Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Mailis Reps ning sotsiaalminister Jaak Aab. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 15 Riigikogu liiget. Peaministrit soovitakse küsitleda välispoliitika, olukorra kohta kultuuriministeeriumis ja põllumajandusministeeriumis, riigi julgeoleku, poliitika läbipaistvuse, riigitöötajate õiguste ja raudtee kohta; haridus- ja teadusminister peab jagama selgitusi õppekava ja eesti keele õpetamise kohta vene koolides, samuti koolivägivalla, ministeeriumi kaadripoliitika ja kooliõpikute retsenseerimise teemal; sotsiaalminister vastab küsimustele, mis puudutavad tervishoiu investeeringuid, tervishoiupoliitikat ja haiglate arengukava kinnitamist

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 16 eelnõu, millest üks on kolmandal, 13 teisel ja 2 esimesel lugemisel

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maagaasiseaduse ja kaugkütteseaduse muutmise seaduse eelnõu (1013 SE), mille eesmärk on viia seadus vastavusse EL Nõukogu direktiiviga, mis käsitleb maagaasitarnete kindluse tagamise meetmeid. Eelnõus sisaldub ka regulatsioon, mille kohaselt peab turgu valitsev ettevõtja avalikustama gaasi müügitingimused ja müügihinna kujunemise põhimõtted. Energiaturu Inspektsioon saab samas õiguse gaasimüüja poolt rakendatavat hinnakujundust kontrollida. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul eksisteerib seaduse praeguse redaktsiooni juures oht, et turgu valitseva ettevõtjana võib gaasimüüja temale soodsa turusituatsiooni korral kuritarvitada oma turupositsiooni, sundides gaasitarbijat, kellel pole tehniliselt võimalik teisi kütuseid kiirelt kasutama hakata, ostma gaasi turuhinnast põhjendamatult kõrgema hinnaga.

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide, Albaania Vabariigi, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria Vabariigi, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Horvaatia Vabariigi, Islandi Vabariigi, Montenegro Vabariigi, Norra Kuningriigi, Rumeenia, Serbia Vabariigi ning ÜRO Kosovo missiooni vahelise Euroopa ühise lennunduspiirkonna rajamise mitmepoolse lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (1055 SE), millega ratifitseeritava lepingu eesmärk on luua Euroopa ühine lennunduspiirkond (ECAA). ECAA põhineb vabal juurdepääsul teise lepinguosalise lennundusturule, asutamisvabadusel, võrdsetel konkurentsitingimustel ja ühistel eeskirjadel ohutuse, julgestuse, lennuliikluse korraldamise, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas. Lepinguga võtavad kolmandad riigid endale kohustuse üle võtta Euroopa Liidus kehtiv lennunduse õiguslik regulatsioon ning Euroopa Ühendus ja selle liikmesriigid lubavad oma lennundusturule lepingus mainitud kolmandaid riike. Eesti kohaldab juba praegu kõiki Euroopa Liidu nõudeid ilma igasuguste erisusteta ning lepingus sätestatu on kooskõlas Eestis kehtiva õigusliku regulatsiooniga.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia “Teadmistepõhine Eesti 2007- 2013″ heakskiitmine” eelnõu (1053 OE), millega heaks kiidetav strateegia keskendub ühiskonna jätkusuutlikule arengule teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni kaudu. See on dokument, mis määratleb lähiaastateks Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni põhimõtted, eesmärgid ja tegevused jätkuna varasemale strateegiale. Strateegia sõnastab järgmised põhieesmärgid: teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõimeline kvaliteet ja mahu kasv; uuendusmeelne ettevõtlus globaalses majanduses uut väärtust loomas; pikaajalisele arengule suunatud ja innovatsioonisõbralik ühiskond.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1066 SE), mille eesmärk on üle  võtta mitmed Euroopa Liidu Nõukogu direktiivides sisalduvad normid. Nii tunnistatakse kehtetuks käibemaksuseaduse säte, mille alusel kohaldatakse 5-protsendilist käibemaksumäära teatud keemilistele kahjuritõrjevahenditele. Maksuvaba käibe paragrahvi 16 lisatakse uus punkt, mis sätestab hambatehnikute teenustele ning hambaarstide ja hambatehnikute poolt võõrandatavatele hambaproteesidele maksuvabastuse. Arve nõudeid ja väljastamist reguleerivat paragrahvi 37 täiendatakse lõikega 8¹ eesmärgiga lihtsustada arve nõuete täitmist. Kolmandatest riikidest imporditavalt kaubalt käibemaksu käibedeklaratsioonil arvestamise lubamisega lihtsustatakse ettevõtjate maksukohustuste täitmist, samuti vähendatakse maksuhalduri koormust käibemaksu tagastusnõuete kontrollimisel. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 8. veebruaril.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1074 SE), mille eesmärk on kehtivate sätete ulatuse selgepiirilisemaks muutmine lähtudes põhimõttest, mille kohaselt eraelulisi ja delikaatseid isikuandmeid puudutav regulatsioon tuleb kehtestada seadusandlikul tasandil. Eeltoodust johtuvalt täpsustatakse välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seaduse eelnõuga varjupaigataotleja, pagulase, täiendava kaitse saaja ja ajutise kaitse saaja poolt elamisloa taotlemisel ja elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavate eraeluliste ja delikaatsete isikuandmete esitamise kohustust, mis puudutab taotleja rassi, rahvust, usku, poliitilisi veendumusi ja kuuluvust sotsiaalsesse gruppi ning andmed taotleja abikaasa või elukaaslase kohta. Eelnõu väljatöötamise tingisid õiguskantsleri poolt tehtud märkused. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 8. veebruaril.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (985 SE), mille põhieesmärk on täiendada välisõhu riigi tasandil korraldatava kaitse nõudeid. Kõik seaduseelnõuga kehtestatavad piirangud on mõeldud selleks, et tagada keskkonnasõbralikumate toodete (värvide, lakkide, sõidukite taasviimistlusmaterjalide, osoonikihi kahandavaid aineid sisaldavate toodete ning vedelkütuste) kasutamine. Nende toodete tarbimise suurenemisel võimaldab see elanikkonda kasvavast välisõhu saastest säästa. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 8. veebruaril.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud rahvaraamatukogu seaduse muutmise seaduse eelnõu (1070 SE), mille põhisisuks on maakonnaraamatukogu ja keskraamatukogu ülesannete täpsustamine, rahvaraamatukogu direktori töölevõtmise korda ning haridusnõudeid puudutavate sätete muutmine, samuti rahvaraamatukogu aruandluse esitamise korra, kogude korraldamise ja lugeja vastutusega seonduvate sätete muutmine. Eelnõuga antakse ka rohkem võimalusi otsustada raamatukogundust puudutavaid küsimusi kohalikul tasandil.  Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 8. veebruaril.

8. Teisel lugemisel on Vabariigi Valitsuse ning Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni algatatud keeleseaduse muutmise seaduse eelnõu (902 ja 1077 SE), mis sätestab Keeleinspektsiooni pädevuse, muudab keeleoskusnõuete kehtestamise korda, täpsustab eesti keele oskuse hindamise korda, näeb ette tasemeeksameid korraldava asutuse õigused tööalase eesti keele oskuse kategooriatunnistuse või eesti keele oskuse tunnistuse kehtetuks tunnistamisel ja menetlemisel, täpsustab vähemusrahvuste keele kasutamist omavalitsusüksustes ja täiendab keeleseaduse § 2, mille kohaselt riik soodustab lisaks eesti keelele ka viipekeele ja viibeldud eesti keele kasutamist ja arengut. Ühe olulise muudatusena seab eelnõu nõude, et Eestis registreeritud juriidiliste isikute ja asutuste veebilehed peavad avanema eestikeelsena. See nõue kehtib riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute, notari, kohtutäituri ja vandetõlgi büroode, vähemusrahvuste kultuuriomavalitsuste asutuste ning Eestis registreeritud äriühingute, filiaalide, mittetulundusühingute ja sihtasutuste kohta. Ka  lubab eelnõu avaliku teabe – siltide, viitade, kuulutuste, teadaannete, reklaami jms – eestikeelse teksti kõrvale lisada eesti keele piirkondliku erikuju või tõlke võõrkeelde tingimusel, et eestikeelne tekst peab olema esikohal ning ei tohi olla halvemini vaadeldav. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 8. veebruaril.

Istungi täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused

Kell 12.30 – Riigikogu esimees Toomas Varek avab Toompea lossikunstisaalis Tiina Tammetalu maalinäituse „Eesti maastik”.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (kuni 23. 02) eksperdina inimõiguste nõukogu koosseisus ÜRO kõrgetasemelisel missioonil Šveitsi Konföderatsioonis, Hollandis ja Sudaanis. Missioon keskendub inimõiguste olukorrale Darfuris.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside