Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, rahandusminister Ivari Padar ja minister Urve Palo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 9 Riigikogu liiget. Justiitsminister peab vastama küsimustele, mis puudutavad tsiviilkontrolli, prügistamise karistamist ja töölepingu seadust; rahandusminister annab aru riigieelarve teemal ja rahvastikuminister selgitab lapsehoiu, migratsioonikvootide ja lõimumisega seotud küsimusi.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 1 on kolmandal ja 5 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (67 SE), mille eesmärk on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse suundumuse alusel. Muuhulgas näeb eelnõu ette võrdse kohtlemise voliniku ametisse nimetamise. Voliniku nimetab ametisse sotsiaalminister ja tema ametiaeg on viis aastat. Volinik jälgib käesoleva seaduse ja soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõuete täitmist; nõustab ja abistab isikuid diskrimineerimist käsitlevate kaebuste esitamisel; annab arvamusi võimaliku diskrimineerimise asetleidmise kohta isikute avalduste alusel või talle laekunud teabe põhjal omal algatusel jne.

2. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud hoiu-laenuühistu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (240 SE), mille eesmärk on kaotada piirangud, mis takistavad hoiu-laenuühistute arenemist. Eelnõuga korrigeeritakse ja kaasajastatakse ka hoiu-laenuühistutele rakenduvaid nõudeid usaldusväärsusele.

3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE), millega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline leping NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta, mis on alla kirjutatud 2007. aasta 24. augustil Tallinnas. Sama seadusega tunnistatakse kehtetuks varasem, 1996. aastal sõlmitud leping. Võrreldes vana lepingu allkirjastamise ajaga, on selle reguleerimisala õiguslik taust oluliselt muutunud, kuna allkirjastamise ajal ei kuulunud Eesti ja Leedu veel Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse koordinatsioonisüsteemi. Ratifitseeritava lepingu kohaselt hakkab NSV Liidu kindlustusperioodi arvesse võtma ja pensioni maksma selle lepingupoole riik, kelle territooriumil omandatud kindlustusperiood on pikem.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise endise NSV Liidu territooriumil täitunud kindlustusperioodide arvessevõtmise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (230 SE), millega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vaheline leping NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta, mis on alla kirjutatud 2007. aasta 12. oktoobril Tallinnas. Sama seadusega tunnistatakse kehtetuks varasem, 1996. aastal sõlmitud leping. Leping sõlmitakse samal põhimõttel, mis Leeduga (vt eelmine punkt).

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud surma põhjuse tuvastamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (242 SE), mille eesmärk on anda sõjalise missiooniga kaasasolevale arstile volitused väljastada eestikeelseid surmateatisi, mis kehtiksid sarnaselt perearsti või kiirabibrigaadi juhi välja antud surmateatistega.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (244 SE), mille eesmärk on ühtlustada Eesti kaitseväelaste haridustase NATO liikmesriigi või EL liikmesriigi poolt vastaval ametikohal nõutava haridustasemega, võimaldada riviametikohal teenida ka tsiviilkõrghariduse omandanud ohvitseridel ning lükata edasi üldine seaduses sätestatud haridusnõuetele vastavuse tähtaeg nelja aasta võrra. Eelnõu jõustumine võimaldab jätkata teenistust neil kaadrikaitseväelastel, kes on omandanud tsiviilkõrghariduse või haridusnõuetele vastava väljaõppe NATO või EL-i liikmesriigi sõjakoolis ning ohvitseridel, kes on asunud omandama kõrgharidust, mis on hädavajalik praeguse kvalifitseeritud personali vähesuse olukorras.

Kohtumised, konverentsid, üritused

Kell 9 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb INTOSAI keskkonnaauditite töögrupi juhtkomitee koosolekul, kus ta esineb sõnavõtuga (Viru hotellis).

Kell 16Ene Ergma osaleb raamatu „Konstantin Konik. Unustatud suurmees“ esitlusel (Poska majas).

* Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelson (06.05-08.05) ja liikmed Taavi Rõivas, Rein Ratas ja Evelyn Sepp (05.05-08.05) osalevad Sloveenias Brdo kongressikeskuses toimuval 39. COSACi konverentsil. Kolmapäeval on kõne all Sloveenia eesistumisperiood ja EL tulevik, ning ELi ja Lääne-Balkani riikide koostöö siseküsimustes.

* Euroopa Liidu asjade komisjoni liige Urmas Reinsalu osaleb (06.05-07.05) Lätis Riias seminaril „Euroopa Liidu tulevikupeegeldus: Lissaboni lepingu tagajärjed“, mille korraldab Läti välisministeerium koostöös TAIEXiga.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (04.05-06.05) ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär (4.05-7.05) osalevad Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee korraldataval rahvusvahelisel konverentsil „Euroopa julgeoleku strateegilised valikud“ ja Assamblee komiteede istungitel.

* NATO Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (04.05-08.05)Itaalias Napolis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee atlandiülese kaitse- ja julgeolekualase koostöö allkomitee istungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside