Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele kaitseminister Urmas Reinsalu (peaministri ülesannetes), justiitsminister Kristen Michal ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Euroopa Liidu finantsperioodi aastatel 2014-2020, kiirabi rahastamist 2013. aastal, kaitseväeteenistust,    patsiendi omaosaluse suurendamist, vanglateenistuse Ida-Virumaale kolimist, erihoolekande korraldust ja rahastamist ning Estonian Air’i.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on riigikontrolli ülevaade ja 14 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 4 teisel ja 9 esimesel lugemisel.

1. Jätkub Deniss Boroditši, Lembit Kaljuvee , Kalle Laaneti, Inara Luigase, Rainer Vakra ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud sotsiaalhoolekande seaduse § 22² täiendamise seaduse eelnõu (245 SE) esimene lugemine, mis katkes teisipäeval tööaja lõppemise tõttu. Eelnõu eesmärk on võimaldada toimetulekutoetuse saajal arvestada eluruumi kulude hulka ka neid kulutusi, mis on seotud elamu renoveerimiseks ja soojustamiseks võetud kohustustega. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu mitte vastu võtta.

2. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise ja täiendamise seaduse eelnõu (242 SE), mille eesmärk on võimaldada tööandjatel teha teatud ulatuses kulutusi oma töötajate tervisespordile ja nende tervise parandamiseks ilma maksukohustuseta.

3. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (261 SE), millega ühtlustatakse lapsetoetuse määrad, kehtestades kõigile lastele lapsetoetuse suuruseks kuuekordse lapsetoetuse määra. Kehtiva seaduse kohaselt makstakse lapsetoetust pere esimese ja teise lapse kohta kahekordses lapsetoetuse määras, kolmanda ja iga järgmise lapse kohta kuuekordses lapsetoetuse määras.  

4. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud riiklike peretoetuste seaduse, töölepingu seaduse ja vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (270 SE), mille eesmärk on parandada kolmikuid kasvatavate perede olukorda, võimaldades kolmikute ja suuremate mitmike korral vanemahüvitist, lapsehoolduspuhkust ja lapsehooldustasu mõlemale vanemale ning tõstes ühekordset sünnitoetust 10 000 euroni kolmikute ja suuremate mitmike sünni korral. Sotsiaalkomisjoni ettepanek on eelnõu mitte vastu võtta.

5. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE), mille eesmärk on viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Seaduse muutmisega saasteallikate käitajate välisõhu kaitsealased kohustused sisuliselt ei muutu, kuna seaduses vaid täpsustatakse ja täiendatakse kasutatavaid mõisteid. Eelnõu näeb ette kütuse seire andmekogu moodustamise, mis võimaldab viia juba toimiv kütuseseire andmebaas kooskõlla avaliku teabe seadusega. Kütuse seire andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles koondatakse ja avaldatakse kütuse seire andmed. Andmekogu abil on tarbijatel võimalik saada informatsiooni tanklates müüdava kütuse kvaliteedi kohta, mis võimaldab tarbijal teha teadlikku valikut kütuse ostmisel.

6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE), millega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Komisjoni direktiiv 2011/90/EL, millest tulenevate muudatustega täpsustatakse reegleid krediidi kulukuse määra arvutamiseks. Eesti turul mõjutavad eelnõuga kavandatavad muudatused eelkõige määratud tagasimaksega krediitkaarte ja püsimaksega krediitkaarte. Ühtsete ja täpsustatud reeglite olemasolu võimaldab krediidi kulukuse määra arvutada ühtsetel alustel ja ühetaoliselt ning seda ka kõigi kahekümne seitsme Euroopa Liidu liikmesriigi lõikes. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele 14. novembril.

7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (248 SE), mille eesmärk on lahendada riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramisel esile kerkinud probleeme, samuti tehnilisi küsimusi, millega ei kaasne sisulisi muudatusi. Eelnõus sätestatakse tunnistajate ütluste andmise regulatsioon pensioniõigusliku staaži tõendamiseks, reguleeritakse ennetähtaegset vanaduspensioni saanud isikute üleviimist teist liiki pensionile, sätestatakse lapseeas haigestunud isikutele senisest soodsam pensionistaaži arvutamise alus töövõimetuspensioni saamiseks, täiendatakse välislepingu alusel pensioni maksmise sätteid, kehtestatakse rahvastikuregistri andmete kasutamine pensionistaaži tõendamisel, muudetakse riikliku pensionikindlustuse registri vastutavat töötlejat ning riiklikku pensionikindlustuse registrit puudutavaid sätteid. Vanemahüvitise seaduses täpsustatakse vanemahüvitise maksmist vanema kohtuliku karistamise korral. Ka määratletakse sotsiaalvaldkonna ühtse haldusorganina sotsiaalkindlustusamet.

8. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ravimiseaduse muutmise seaduse eelnõu (257 SE), mille eesmärk on luua õiguslik alus retseptikeskuse vastutava töötleja rolli üleandmiseks sotsiaalministeeriumilt Eesti Haigekassale. Praegu kehtiva õiguse kohaselt on vastutavaks töötlejaks sotsiaalministeerium, millel aga pole otsest puutumust retseptikeskuse igapäevase tööga. Lisaks täpsustatakse apteegiteenuse osutaja kohustust sisestada paberkandjal väljastatud retsepti andmed retseptikeskusesse viivitamata pärast retsepti saamist. Kehtiva õiguse kohaselt tuleb andmed sisestada kolme tööpäeva jooksul retsepti saamisest arvates, kuid selline ajaline kriteerium on algataja väitel tinginud valeandmete esitamise retseptikeskusesse.

9. Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2011. aastal. Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus. Ettekandja riigikontrolör Mihkel Oviir.

10. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Riigikogu otsuse “Riigi 2011. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (265 OE). Ettekande sel teemal peavad rahandusminister Jürgen Ligi ja rahanduskomisjoni esimees Sven Sester.

11. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), mis eelarvemahtu muutmata  teeb muudatusi ministeeriumide valitsemisalade ja Riigikogu Kantselei eelarves. Samuti Lisatakse paragrahv 15, millega antakse Vabariigi Valitsusele volitus anda korraldus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega enampakkumisel müümisest saadud vahendite sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Tekstiparagrahvi lisamise põhjus on perioodi 2013–2020 Euroopa Liidu sisese kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi varajaste enampakkumiste käivitamine juba 2012. aasta lõpus ja mitte 2013. aastal, nagu algul plaanitud.

12. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE), mille eesmärk on lükata aasta võrra edasi eeldatav osade riigi kõrgemate ametisikute palgatõus ja pikendada hetkel kehtivat Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse kehtivust ühe aasta võrra. Eesti keskmise palgaga on praegu seotud Vabariigi Presidendi, peaministri, Riigikohtu esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri, kõigi kohtuastmete kohtunike, riigisekretäri, ministrite, kaitseväe juhataja, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku, riikliku lepitaja, Eesti Panga esimehe ja nõukogu liikme ametipalk ning kaudselt ka teised ametikohad läbi seotuse ministri palgaga.

13. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (293 SE), millega viiakse jäätmeseadusesse teatud ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamist käsitlev regulatsioon, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2011/65/EL.

14. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 “Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (276 SE), mille eesmärk on riigisiseselt määrata valitsusasutused, kes täidavad kodanikualgatuse määrusest tulenevaid kohustusi, ning ühtlasi määrata selleks otstarbeks ka menetluslikud alused. Euroopa Liidu lepingu artikli 11 lõike 4 alusel on ELi õigusesse lisandunud kodanikualgatuse institutsioon. 16. veebruaril 2011 võeti vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 211/2011 kodanikualgatuse kohta. See võimaldab kodanikel pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks, ja annab neile samasuguse õiguse, nagu on Euroopa Parlamendil Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 225 ja nõukogul ELi toimimise lepingu artikli 241 alusel.

15. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (283 SE), millega kehtestatakse tuletornitasu ja navigatsioonitasu tasu asemel ühtne veeteetasu. Samuti muudetakse täielikult seni kehtinud tasude arvestamise aluseid, kuna minnakse üle ühel kogumahutavusühikul (1 GT) põhinevale tasu suurusele, millega korrutatakse laeva kogumahutavus. Lisaks kehtestatakse piirmäärad, millest suuremat veeteetasu laev maksma ei pea. Kalendriaasta jooksul mitmeid külastusi tegelevatele laevadele tehakse soodustusi.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 6.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma ning aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas osalevad Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste tähistamisel (ETV Stuudios 4).

Kell 9 – väliskomisjon kohtub Riigikogu parlamendirühmade juhtidega (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Jüri Ratas kohtub Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 12.30Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis Tiina Tammetalu maalinäituse „Portreed“.

Kell 16 – väliskomisjon kohtub Vene Föderatsiooninõukogu väliskomisjoni esimehe Mihhail Margeloviga.

* Õiguskomisjoni esimees Marko Pomerants, aseesimees Kalle Laanet ja liikmed Andres Anvelt, Igor Gräzin, Siim Kabrits, Marika Tuus-Laul ja Peeter Võsa osalevad (6.11-7.11) Helsingis õiguskomisjoni töökohtumisel Soome parlamendi administratiivkomisjoniga. Muulhulgas tulevad arutusele politseijõudude reform Soomes ning Eesti-Soome politseikoostöö, samuti tutvutakse Soome piirivalve tegevusega.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Margus Tsahkna osaleb (5.11-8.11) Londonis võrdõiguslikkuse teemalisel parlamentaarsel konverentsil, mille korraldavad Parlamentidevahelise Liidu Suurbritannia parlamendirühm ning Ühiskondliku Parlamentaarse Assotsiatsiooni Briti haru (Commonwealth Parliamentary Association – CPA UK). Arutusele tulevad soolise esindatuse küsimused, parlamendiliikmete roll esindusdemokraatia kujundamisel, sooline võrdõiguslikkus meedias, poliitikas, seadusandluses, naised juhipositsioonil avalikus elus, aga ka majanduse forsseerimise ja hariduse korraldamisega seotud sooküsimused.

* Riigikogu liige Jaak Allik osaleb (4.11-7.11) Bakuus 2. Bakuu rahvusvahelisel teatrikonverentsil „Maailma teatri areng 21. sajandil“.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside