Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad domeenireformi, ettevõtluse arendamist regioonides, taristute ühendamist EL taristutega ja pensioniea ühtlustamist Euroopa Liidus. Peaministrit soovitakse küsitleda ka vigade teemal.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on 14 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 5 teisel ja 8 esimesel lugemisel.
1. Esimesele lugemisele tuleb Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud looduskaitseseaduse § 36 muutmise seaduse eelnõu (918 SE), mis annab rannal või kaldal asuva kinnisasja valdajale õiguse piirata inimeste ja loomade vaba läbipääsu kallasrajale, kui läbipääsu tagamine takistaks kaitstava loodusobjekti kaitse-eesmärkide täitmist. Seaduseelnõu tuleneb vajadusest tagada kaitstavatele loodusobjektidele tõhusam kaitse, kuna kehtivas seaduses valitseb kallasraja liikumisvabaduse ja kaitse-alade kaitse-eesmärkidega vastuolu.
2. Esimesele lugemisele tuleb Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud keskkonnatasude seaduse § 57 muutmise seaduse eelnõu (919 SE), millega muudetakse seaduse sätet, mis käsitleb täiendavaid keskkonnatasusid, jättes selle regulatsiooni alt välja teaduslikul kalapüügil ja veekogude tervendamiseks tehtud püügil saadud kala, sest olemuslikult ei ole neil juhtudel tegu tavapärase keskkonnakasutusega, mis on keskkonnatasude seaduse objekt. Seaduseelnõu eesmärk tuleneb algataja selgituse kohaselt vajadusest vähendada mõttetut bürokraatiat, mis takistab teadusliku püügi ja veekogude tervendamise tõhusat korraldamist.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud rahvusvahelisel tsiviilmissioonil osalemise seaduse eelnõu (829 SE), mille eesmärk on korrastada tsiviilmissioonidel osalemise süsteemi ja luua sellele selge õiguslik alus. Eelnõuga lahendatakse mitmed ekspertidega seotud seni reguleerimata palga-, kindlustus- ja koolitusküsimused. Eelnõu annab võimaluse saata missioonile ka erasektoris töötavaid ja n-ö vabakutselisi eksperte. Eelnõu kohaselt kaetakse missioonideks valmistumise ja missioonil osalemise kulud riigieelarvest üldjuhul välisministeeriumile või päästeametile eraldatud vahendite arvelt, mis võimaldab otstarbekamalt planeerida Eesti osalust rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel, vältides lisakoormust eksperdi tööandjale. Seadusega piiritletakse vastutusala missioonideks valmistumisel ja missioonil osalemisel, vältides nii asutustevahelist dubleerimist kui ka lisakulusid ekspertide värbamisel ja erivarustuse hankimisel.
4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (911 SE), millega ratifitseeritava protokolli eesmärk on värskendada 2008. aastast jõustunud maksulepingu sätteid. Protokolliga muudetakse lepingus sätestatud ehitustegevusest tuleneva püsiva tegevuskoha tekkimise ajapiiri, passiivsete tululiikide maksustamise põhimõtteid, vara võõrandamisest saadava kasu maksustamise sätteid, teabevahetuse ulatust ning topeltmaksustamise vältimise põhimõtteid.
5. Vabariigi Valitsuse algatatud Tartu Ülikooli seaduse ja ülikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (858 SE), mis kehtestab Tartu Ülikooli uue juhtimismudeli. Eelnõu kohaselt juhivad ülikooli viieliikmeline nõukogu, senat ja rektor. Neist esimene vastutab ülikooli majandus- ja teine akadeemilise tegevuse eest. Senati koosseisu kuuluvad rektor ( kes on ka senati esimees) ning kuni kakskümmend üks liiget, kelle valib ülikooli liikmeskond ning kellest vähemalt 1/5 moodustavad üliõpilased. Ülikooli rektori valivad nõukogu ja senati liikmed ning teised põhikirjas nimetatud isikud ülikooli põhikirjas sätestatud korras. Rektor juhib ülikooli igapäevast tegevust, vastutab rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning teostab oma pädevuse piires ning lähtudes nõukogu ja senati otsustest kõrgeimat haldus- ja distsiplinaarvõimu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele 16. veebruaril.
6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (876 SE), mille eesmärk on lahendada rahvastikuregistri seaduse rakendamisel tõusnud probleeme, tõhustada ja lihtsustada rahvastikuregistri objektile elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmist, tagada rahvastikuregistri andmete kasutamine avaliku ülesande täitmisel ja vältida rahvastikuregistrisse kogutavate andmete dubleerivat kogumist teistesse andmekogudesse.
7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud arhiiviseaduse eelnõu (854 SE), mille põhieesmärk on luua optimaalsed õiguslikud tingimused üleminekul digitaalsele dokumendi- ja arhiivihaldusele ning digitaaldokumentide pikaajalise säilimise tagamine. Antud põhjusel lühendab eelnõu arhivaalide üleandmise tähtaega kuni kümnele aastale (senise kahekümne asemel) alates dokumendi loomisest, kuna digitaalse teabe säilimist mõjutavad faktorid, eelkõige riist- ja tarkvara vananemine, s.h failivormingute kasutuselt kadumine ja IT-süsteemide väljavahetamine, leiavad aset keskmiselt kord kümne-viieteistkümne aasta jooksul. Arhiiviväärtusega dokumentide üleandmine avalikke ülesandeid täitvatest asutustest rahvusarhiivile mitte hiljem kui kümne aasta möödumisel, võimaldab maandada seonduvaid riske ning rakendada digitaalarhiivinduslikke meetodeid arhivaalide pikaajalise säilimise ja kasutatavuse tagamiseks ühes kindlas kompetentsikeskuses.
8. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud keskkonnaseadustiku üldosa seaduse eelnõu (799 SE), mis raamseadusena sätestab keskkonnaõiguse põhimõisted, keskkonnakaitse põhimõtted, igaühekohustused, käitaja kohustused, keskkonnaalased õigused ja uue integreeritud keskkonnaloa menetluse. Algataja kinnitusel on keskkonnaseadustiku üldosa koostamise eesmärk mitte lihtsalt kehtiva õiguse süstematiseerimine ja üldise regulatsiooni koondamine üldosasse, vaid kehtiva õiguse kriitiline ülevaatamine, vastuolude lahendamine ja lünkade täitmine.

NB!
Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.
***
 
Kultuurikomisjonis (kell 12)  

1. Valitsuse algatatud arhiiviseaduse eelnõu (854 SE); 2. Kultuurikomisjoni algatatud Eesti Rahvusraamatukogu seaduse eelnõu (863 SE); 3. Valitsuse algatatud keeleseaduse eelnõu (808 SE); 4. Valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (864 SE).


Üritused

Kell 10 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb seminaril Space Science 2011 (Tartu Ahhaa keskuses).
 
Kell 11.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus kohtub Tallinna raamatukogude pensionäridega.
 
Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Keit Pentus ja kunstnik Eve Kask esitlevad Toompea lossi kunstisaalis raamatut “101/Casting Their Eyes“. Eve Kask portreteerib raamatus “101/Casting Their Eyes“ XI Riigikogu liikmete silmi ja soove. Raamatu koostamine sai alguse 2010. aasta kevad-suvel alanud kunstiprojektist “Mida inimesed tahavad II“. Kunstnik veenis sada ühte Riigikogu liiget selles osalema: kõik pidid täitma soovisedeli ja soostuma oma silmade pildistamisega. Raamat on eesti ja inglise keeles ja mõeldud kinkimiseks Riigikogu külalistele.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside