Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

 

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang,  rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo ja regionaalminister Jaan Õunapuu. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Justiitsminister vastab küsimustele vabadusvõitlusest, vanglaametnike palkadest ja korruptsioonist; rahvastikuministrilt tahetakse selgitusi Eesti Vabadussõja võidusamba kohta ja regionaalminister annab aru kohalike omavalitsuste tegevuse järelevalve ja Setumaa teemal.

Kell 14 – täiskogu istung

Jätkub teisipäevase päevakorra menetlemine. Pooleli jäi eelnõu 901 OE arutelu. Menetlemata on samuti 899, 918, 885 ja 827 SE. Vt eelinfot aadressil https://www.riigikogu.ee/?id=40135

Kolmapäevases päevakorras on 18 eelnõu ja presidenti poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse arutelu. Kolmandal lugemisel on 6, teisel lugemisel 6 ja esimesel lugemisel 6 eelnõu.

Kolmandal lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud valimisseaduste, rahvahääletuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (836 SE), mille peamine eesmärk on täpsustada elektroonilist hääletamist puudutavaid sätteid, et rakendada elektroonilist hääletamist ka järgmistel valimistel. Lisaks sisaldab eelnõu muudatusettepanekuid, mis puudutavad valimiste korraldust ning valimiskomisjonide tööd. Samuti kehtestatakse eelnõuga jaoskonnakomisjonide poliitilise tasakaalustatuse põhimõte.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (879 SE), mille eesmärk on sätestada isikut tõendavates dokumentides biomeetriliste andmete kasutuselevõtmise regulatsioon, milleks seni puudub õiguslik alus. Eelnõu võimaldab muude isikuandmete kõrval kanda isikut tõendavasse dokumenti ka sõrmejäljekujutised või nende andmed; silmaiirisekujutised või nende andmed ja juuste värvi.

Kolmandal lugemisel on Riigikogu liikmete Jarno Lauri ja Mark Soosaare algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE), mis sätestab, et igal kohaliku omavalitsuse volikogu liikmel on õigus kuuluda vähemalt ühte komisjoni. Eelnõu algatajad on seisukohal, et komisjoni koostamisel peab komisjoni esimees jälgima kõigi volikogus esindatud erakondade, valimisliitude, üksikkandidaatide ning valdkonda tundvate spetsialistide kaasamise põhimõtet.

Kolmandal lugemisel onRiigikogu liikmete Liina Tõnissoni ja Mart Opmanni algatatud Eesti Panga seaduse muutmise seaduse eelnõu (720 SE), mille eesmärk on viia Eesti Panga seadus kooskõlla nõuetega, mida Euroopa Ühenduse asutamisleping ja Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikiri esitavad majandus- ja rahaliidu täieõiguslikust liikmest riigi keskpangale. Lisaks viib eelnõu seadusesse muudatused, millega Eesti Panga president ei saa enam olla Eesti Panga Nõukogu liige, Eesti Panga presidendi ametiaega pikendatakse 7 aastani ning sätestatakse ühtlasi piirang, mille kohaselt ei või sama isik olla Eesti Panga presidendiks 2 ametiaega järjest.

Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud metsaseaduse eelnõu (833 SE), mis ühe peamise muudatusena näeb metsa uuendamise kohustuse tagamiseks ette tagatisraha. Tagatisraha on kohustuslik lageraie tegemisel üle-kahehektarilisel maa-alal järgmistes metsatüüpides: sinilille kuusikud, jänesekapsa kuusikud ja jänesekapsa mustika kuusikud. Metsa uuendamine näeb ette kas uute puude istutamist või puuseemnete külvamist ning selleks maapinna ettevalmistamist ja metsakultuuri hilisemat hooldamist. Nende tööde tegemiseks ette nähtud tagatisraha ei tohi eelnõu kohaselt olla väiksem kui 3000 ega suurem kui 20 000 krooni ühe hektari koha. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele 7. juunil.

Kolmandal lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (876 SE), mis toob kaasa maavaravarude säästlikuma kasutamise ja tagab jäätmeseadusega kohalikele omavalitsustele pandud ülesannete parema täitmise. Samuti suunataks 15% riigieelarvesse laekunud uuendusraieteks müüdud kasvava metsa raieõiguse tasust ja uuendusraietest saadud metsamaterjali müügist laekunud rahast 15% sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus kaudu keskkonnakaitsesse tagasi. 2006. aastaks on riigimetsast saadud tulust riigieelarvesse kantavaks osaks prognoositud 195 miljonit krooni.

Seitsmenda päevakorrapunktina on kavas Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseaduse uuesti arutamine. Presidendi hinnangul on mitmed seaduse sätted vastuolus põhiseadusega. Presidendi hinnangul paneb seadus presidendile kohustuse teavitada välisministeeriumi oma välissuhtlemisalasest tegevusest, mis ei ole kooskõlas Vabariigi Presidendi pädevusega. Ka peitub seaduse vastuolu presidendi arvates selles, et presidendi välisvisiitide plaani koostab välisministeerium seda eelnevalt Vabariigi Presidendiga kooskõlastamata.

Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kaitseväe üksuse kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO kiirreageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (887 OE), mis annab õiguse kasutada Eesti kaitseväe üksust suurusega kuni 15 kaitseväelast 2006. aasta 1. juulist kuni 2007. aasta 31. jaanuarini NATO kiirreageerimisjõudude (NATO Response Force) koosseisus.

Teisel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku, tunnistajakaitse seaduse ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE), mis ühe uue aspektina sätestab lähenemiskeelu. Eelnõu kohaselt võib kohus kannatanu eraelu ja muude isikuõiguste kaitseks keelata isikuil, keda kahtlustatakse või süüdistatakse isikuvastases või alaealise vastu toime pandud kuriteos, viibida kohtu poolt määratud paikades, läheneda kohtu poolt määratud isikutele ja nendega suhelda. Õiguskomisjon soovib viia eelnõu kolmandale lugemisel 14. juunil.

Täieliku päevakorra leiab aadressilt http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused

Kell 9.15 – maaelukomisjoni ja majanduskomisjoni liikmed kohtuvad Saksamaa Bundestagi turismikomisjoniga.

Kell 10 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kohtub Sloveenia parlamendi Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmetega.

Kell 12 – Sloveenia delegatsioon kohtub Riigikogu ELAKi liikmetega.

Kell 12. 30 – väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson kohtub Ukraina ametnikega.

Kell 13.15 –Sloveenia delegatsioonile annab töölõuna Riigikogu aseesimees Maret Maripuu.

*  Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 10.06) Ukrainas Civic League Ukraina-NATO töörühmas, milles tuleb arutusele Ukraina euroatlandi integratsiooni teema.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni aseesimees Evelyn Sepp ja kultuurikomisjoni liige Eldar Efendijev osalevad (kuni 10.06) Türgis ülemaailmsel Aserbaidžaani kongressil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside