Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

 

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning siseminister Jüri Pihl. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimuste esitamise järjekord ja valdkonnad asuvad siin.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 2 teisel ja 6 esimesel lugemisel.  

1. Kolmandale lugemisel on valitsuse algatatud välismaalaste seaduse ja välismaalaste seaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (173 SE), mille peamine eesmärk on võimaldada Euroopa Liidus elavatel kolmanda riigi kodanikest kooliõpilastel osaleda kooliekskursioonidel viisavabalt. Lisaks sätestab eelnõu välismaa üliõpilaste elamisloa pikendamise tingimused teatud erijuhtudel. Eelnõu kohaselt võib välismaalase elamisluba pikendada kuni üheks aastaks, kui talle on antud elamisluba õppimiseks kõrgharidustaseme riiklikult tunnustamata õppekava alusel enne 2009. aasta 1. septembrit ja kui ta jätkab õppimist õppekava alusel, millel õppimiseks elamisluba anti. Samuti pikendatakse elamisluba juhul, kui välismaalane jätkab õppimist riiklikult tunnustatud õppeasutustes või riiklikult tunnustatud õppekava alusel ja tal on Euroopa Liidu pikaajalise elaniku elamisluba.

2. Kolmandale lugemisel on valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (178 SE), millega täiendatakse autoriõiguse seaduse § 133 selliselt, et raamatukogudel oleks teatud perioodi möödudes õigus autoriõiguste omajatelt luba küsimata koju laenutada helikandjaid. Samuti lisatakse seadusesse säte, mille kohaselt võivad igal ajal ning luba küsimata audiovisuaal- ja heliteoseid koju laenutada raamatukogud, mis teenindavad audiovisuaalse või helikunsti õppesuunal tegutsevat õppeasutust. Raamatukogudel, arhiividel ja muuseumidel võimaldatakse õiguste omajatelt luba küsimata ja tasu maksmata laenutada heli- ja audiovisuaalseid teoseid kohalkasutuseks. Eelnõuga tühistatakse Kultuuriministeeriumi juures tegutseva autoriõiguse komisjoni kohustus esitada kaks korda aastas Vabariigi Valitsusele ülevaade autoriõigusealasest olukorrast Eestis.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, erakooliseaduse ning huvikooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (165 SE), mis reguleerib keeleõpet koolieelses lasteasutuses ja lasteasutuse õppekava koostamist. Eelnõu sätestab, et lasteasutuses või selle rühmas, kus õppe- ja kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, tagatakse eesti keele õpe koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava alusel, milleks eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksusele toetust riigieelarvest. Lisaks asendab eelnõu senise õppekava nimetuse „alushariduse raamõppekava” nimetusega „koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava” ning täpsustab selle õppekava poolt määratavaid eesmärke ja põhimõtteid. Eelnõu kohaselt kehtestab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava Vabariigi Valitsus oma määrusega, mis muuhulgas näeb ette 6-7 aastase lapse eeldatavad üldoskused. Algataja hinnangul võimaldab see lasteaiaõpetajal enam arvestada laste arengupotentsiaalide erinevusi ja pakkuda tuge nii kiirema kui ka aeglasema arenguga lastele. Eelnõu on kavas vastu võtta neljapäeval 10. aprillil.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigipiiri seaduse, karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (185 SE), mille põhieesmärk on täiendada kriminaalmenetluse seadustikus rahvusvahelise kriminaalmenetluse alase koostöö osa. Eelnõuga rakendatakse Euroopa Liidu Nõukogu raamotsusega ette nähtud meetmed, et tagada ühes liikmesriigis tehtud vara arestimise või tõendi hoiulevõtmisega seotud menetlustotsuste operatiivne ja vastastikuse tunnustamise põhimõttele tuginev täitmine teises liikmesriigis. Samuti täpsustatakse kriminaalmenetluse regulatsiooni seoses Schengeni viisaruumiga ühinemisega. Eelnõuga muudetakse piiriülese jälgimise regulatsiooni, laiendatakse piirivalveameti uurimispädevust ning loetakse tähtsaks isiklikuks dokumendiks ka välisriigi kodaniku pass. Praktikas tekkinud probleemide pinnalt on eelnõuga täiendatud muu hulgas Euroopa vahistamismäärusega seotud sätteid, mille puudustele on juhtinud tähelepanu Euroopa Komisjon oma hindamisraportis. Samuti muudetakse vangistuse täitmisele pööramise regulatsiooni, et vältida olukorda, kus jõustunud kohtuotsuse täitmisest on võimalik kõrvale hoiduda seaduse mitmetitõlgendamise tõttu.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Lissaboni lepingu, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut, ratifitseerimise seaduse eelnõu (193 SE), mille eesmärk on ratifitseerida Lissaboni leping, millega muudetakse Euroopa Liidu lepingut ja Euroopa Ühenduse asutamislepingut. Lissaboni lepingu eesmärk on viia lõpule Amsterdami lepingu ja Nice`i lepinguga alustatud protsess – tugevdada liidu tõhusust ja demokraatlikku legitiimsust ning muuta selle tegevus ühtsemaks.

Täielik päevakord asub siin.

Üritused

Kell 12 – Toompea lossi kõrval Kuberneri aias avatakse Jõgevamaad tutvustav päev. Tervitussõnavõttudega esinevad Riigikogu esimees Ene Ergma, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esimees Toivo Tõnson ning Jõgeva maavanem Aivar Kokk. Laulab Jõgeva Gümnaasiumi segakoor. Riigikogu vestibüülis on avatud käsitöönäitus, III korruse fuajees fotonäitus.

Kell 18 – Riigikogu juhatuse ja fraktsioonide esindajate nõupidamine.

* Riigikogu maaelukomisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Kalev Kotkasega on (8.04-10.04) Belgias Brüsselis komisjoni töövisiidil Euroopa Parlamendis (EP). Kolmapäeval, 9. aprillil kohtutakse Euroopa Parlamendi rahvusparlamentidega suhete direktoraadi esindaja Niall O’Neilliga, EP põllumajanduse ja maaelu arengu komisjoni esimehe Neil Parish’iga, Eesti saadikutega EPs Marianne Mikko, Katrin Saksa, Andres Tarandi, Tunne Kelami ja Siiri Oviiriga, Euroopa Komisjoni DG AGRI  majanduse ja poliitika analüütiku Santiago Albuquerque’ga ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja Brüsseli esinduse juhi Ene Kärneriga. Maaelukomisjoni delegatsiooni koosseisu kuuluvad komisjoni aseesimees Aleksei Lotman ning liikmed Rein Aidma, Kaia Iva, Heimar Lenk, Jaanus Marrandi, Leino Mägi ja Arvo Sarapuu.

* Riigikogu Euroopa Liidu asjade komisjoni delegatsioon eesotsas komisjoni esimehe Marko Mihkelsoniga on (6.04-10.04) ) visiidil Ukrainas ja Moldovas. Kolmapäeval 9. aprill kohtutakse Moldova parlamendi esimehe Marian Lupu ja aseesimehe, Moldova-Eesti sõprusrühma esimehe Iure Rosca ning sõprusrühma liikmetega. Kavas on ka kohtumine parlamendi välispoliitka ja eurointegratsioonikomisjoni esimehe Grigore Petrenco ja komisjoni liikmetega. Delegatsiooni kuuluvad veel komisjoni aseesimees Ester Tuiksoo (06.04-09.04), ning liikmed Rein Ratas ja Taavi Rõivas.

* Parlamentidevahelise Liidu (IPU) Eesti rühm eesotsas rühma esimehe Ivi Eenmaaga osaleb (09.04-19.04) Lõuna-Aafrika Vabariigis Kaplinnas IPU 118. assamblee istungil ja komiteede koosolekutel. Eesti delegatsiooni kuuluvad veel rühma aseesimehed Marika Tuus, Erki Nool ning Jüri Tamm. Assamblee peateemaks on „Võitlus vaesusega“. Ivi Eenmaa esineb assambleel ettekandega, milles käsitletakse arengukoostöö temaatikat Eesti kogemusele tuginedes – abi saajast on saanud abi andja. Jüri Tamm osaleb säästva arengu, rahandus- ja kaubanduskomitee töös. Komitee keskendub parlamentaarsele järelevalvele riigi välisabi poliitikate üle. Marika Tuus osaleb demokraatia ja inimõiguste komitee töös, mille peateemaks on „Võõrtöötajad, inimkaubandus, ksenofoobia ja inimõigused.” Erki Nool osaleb Rahu ja rahvusvahelise julgeoleku komitee töös, mis käsitleb parlamentide osa riigi julgeoleku, inimeste julgeoleku ja isiklike vabaduste vahelise tasakaalu saavutamisel ning demokraatiat ähvardava ohu ära hoidmisel. Lisaks osaleb Riigikogu delegatsioon veel 12+ regionaalse grupi kohtumistel. Plaanis on ka kohtumised Soome ja Ungari parlamentide delegatsioonide liikmetega.

* Riigikogu liige Mart Laar osaleb (09.04-10.04) Pariisis Turgot Instituudi aastakoosolekul.

* Riigikogu liige Igor Gräzin osaleb (09.04-10.04) Brüsselis toimuval seminaril „Energia „saared“ Euroopa Liidu – 3. energeetika paketi rakendamine.“

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (6.04-10.04) Suurbritannias Liverpoolis WEU Assamblee kollokviumil „Kaitsevarustuse tarned Euroopas“.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside