Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar, sotsiaalminister Jaak Aab ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Majandus- ja kommunikatsiooniminister vastab küsimustele, mis puudutavad energeetikat, Kohtla-Järve ettevõtlust ja ühistransporti; sotsiaalminister annab aru küttehinna kompenseerimist, toimetulekutoetusi ja narkoennetust puudutavatel teemadel; regionaalministrilt tahetakse aru pärida regionaalpoliitikast teisel pool Mäo risti.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 eelnõud, millest 5 tuleb kolmandale, 4 teisele ja 1 esimesele lugemisele.

Kolmandal lugemisel on Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (748 SE), mille eesmärk on täpsustada eelkõige regionaalministri, aga samas ka siseministeeriumi, keskkonnaministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse pädevust.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse muutmise seaduse eelnõu (803 SE), millega okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isik saab arvata represseerimise aja sooduskorras Eestis omandatud pensioniõigusliku staaži hulka, kui isik võeti vahi alla, saadeti kinnipidamiskohta või asumisele Eestist.

Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (824 SE), mis annab võimaluse keelduda põlevkivi kaevandamise loa taotluse menetlusse võtmisest, kuni ei ole määratletud põlevkivi kasutamise edasised suunad. Plaani kohaselt peaks valitsus kinnitama põlevkivi kasutamise arengukava veel sellel poolaastal.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmise seaduse eelnõu (804 SE), millega tehtavad muudatused on olulised selleks, et pikka aega ettevalmistatud seadus ka ootuspäraselt rakenduks. Muudatused aitavad täpsustada ja lihtsustada seaduse rakendamiseks vajalikke toiminguid.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud päästeseaduse, lõhkematerjaliseaduse ning töö-ja puhkeaja seaduse muutmise seaduse eelnõu (722 SE), millega kaovad ära sõjaväestatud päästeüksused. Kehtiva päästeseaduse kohaselt korraldavad ja teevad demineerimistöid päästeamet ja sõjaväestatud päästeüksused. Kaitsejõudude struktuur ja arenguplaan kuni aastani 2010 ei näe kaitseväe operatiivstruktuuris ning väljaõppe- ja administratiivstruktuuris päästeameti poolt ettevalmistatavaid üksusi enam ette. Kaitsejõudude arengukavast lähtuvalt lõpetas valitsus alates 2005. aastast ka ajateenistuse sõjaväestatud päästeüksustes.

Teisel lugemisel on valitsuse algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (797 SE), millega asutatakse Eesti Teadusinfosüsteem. Selle eesmärk on koondada kogu senine riigi teadus- ja arendustegevusega seotud informatsioon ühtseks tervikuks, mis annab võimaluse inim-, finants-, teaduspotentsiaalide ja töökeskkonna ressursside paremaks kasutamiseks ning strateegiliste ja operatiivsete otsuste tegemiseks. Seni selline ühtne andmekogu puudub. Eelnõu on plaanis vastu võtta neljapäeval.

Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE), mis korraldab õppeasutuse sisehindamist ja nõustamist. Üheks keskseks teemaks eelnõus on sunniraha küsimus. Haridus- ja teadusministeerium poolt ette valmistaud eelnõu sätestab, et ettekirjutuse täitmise tagamiseks võib järelevalveorgan rakendada sunniraha, mille ülemmäär on 10 000 krooni. Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad eelnõu kohaselt haridus- ja teadusministeerium ning maavanem.

Päevakorra leiab aadressilt: http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused:

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Türgi parlamendi delegatsiooniga.

* Riigikogu esimees Ene Ergma viibib (kuni 11.03) ametlikul visiidil Poolas. Delegatsiooni kuuluvad Riigikogu liikmed Küllo Arjakas, Väino Linde, Jarno Laur ja Ela Tomson ning Riigikogu Kantselei direktor Heiki Sibul. Täna toimuvad Varssavis kohtumised Poola Seimi esimehe Marek Jureki ja Senati esimehe Bogdan Borusewicz`iga.

* Jätkub väliskomisjoni aseesimehe Marko Mihkelsoni visiit Washingtoni, kus ta koos Balti riikide ja Põhjamaade parlamentide väliskomisjonide esimeestega kohtub USA poliitikutega.

* Lõpeb Riigikogu ENPA delegatsiooni liige Andres Herkeli visiit Pariisi, kus ta osaleb Pariisis ENPA monitooringu komitee töös.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside