Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 10 – täiskogu istung

 

Päevakorras on kuus eelnõu, millest üks tuleb kolmandale, neli teisele ja üks esimesele lugemisele.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (878 SE), mis viib toiduseaduse kooskõlla Euroopa Liidu määrustega. Eelnõu näeb ette seni ühiskondlikel alustel tegutsenud uuendtoidukomisjoni finantseerimise veterinaar- ja toiduameti eelarve kaudu. Ettevõtja, kes soovib uuendtoitu Euroopa Ühenduse turule tuua, peab esitama taotluse ning muud nõutavad dokumendid selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus seda uuendtoitu soovitakse esmakordselt turule viia. Eestis on uuendtoidu pädevaks asutuseks veterinaar- ja toiduamet, kes võib pöörduda uuendtoidu ja geneetiliselt muundatud toidu kohta seisukoha saamiseks nõuandva õigusega uuendtoidukomisjoni poole.

2. Teisel lugemisel on Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni ja Mart Opmanni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE), mille eesmärk on viia Eesti Panga seadus kooskõlla nõuetega, mida Euroopa Ühenduse asutamisleping ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikiri esitavad majandus- ja rahaliidu täieõiguslikust liikmest riigi keskpangale. Lisaks viib eelnõu seadusesse muudatused, millega Eesti Panga president ei saa enam olla Eesti Panga Nõukogu liige, Eesti Panga presidendi ametiaega pikendatakse 7 aastani ning sätestatakse ühtlasi piirang, mille kohaselt ei või sama isik olla Eesti Panga presidendiks 2 ametiaega järjest.

3. Teisel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE), mis toob kaasa maavaravarude säästlikuma kasutamise ja tagab jäätmeseadusega kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete parema täitmise. Samuti suunataks 15% riigieelarvesse laekunud uuendusraieteks müüdud kasvava metsa raieõiguse tasust ja uuendusraietest saadud metsamaterjali müügist laekunud rahast 15% sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu keskkonnakaitsesse tagasi. 2006. aastaks on riigimetsast saadud tulust riigieelarvesse kantavaks osaks prognoositud 195 miljonit krooni.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE), mille eesmärk on sätestada isikut tõendavates dokumentides biomeetriliste andmete kasutuselevõtmise regulatsioon, milleks seni puudub õiguslik alus. Eelnõu võimaldab muude isikuandmete kõrval kanda isikut tõendavasse dokumenti ka sõrmejäljekujutised või nende andmed; silmaiirisekujutised või nende andmed ja juuste värvi.

5. Teisel lugemisel on Riigikogu liikmete Jarno Lauri ja Mark Soosaare algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE), mis sätestab, et igal volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Eelnõu algatajad on seisukohal, et komisjoni koostamisel peab komisjoni esimees jälgima kõigi volikogus esindatud erakondade, valimisliitude, üksikkandidaatide ning valdkonda tundvate spetsialistide kaasamise põhimõtet.

6. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni algatatud elektroonilise side seaduse, infoühiskonna teenuse seaduse, karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (913 SE), mille eesmärk on piirata solvavate ja vaenu õhutavate internetikommentaaride levikut. Eelnõu annab laiemad volitused üksikpäringute tegemiseks nii kaitsepolitseile kui ka tsiviilkohtule. Eelnõu kaotab võimaluse menetleda vaenu õhutavaid tegusid väärteo korras, muutes selle kriminaalkuriteoks. Sama eelnõu oli Riigikogu menetluses varem numbri all 800 SE, kuid ei kogunud hääletusel vajalikku 51. häält ja langes menetlusest välja.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Komisjonides

Majanduskomisjonis – riigihangete seaduse eelnõu (816 SE).

Põhiseaduskomisjonis – Riigikogu otsuse “Priit Pikamäe Riigikohtu liikme ametisse nimetamine” (901 OE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 muutmise seaduse eelnõu (15 SE); Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 7 lõike 3 kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (830 SE).

Sotsiaalkomisjonis – sotsiaalhoolekande seaduse, käibemaksuseaduse, rahvatervise seaduse, riigilõivuseaduse ja tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (918 SE); töötuskindlustuse seaduse ja Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu (884 SE); Lastekaitse Liidu ettepanekute arutelu

Väliskomisjonis – arutusel presidendi välissuhtlemisseaduse (365 SE) väljakuulutamata jätmine; välispoliitika arutelu olulise tähtsusega riikliku küsimusena Riigikogu täiskogul 6. juunil 2006 – väliskomisjoni ettekande teesid; Läänemere Parlamentaarse Konverentsi (BSPC) alalise komitee ettepanek BSPC sekretariaadi eelarve kohta (kiri nr 1062/22.05.2006).

Üritused

Eestis on visiidil Gruusia parlamendi delegatsioon, kuhu kuuluvad inimõiguste komisjoni esimees Elene Tevdoradze, õiguskomisjoni liige Paata Lezhava ning mõlema komisjoni ametnikud. Tegemist on Eesti arengukoostöö projektiga, mida rahastab välisministeerium.
Delegatsiooni kohtumiste ajakava:
Kell 9.30 – kohtumine põhiseaduskomisjoni nõunik-sekretariaadi juhataja Janek Laidveega.
Kell 10.45 – kohtumine Riigikogu Eesti-Gruusia parlamendirühma liikmetega.
Kell 12 – kohtumine Riigikogu julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni aseesimehe  Mart Laariga.
Kell 14 – kohtumine põhiseaduskomisjoni ja õiguskomisjoni liikmetega.

* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 2.06) Pariisis poliitikakomitee ja Tšetšeenia ümarlaua töös.

* Riigikogu esimees Toomas Varek ja Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul osalevad (kuni 2.06) Helsingis Soome parlamendi 100. aastapäeva tähistamisel.

* Sotsiaalkomisjoni esimees Mai Treial osaleb (kuni 2.06) Riias arutelul „Struktuurifondide kasutamise võimalused tervishoius”.

* Riigikogu uurimiskomisjoni 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude selgitamiseks aseesimees Evelyn Sepp ja liikmed Trivimi Velliste ning Ken-Marti Vaher on Stockholmis(kuni 2.06), kus nad kohtuvad Rootsi Riksdagi parvlaev Estonia parlamendigrupiga.

* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Andres Taimla ja delegatsiooni liikmed Jüri Tamm, Küllo Arjakas (kuni 4.06), Olav Aarna, Ants Pauls, Helir-Valdor Seeder ja Sven Sester (kuni 3.06) osalevad Palangas Balti Assamblee temaatilisel konverentsil „Balti riikide valmisolek looduskatastroofideks. Looduskatastroofide ennetamine ja haldamine”.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside