Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete arupärimistele keskkonnaminister Keit Pentus (peaministri ülesannetes), justiitsminister Kristen Michal ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 3 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad justiitsministeeriumi kavasid perevägivalla ennetamisel ja vähendamisel, seksuaalkurjategijate keemilise kastreerimise eelnõud ja haldusreformi elluviimist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on 9 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 2 teisel ja 6 esimesel lugemisel
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (5 SE), mille koostamine tulenes vajadusest seadust kaasajastada ja kõrvaldada ilmnenud probleemid. Seaduse kaasajastamine seisneb eelkõige selle kooskõlla viimises 13. detsembril 2007 jõustunud Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni uue redaktsiooniga ehk Euroopa patendikonventsiooniga 2000. Seaduse muutmise vajaduse tingib ka kasuliku mudeli registreerimise taotluste arvestatav kasv viimastel aastatel. Algataja väitel on küll positiivne, et taotlusi esitab üha enam väikeettevõtteid ja füüsilisi isikud, kuid samas on nimetatud kategooria taotlejate teadlikkus leiutiste õiguskaitsest ja esitatavate taotluste kvaliteet endiselt madal, millega seoses on ilmnenud vajadus mitmete seaduse sätete täpsustamise järele. Teise olulise täiendusena on Eestis tööstusomandi õiguskaitse valdkonna jaoks uue litsentsi liigi nn „avaliku lihtlitsentsi“ (ingl k. licence of right) käibele võtmine. Selle litsentsiliigi põhimõte seisneb selles, et kasuliku mudeli omanik, kes ei soovi ise oma leiutist kasutada või ei ole selleks vahendite puudusel või muul põhjusel võimeline, võib teatava litsentsitasu eest lubada kasutada leiutist igaühel, kes seda soovib.
2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (91 OE). Riigi 2010. aasta majandusaasta koondaruande koostas rahandusministeerium tulenevalt riigieelarve seaduse §-st 48 ning kooskõlas raamatupidamise seaduse §-dega 37 ja 38. Aruanne koosneb järgmistest osadest: 1) tegevusaruanne; 2) raamatupidamise aastaaruanne; 2.1) riigi konsolideeritud ja konsolideerimata raamatupidamise aastaaruanne; 2.2) täiendav informatsioon kohalike omavalitsuste kohta; 2.3) täiendav informatsioon avaliku sektori ja valitsussektori kohta. Koondaruande juurde kuulub Riigikontrolli kontrolliaruanne.
3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu põhikirja ja konventsiooni 2010. aasta muutmise aktide ratifitseerimise seaduse eelnõu (60 SE), millega Eesti kiidab heaks ITU (International Telecommunication Union) põhikirja ja konventsiooni muudatused. Konventsiooni ja põhikirja muudatuste näol on tegemist ITU enda tööd korraldavate dokumentidega ja Eestile täiendavaid lisakohustusi nende muudatustega ei kaasne. Muudatused käsitlevad liikmemaksu suuruse arvutamise aluseks võetavaid ühikuid, kuid Eestit see praeguses ulatuses ei puuduta. 
4. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (111 SE), millega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi ja Jersey vaheline tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping Lepingu tekst parafeeriti 16. veebruaril 2010. aastal kirjavahetuse teel. Lepingule kirjutasid alla Eesti välisminister Urmas Paet ja Jersey rahandusminister Philip Ozouf 21. detsembril 2010 Londonis. Leping reguleerib maksustamisõiguse jagamist lepingupoolte vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise kohustuse.
5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (112 SE), millega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu muutmise protokoll. Eesti ja Singapuri vahelisele lepingule kirjutati alla 18. septembril 2006 ja see jõustus 27. detsembril 2007. Lepingu juurde kuulub koos lepinguga jõustunud protokoll, milles täpsustatakse lepingu teatud sätteid. Uue protokolli sõlmise vajadus tulenes vajadusest laiendada lepingus sätestatud teabevahetuse ulatust.
6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud 2011. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE), millega tehakse muudatusi põhiseaduslike institutsioonide, riigikantselei ja ministeeriumide eelarvetes. Suuremad muudatused toimuvad tervishoiu ja sotsiaalse kaitse kuludes. Tervishoiu valdkonna kulud kasvavad 836 468 eurot ehk 0,1%. Sealhulgas 509 840 eurot on mõeldud täiendavate HIV/AIDS ja tuberkuloosi ravimite soetamiseks ja 250 000 eurot on planeeritud väikesaarte ja äärealade kiirabile 10 elustamisseadme soetamiseks. Vaba aja, kultuuri- ja religiooni tegevusteks planeeritakse täiendavalt 89 326 eurot, millega kasvavad valdkonna kulud 0,05%. Vahendid kasutatakse Eesti Loodusmuuseumis oleva keskkonnahariduse keskuse arendamiseks ja Eesti Põllumajandusmuuseumi ekspositsiooni hoone renoveerimiseks. Avaliku korra ja julgeoleku tagamiseks eraldatud vahendid kasvavad 58 514 eurot ehk 0,02%. Vahendid nähakse ette päästesõidukite remondi- ja ülalpidamiskulude katteks ja kütusehinna tõusu leevendamiseks.
7. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE), mille eesmärk on lükata aasta võrra edasi eeldatav riigi kõrgemate ametiisikute palgatõus ja pikendada hetkel kehtivat Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse kehtivust aasta võrra.
8. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud hasartmänguseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (88 SE), millega täpsustatakse hasartmänguseaduse erinevaid sätteid, mis puudutavad peamiselt hasartmängude korraldamise tehnilisi nõudeid. Täpsustatud on aruandluse korda ja järelevalve ning korraldajate vahelisi suhteid puudutavaid norme, mille eesmärgiks on tõhustada hasartmängude korraldamise üle teostatavat kontrolli, muuta seda efektiivsemaks ja vähendada halduskoormust, kus võimalik. Eelnõu rakendussätetes muudetakse majandustegevuse registri seadust, reklaamiseadust, meediateenuste seadust ning saneerimisseadust ja väärteomenetluse seadustikku.
9. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud tolliseaduse muutmise seaduse eelnõu (84 SE), mille eesmärk on tollikontrolli tõhustamine, vabatsooni loomise täpsem reguleerimine ning konfiskeeritud kultuuriväärtuse üleandmise lihtsustamine. Luuakse õiguslik alus tolli automaatkontrolliseadme kasutamiseks ning reguleeritakse läbivalgustusseadmete kasutamist kauba läbivaatusel. Maksu- ja Tolliamet on võtnud välispiiril kasutusele maantee- ja raudteetranspordivahendite ning merekonteinerite registreerimisnumbrite ja tunnusmärkide automaatse tuvastamise süsteemi. Fotosalvestusseade teeb piiripunkti läbiva sõiduki registreerimismärgist pildi. Süsteem tuvastab sõiduki numbrimärgi ning teavitab sõidukist, mis on riskianalüüsi alusel valitud nn kõrgendatud riskiga sõidukiks. Käesolevaks ajaks on fotosalvestusseadmed paigaldatud Narva, Luhamaa ja Koidula piiripunktidesse tollikontrolli tsooni, kus Maksu- ja Tolliametil on pädevus kasutada tollikontrolliks tehnilisi vahendeid. Eelnõuga laiendatakse ka konfiskeeritud kauba vastuvõtjate ringi ning muudetakse seadust selliselt, et Maksu- ja Tolliamet võiks kultuuriväärtuse üle anda kultuuriministri määratud asutusele. Praegu saavad vastuvõtjaks olla ainult muuseumid, millel teatud juhtudel ei pruugi olla kultuuriväärtuste säilimiseks vajalikke tingimusi.

Kohtumised, üritused
 
Kell 11.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Serbia siseministri Ivica Dačić’iga.
 
Kell 12.30Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Lilian Mosolaineni maalide näituse “Fauni pärastlõuna 2”.
 
Kell 12.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Soome noorte diplomaatide kursusel osalejatega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Indrek Saar osaleb (8.11-11.11) ENPA delegatsiooni koosseisus Venemaal Moskvas Venemaa parlamendi valimiste eelvaatlemise missioonil. Toimuvad kohtumised Riigiduuma fraktsioonide poliitiliste liidrite, valimiskomisjoni esindajate, parlamendis mitte esindatud erakondade liikmete ja valitsusväliste organisatsioonide esindajatega.
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (9.11-12.11) ENPA delegatsiooni koosseisus Marokos Rabatis Maroko parlamendi valimiste eelvaatlemise missioonil.
 
 
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (9.11-10.11) Helsingis Euroopa Liberaalide ja Demokraatide Ühenduse seminaril „Demokraatia ja õigusriik Venemaal“.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside