Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Rein Lang ja siseminister Ken-Marti Vaher. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad otseseid ja kaudseid makse, vähemusrahvuste kultuuriautonoomiat, siseturvalisust, võltsimisvastast kaubanduslepingut ja ACTA riigisisest menetlust, ERMi tulevikku, päästekomandode sulgemist ja päästekorraldust maapiirkondades ning AS Eesti Energia üleviimist rahandusministeeriumi haldusalasse.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 5 esimesel lugemisel.

1. Jätkub sotsiaalkomisjoni algatatud töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (171 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on tagada Eesti Töötukassa tegevuse nõuetekohane jätkumine olukorras, kus kassa kõrgeim organ, nõukogu, on muutunud otsustusvõimetuks. Eelnõuga antakse töötukassa nõukogu otsustusvõimetuse korral õigus töötukassa juhatuse liikmete nimetamiseks või tagasikutsumiseks Vabariigi Valitsusele. Ka antakse valitsusele õigus kinnitada töötukassa eelarve olukorras, kus töötukassa nõukogu ei ole seda tähtaegselt teinud. Ühtlasi täpsustab eelnõu seadust töötukassa kulude tegemise reeglite osas olukorras, kus kassa eelarve on jäänud kinnitamata. Kehtiv õigus sätestab kassa piiratud õiguse kulude tegemiseks üksnes juhul, kui töötukassa eelarve on kinnitamata riigieelarve vastuvõtmise viibimise tõttu. Eelnõu laiendab seda õigust ka juhtumiks, kui töötukassa eelarve on vastu võtmata nõukogu otsustusvõimetuse

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse eelnõu (108 SE), mis võrreldes kehtiva regulatsiooniga vähendab põllumajandusmaa ja metsa omandamise piirangud nii Euroopa Majanduspiirkonna (EEA – The European Economic Area) lepinguriikide kui ka OECD liikmesriikide residentidele, säilitades aga EEAsse mitte kuuluvate riikide suhtes riigikaitselised ja julgeolekualased võõrandamispiirangud väikesaartel ja piirilähistel aladel. Eeltoodust tulenevalt sätestab eelnõu EEA lepinguriikide ja OECD liikmesriikide isikutele Eestis põllumajandus- ja metsamaa omandamiseks võrdväärsed tingimused. Seega laieneb OECD liikmesriikide isikute võrra nende isikute ring, kellele pärast 1. maid 2011 ei kohaldata põllumajandus- ja metsamaa sihtotstarbega kinnisasja omandamise korral Eestis elamise, Eesti äriregistrisse kandmise, samuti põllumajandustoodete tootmise või metsa majandamise kogemuse Eestis omandamise nõudeid.

3. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seaduse eelnõu (155 SE), mille eesmärk on täiendada riigisisest regulatsiooni ja tuua põllumajanduses kasutatav plast pakendiseaduse reguleerimisalast välja jäätmeseaduse reguleerimisalasse. Eelnõu esimene osa hõlmab jäätmeseaduse täiendusi, millega laiendatakse tootjate ringi põllumajandusplasti tootja lisamisega ja sisustatakse põllumajandusplasti mõiste. Jäätmeseadusesse lisatakse ka säte, mille rakendumisel saaks tõhustada kontrolli Eestis kehtestatud tagatisrahaga pakendi riikidevahelise veo üle. Eelnõu teine osa hõlmab pakendiseaduse täiendusi, mis on seotud tagatisrahaga pakendite tagasivõtmisega.

4. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (158 SE), mille eesmärk on reguleerida vabatahtlike merepäästjate tegevuse õiguslikke aluseid, et kaasata nad politsei tegevusse otsingu- ja päästetöö tegemisel sise- ja territoriaalmeres, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning muus piiriveekogus ohuolukorda sattunud või kaduma jäänud inimese, laeva, lennuki või muu sõiduki otsingul ja päästmisel. Eelnõuga reguleeritakse vabatahtlike merepäästjate üldpõhimõtted, pädevus, rakendatavad meetmed, töökorraldus, väljaõpe ja vabatahtliku merepäästja tunnustamine, hüved ja tagatised, vabatahtlikule merepäästjale esitatavad nõuded ning vabatahtliku merepäästja staatusest vabastamine.

5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (161 SE), millega ratifitseeritava konventsiooni eesmärk on edendada, kaitsta ja tagada kõigi inimõiguste ja põhivabaduste täielikku ja võrdset teostamist kõikide puuetega inimeste poolt ning edendada austust nende loomupärase väärikuse vastu. Konventsioon aitab kaasa riikide puudega inimesi käsitlevate praktikate ühtlustamisele, konkretiseerides ja koondades kõik puudega inimeste õigustega seonduva, mis on sätestatud mitmetes rahvusvahelistes konventsioonides ja dokumentides. Konventsioon ei loo otseselt uusi õigusi, vaid kordab üle rahvusvahelistes aktides eksisteerivad õigused viisil, mis on suunatud puudega inimeste vajadustele ja olukorrale. Konventsioonis käsitlemata küsimusi reguleeritakse ka edaspidi rahvusvahelise tavaõigusega

6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (159 SE), mille eesmärk on anda sotsiaalkindlustusameti ekspertiisiga tegelevale ametnikule ja sotsiaalkindlustusameti ekspertarstile (isiku nõusolekul) juurdepääsuõigus tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele, et tuvastada puude raskusaste ja kaasnevad lisakulud. Eelnõu eesmärk on ka vähendada tervise infosüsteemiga liidestunud ning sinna isikute terviseandmeid edastavate pere- ja eriarstide töökoormust ja hoida kokku nende aega.  

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

 

 

Tagasiside