Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu ja kaks aruannet. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele 6 ja esimesel lugemisel 1 eelnõu.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud inimgeeniuuringute seaduse muutmise seaduse eelnõu (741 SE), millega muudetakse inimgeeniuuringute seaduse sätet, mis reguleerib isiku geenidoonoriks saamise nõusoleku tagasivõtmise korda; samuti tehakse seadusesse üks normitehniline parandus.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (746 SE), mille eesmärk on harmoniseerida Eesti õigus EL direktiividega ja luua võimalus turustada puuvilja- ja marjakultuuride seemet ja taimset paljundusmaterjali Euroopa Liidu siseturul, kehtestades selleks kooskõlas Euroopa Liidu asjakohaste õigusaktidega vajalikud nõuded.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud riigipiiri seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (749 SE), mille eesmärk on sätestada objektiivselt mõõdetavad nõuded sõidukite maanteepiiripunkti sisenemise korraldamisele ja piiriületuse ootealale, et vältida pikki ootejärjekordi maanteel. Eelnõuga luuakse regulatsioon, mis võimaldab piiri ületaval isikul piiriületuse aega paremini planeerida ja kaotab vajaduse oodata piiriületust elavas järjekorras piiripunkti juures.
4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (727 SE), mille eesmärk on parandada isikute kaitset otseturustuseks mõeldud sõnumite (nn spämmi) eest ja täpsustuda, millistel tingimustel on lubatud selliseid sõnumeid saata. Tulenevalt Euroopa liidu E-andmekaitse direktiivi artikli 13 (1) nõuetest, on füüsilise isiku elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks lubatud üksnes nimetatud isiku eelneval nõusolekul. Lisaks sätestab eelnõu täpsemad kriteeriumid avalikule konkursile, millega antakse välja teatavate raadiosagedusalade kasutusõigus. Selline vajadus on eelnõu algatajate kinnitusel tekkinud seoses televisiooni üleminekuga digilevile ja osade sageduste vabanemisega.
5. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud riikliku statistika seaduse eelnõu (739 SE), mis sätestab riikliku statistika tegemise eesmärgid ja õiguslikud alused, riikliku statistika tegemisega seotud institutsioonide tegevuse alused ning vastutuse seaduse nõuete rikkumise eest. Eelnõuga on püütud selgemalt eristada riiklik statistika muust statistikast ning loodud ühtne õiguslik raamistik riikliku statistika tegemiseks ja laiemaks avalikuks kasutamiseks.
6. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE), mille eesmärk on lahendada välisriikide kodanikele kuulunud vara tagastamisega seotud õigusprobleemid, võimaldades kohalikel omavalitsustel lõpetada asjassepuutuvad vara tagastamise ja kompenseerimise menetlused. Eelnõuga likvideeritakse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise linnakomisjonid ja antakse nende ülesanded vastavatele maakonnakomisjonidele, mis ühtlustab üldist menetlusskeemi ja võimaldab taaskäivitada huvide konflikti tõttu takerdunud vara tagastamise menetlused Tallinnas.
7. Eesti Panga president Andres Lipstok esitab Eesti Panga 2009. aasta aastaaruande.
8. Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Raul Malmstein esitab finantsinspektsiooni 2009. aasta aastaaruande.
9. Esimesel lugemisel läheb lõpphääletusele Rahvaliidu fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (753 OE), millega algatajad teevad valitsusele ettepaneku esitada Riigikogule ratifitseerimiseks parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta artikkel 30 „Igaühel on õigus kaitsele vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse eest,” mida Eesti siiani ratifitseerinud ei ole. Nimetatud artikkel kohustab rakendama meetmeid, et suurendada vaesuses elavate või sotsiaalselt tõrjutud isikute võimalusi leida tööd ja eluaset. Sotsiaalkomisjon antud eelnõu ei toetanud.

Komisjonides

Maaelukomisjonis
– kahepäevane (10. – 11.06) väljasõiduistung Prangli saarele.

Majanduskomisjonis
(kell 14)- monopolidele hinnapiirangute kehtestamise seaduse eelnõu (597 SE).

Põhiseaduskomisjonis
(kell 13.15) – Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja Eesti Vabariigi Põhiseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (775 SE); Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE).
 
Väliskomisjonis (kell 13)- välisministeeriumi valitsemisala 2011. aasta eelarve, kutsutud välisminister Urmas Paet; Euroopa Liidu – Venemaa suhete areng (Urmas Paet); ülevaade Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Eesti delegatsiooni tegevusest; Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika parlamentaarne kontroll pärast Lissaboni lepingu jõustumist; riigivaraseaduse täiendamise seaduse eelnõu võimalik algatamine.

Õiguskomisjonis
kell 10 toimub kohtumine Human Trafficking Foundation`i juhi ning Briti Parlamendi inimkaubanduse vastase saadikurühma esindaja Anthony Steen`iga. Kohtumisel osalevad justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Tanel Kalmet, sotsiaalministeeriumi soolise võrdõiguslikkuse osakonna peaspetsialist Kristiina Luht, Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkriminaalametnik Anu Baum ning organiseeritud- ja raskete kuritegude talitus Kriminaalbüroo komissar Ardo Ranne (ruum L333); kell 11.45 osalevad kohtumisel Anthony Steen`iga MTÜ Eluliini esindajad Eda Mölder ja prostitutsiooni kaasatud naiste ja inimkaubandusohvrite projekti rehabilitatsioonijuht Roman Krõlov, MTÜ Asalea esindaja Marika Pähklemäe, (MTÜ Asalea on inimkaubandusohvrite eestkoste organisatsioon), Ida-Virumaa naiste varjupaiga inimkaubanduse ohvrite varjupaiga esindaja Ene Urbla ning MTÜ Living for Tomorrow Inimkaubanduse ennetamise nõustamisliin esindaja Sirle Blumberg. Kell 16 külastatakse MTÜd Eluliin (Kivisilla 4-4). Kell 18 külastatakse MTÜd Living for Tomorrow / NGO Living for Tomorrow Inimkaubanduse ennetamise Nõustamisliin bürood.

Kohtumised

Kell 11.30
– riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning Eesti-Afganistani parlamendirühma liikmed kohtuvad Afganistani diplomaatidega ja Eesti diplomaatide kooli esindajatega.

*
Riigikogu esimees Ene Ergma ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (9.06-13.06) Küprosel Limassolis Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmesriikide parlamentide esimeeste kohtumisel. Kohtumise peamised aruteluteemad on parlamendi opositsiooni õigused ja vastutus ning rahvusparlamendid ja rahvusvahelised inimõigused: diskrimineerimisest hoidumise põhimõtete elluviimine.
* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas ning liikmed Kadri Simson ja Toomas Trapido on (10.06-11.06) Saksamaal Berliinis ja Frankfurdis rahanduskomisjoni töövisiidil Saksamaa parlamendis. Toimuvad kohtumised Saksamaa Liidupäeva rahanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga, rahandusministeeriumi ning Euroopa keskpanga esindajatega. Kohtumistel käsitletakse Euroopa Liidu riikide eelarvepoliitikate jätkusuutlikkust, puudujäägi vähendamist ning kriisist väljumise strateegiaid ja võimalusi, samuti euroala hetkeseisu ja tulevikureforme ning Eesti liitumist euroalaga.
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (9.06-11.06) Saksamaal Berliinis 5. Rahvusvahelise parlamendiliikmete päeva raames toimuval rahvusvahelisel Berliini lennundusnäitusel ILA 2010.

*
Balti Assamblee Eesti delegatsiooni liige Tatjana Muravjova osaleb (9.06-11.06) Norras Oslos Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi tsiviiljulgeoleku töörühma istungil.

*
Riigikogu liikmed Peep Aru ja Mart Jüssi osalevad (9.06-12.06) presidenti saatva ametliku delegatsiooni koosseisus Vabariigi Presidendi Toomas Hendrik Ilvese riigivisiidil Islandil.

*
Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (10.06-11.06) Belgias Brüsselis Euroopa Parlamendi Roheliste fraktsiooni ja Euroopa Liidu liikmesriikide roheliste parlamendisaadikute nõupidamisel, mille teemaks on finantsstabilisatsiooni meetmed ja päästepakett Euroopa Liidu majanduskriisist välja toomiseks.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside