Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Eesti aktsiisipoliitikat, Eesti Interneti Sihtasutust, viimaste Euroopa valimiste mõju EL tulevikule, Eesti inimeste elatustaset, liiklusturvalisust, finantsperspektiivi, loomse päritoluga kaupade vedu läbi Koidula piiriraudteejaama ja riigiasutuste paiknemist.

Kell 14 – täiskogus istung

Päevakorras esimesel lugemisel on 9 eelnõu.

1. Valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (213 SE) sätestab lapse kasvatamisega seotud täiendava kogumispensioni sissemakse tegemise ja pensionilisa maksmise riikliku pensionikindlustuse seaduse sätete alusel eesmärgiga kompenseerida vanema tulevase pensioni võimalikku vähenemist lapse kasvatamise tõttu. Eelnõu kohaselt hakkab riik 1. jaanuaril 2013 ja hiljem sündinud lapse ühele vanemale lapse kasvatamise eest maksma 4% riigi keskmiselt sotsiaalmaksuga maksustatavalt töötasult vanema II pensionisambasse kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. 1. jaanuarist 1991 – 31. detsembrini 2012 sündinud lapse ühele vanemale makstakse pensionilisa kahe aastahinde väärtuses, et tagada põlvkondade vaheline solidaarsus ning enne 1. jaanuari 2013 sündinud lapse ühele vanemale alates 1. jaanuarist 2015 täiendavat pensionilisa ühe aastahinde väärtuses.

2. Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 50² muutmise seaduse eelnõu (198 SE) eesmärk on täiendada tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjonile (TKE) antud õigusi, selleks et komisjon oleks võimeline muutunud oludes tõhusalt ja õiguspäraselt pöördujate taotlusi menetlema. Seadusemuudatus paneb sotsiaalministeeriumile kohustuse tagada komisjonile vajalik korralduslik tugi ja võimaldab kaasata komisjoni tegevusse sotsiaalministeeriumi juriste ning eksperte, et suurendada komisjoni pädevust ja vältida hilisemaid vaidlusi. Ka annab eelnõu komisjonile õiguse eksperthinnangu andmiseks saada tervishoiuteenuse osutajalt lisaks dokumenteeritud andmetele (haiguslugu, tervisekaart) ka asjassepuutuva tervishoiuteenuse osutaja selgitusi.

3. Valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (205 SE) eesmärk on tagada mürgistuste raviks vajalike riigi tagatud ja finantseeritud vastumürkide (antidootide) üleriigiline varu ja selle keskne juhtimine, et vähendada mürgistustest põhjustatud vigastussurmade arvu. Senise antidootide hankimise ja rahastamise skeemile (haigla ise hangib ning Eesti Haigekassa tasub selle eest ravikindlustuse eelarvest voodipäeva hinnas), luuakse täiendavalt riigi tagatud ja finantseeritud esmatähtsate antidootide reserv. Terviseameti nimekirja kantud tervishoiuteenuse osutajal on võimalus valida, kas taotleda nimekirja kantud antidoode Terviseametilt või hankida antidoodid ise ning saada hiljem hüvitust Eesti Haigekassast.

4.  Valitsuse algatatud riigilõivuseaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (203 SE) eesmärk on täpsustada ja kaasajastada riigilõivuseaduse regulatsiooni, sealhulgas sõiduplaanide muutmise eest riigilõivu tasumise korda ja riigilõivu tasumisest vabastuse tingimusi, samuti tõsta maastikusõidukite ja jettide registreerimise eest võetavat riigilõivumäära. Teiselt poolt langetatakse transiitmärkide väljastamise eest võetavat riigilõivumäära, koondatakse ühe paragrahvi alla kõik tüübikinnitusega seonduvad toimingud, kehtestatakse mopeedide registriandmete muudatuste vormistamise eest võetav riigilõivumäär, vähendatakse riigilõivu registreerimistunnistuse väljastamise eest, kui selle on tinginud kõikide lahtrite täitumine tehnonõuetele vastavuse kontrolli kohta, ühtlustatakse mõisted uue liiklusseadusega ning muudetakse liiklusregistrist andmete saamisega seonduvat regulatsiooni.

5.  Valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (212 SE) eesmärk on vähendada elamislubade väärkasutuse ohtu terviklikult ja tagada, et sisserände piirarv täituks nende isikutega, kelle elama asumine Eestisse on avalikes huvides. Eelnõuga sõnastatakse uuesti tähtajalise elamisloa töötamiseks, tähtajalise elamisloa ettevõtluseks ja tähtajalise elamisloa kaaluka avaliku huvi korral andmise alused ja eesmärgid.

6.Vabariigi Valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõuga (220 SE) täpsustatakse väärtpaberi prospektide koostamise ja nende avalikustamise korda ja vähendatakse väärtpaberiemitentidel ja vahendajatel lasuvat halduskoormust prospektide koostamisel. Samuti suurendatakse investorite kaitset seeläbi, et esitatav teave prospektides oleks piisav ja vastaks eelkõige tavainvestorite (jaeinvestorite) vajadustele.

7. Valitsuse algatatud kohtuekspertiisiseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (202 SE) eesmärk on korrastada kohtuekspertiisivaldkonnaga seotud regulatsiooni. Eelnõuga viiakse riikliku sõrmejälgede registri ja riikliku DNA registri regulatsioon kooskõlla kehtiva Eesti õigusega, samuti arvestatakse Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevaid tingimusi ja nõudeid. Ka uuendatakse ja ajakohastatakse ekspertiiside hinnakirja. Kohtupsühhiaatriaekspertiisi valdkonda puudutavate muudatustega korrastatakse kohtupsühhiaatriaekspertiisi rakendamine tsiviilkohtumenetluses, viies seadusandluse kooskõlla teadusliku ja rakendusliku praktikaga.

8. Valitsuse algatatud perekonnaseaduse muutmise seaduse eelnõu (214 SE) eesmärk on täpsustada seaduse sõnastust nii, et sõnastusest tuleks otseselt välja, et eestkostetava igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud kulutusi eestkostja iga-aastases aruandes ühekaupa välja tooma ja dokumentaalselt tõendama ei pea ning piisab igas kuus kuluva summa välja toomisest. Perekonnaseaduse kehtiv sõnastus võimaldab grammatilise tõlgendamise korral mõista seadust selliselt, justkui peaksid eestkostjad seaduse  § 194 lõike 2 kohaselt tõendama ükshaaval ja ostutšekkide abil muu hulgas ka eestkostetava igapäevaseks ülalpidamiseks tehtud kulutusi.

9. Riigikaitsekomisjoni esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO vaatlusmissioonil Süürias” eelnõu (225 OE) võimaldab kasutada kuni kaht Eesti kaitseväelast ÜRO juhitaval vaatlusmissioonil Süürias (UNSMIS – United Nations Supervision Mission in Syria) ÜRO Julgeolekunõukogu poolt missioonile antud mandaadi lõpuni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2012. ÜRO Julgeolekunõukogu poolt selle aasta aprilli heaks kiidetud resolutsiooni kohaselt lähetatakse Süüriasse kuni 300 relvastamata sõjalist vaatlejat koos vajaliku tsiviiltoetusega täitmaks mandaadi eesmärke, milleks on jälgida relvarahu kehtestamist ja sellest kinni pidamist valitsusvägede ja opositsiooni relvastatud rühmade vahel ning Kofi Annani 6-punktilise rahuplaani elluviimist.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 16.10 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma kohtub USA Riikliku sõjakolledži (National War College) õppuritega (tsiviilisikud ja ohvitserid) ja neid saatvate USA kaitseatašeedega (ruum L 241).

Kell 18 – Riigikogu esimees Ene Ergma ja aseesimees Laine Randjärv osalevad Euroopa päeva tähistamise üritusel Tallinna Teletornis.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Taavi Rõivasega kohtub Luksemburgis Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi (EFSF) juhtkonnaga EFSFi peakorteris Luksemburgis. Kohtumisel osaleb komisjoni liige ja Riigikogu aseesimees Jüri Ratas ning komisjoni liikmed Aivar Sõerd ja Rannar Vassiljev. Kõne alla tulevad teemad on euroala tulevik, kriisile reageerimine, võlakriisis riikide kärbete edukus, EFSFi töökorraldus  ja üleminek Euroopa Stabiilsusmehhanismile. Euroopa Stabiilsusmehhanism (ESM) hakkab tööle 1. juulist 2012.

* Riigikogu liige Jevgeni Ossinovski osaleb (8.05-9.05) Brüsselis Euroopa Sotsiaaldemokraatliku Partei keskkonna ja kliimamuutuste ning noorte tööpuuduse küsimustega tegelevate töörühmade koosolekutel.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb (7.05-9.05) Saksamaal Leipzigis meediakonverentsil, kus ta esineb ka ettekandega.

* Riigikogu liige Juku-Kalle Raid osaleb (7.05-10.05) Gruusias Euroopa Päeva tähistamisega seotud üritustel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside