse koostööks erasektoriga.

Komisjonides

Kultuurikomisjonis – (kell) 13 osavõtt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldatud ühisarutelust “Põhikooli ja gümnaasiumiastme lahutamine”.

Sotsiaalkomisjonis – tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus (399 SE); Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2002/15/EÜ autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta, eelnõu suhtes; sotsiaalhoolekande seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja nendega seonduvate seaduste muutmise seadus (370 SE).

Väliskomisjonis – (kell 13) majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel koostatud rahvusvahelistumise strateegia 2009-2014, väliskomisjoni seisukoha kujundamine; Riigikogu ja Riigikogu Kantselei välissuhtlemise 2009. aasta eelarve, arutelu jätkamine; Eesti, Läti ja Leedu parlamentide väliskomisjonide kohtumine Läti Vabariigis Riias 13.-14. jaanuaril 2009, väliskomisjoni delegatsiooni moodustamine.

Riigieelarve kontrolli komisjonis - (kell 15) komisjoni teabepäev Toompea lossi konverentsisaalis, rahandusministeeriumi kantsler Tea Varrak tutvustab riigi finantsjuhtimise arendamise kontseptsiooni.

Kohtumised

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb Brüsselis ELDRi (Euroopa Liberaalid, Demokraadid ja Reformiparteid) juhtide ja ministrite kohtumisel ning büroo koosolekul.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni (ELAK) esimees Marko Mihkelson ja aseesimees Ester Tuiksoo osalevad (11.12-12.12) Prahas ELAKi delegatsiooni visiidil enne Tšehhi eesistumise algust Euroopa Ministrite Nõukogus. Kohtutakse nii Senati kui Esindajatekoja Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmetega, aga ka välisministeeriumi esindajatega.

 * Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Ott Lumi osaleb (10.12-11.12) Belgias Brüsselis ProMenPoli (Promoting and Protecting Mental Health – Supporting Policy through Integration of Research, Current Approaches and Practices) vaimse tervise alasel seminaril.

Riigikogu pressitalitusd

 

Tagasiside