Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Jürgen Ligi ja põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 3 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Euroopa Liidu julgeolekut, keskkonda ja Eesti riigi reitingu võimalikku langemist.
 
Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 11 eelnõu, millest 7 on kolmandal, 3 teisel ja 1 esimesel lugemisel.
 
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse, kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse, Kohtute Raamatupidamiskeskuse Rahandusministeeriumi valitsemisalasse üleviimisega seotud seaduste, riigieelarve seaduse ning Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (101 SE), mille eesmärk on lükata aasta võrra edasi eeldatav riigi kõrgemate ametiisikute palgatõus ja pikendada hetkel kehtivat Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse kehtivust aasta võrra.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud käibemaksuseaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (134 SE), mis langetab käibemaksutagastusega (tax free) müügil alates 2012. aastast kehtima hakkavat piirmäära, 128 eurot, 38 euroni. Sarnane piirmäär (38,35 eurot) kehtib ajutiselt kuni 2011. aasta lõpuni. Piirmäära vähendamise ettepanekuga pöördusid rahandusministeeriumi poole Eesti Kaupmeeste Liit, Eesti Hotellide ja Restoranide Liit ning Eesti Turismifirmade Liit. Nende ettepanekut toetab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, mille hinnangul on 2010. aasta jaanuaris kaheks aastaks 38,35 euroni vähendatud tax free piirmäär avaldanud turismisektorile positiivset mõju.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, Eesti Haigekassa seaduse, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (100 SE), millega tõstetakse alkoholiaktsiisi määrasid, konsolideeritakse haigekassa ja töötukassa vahendid riigieelarvega ning pikendatakse omavalitsuste 60%-list laenupiirangut ka tulevaks aastaks.
4. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele põhiseaduskomisjoni algatatud prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu (126 SE), mis reguleerib prokuröride töötasu. Muudatused on tingitud vajadusest hoida prokuröride palgad proportsioonis kohtunike ja teiste kõrgemate riigiametnike palkadega, et tagada eri võimuharude vahelise tasakaal. Käesoleva eelnõu algatas põhiseaduskomisjon rahanduskomisjoni ettepanekul, et lahutada antud teema nn kobareelnõust (100 SE). Eelnõuga sätestatakse, et prokuröride töötasu määramisel juhindutakse kohtunike ametipalkade määramise põhimõtetest, kusjuures riigi peaprokuröri kuupalgamäär ei tohi olla kõrgem kui kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse § 2 lõikes 1 nimetatud palgamäära, lõikes 2 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi ning koefitsiendi 0,85 korrutis.
5. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE), millega üle võetavate Euroopa Liidu direktiivide eesmärk on lihtsustada kaitseotstarbeliste toodete ühendusesisese veo tingimusi ja luua asjakohane, praktikas hästi toimiv ja nüüdisaegne strateegilise kauba kontrolli süsteem. Ka suurendab eelnõu strateegilise kaubaga tegelevate ettevõtjate vastutust ning näeb strateegilise kaubaga tegelevaile isikuile ette koolitus- ja teavituskohustuse. Viimane puudutab strateegilise kaubaga tegelevaid ettevõtjaid, riigiasutuste töötajad (kaitsepolitsei, politsei, toll), samuti kohtunikke ja üliõpilasi (nt riigikaitseakadeemia).
6. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud lennundusseaduse, meresõiduohutuse seaduse ja raudteeseaduse muutmise seaduse eelnõu (103 SE), millega muudetakse ja ühtlustatakse lennu-, laeva- ja raudteeõnnetuste ohutusjuurdlusega seonduvaid regulatsioone. Eelnõuga võetakse meresõiduohutuse seadusesse üle laevaõnnetuste uurimist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/18/EÜ. Eelnõuga luuakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures uus struktuuriüksus Ohutusjuurdluse Keskus. Ohutusjuurdluse Keskuse loomiseks ning funktsioneerimiseks on vajalik teha muudatused kolmes seaduses –lennundusseaduses, meresõiduohutuse seaduses ja raudteeseaduses.
7. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud 2012. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (99 SE). Muudatusettepanekute tähtajaks 21. novembriks laekus 19 ettepanekut ja rahanduskomisjon koostas ühe muudatusettepaneku. Olulisemad muudatused komisjoni muudatusettepanekus on seotud kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse jõustumise edasilükkamisega, AS Estonian Air aktsiakapitali suurendamisega, alkoholiaktsiisi tõusu edasilükkamisega 1 kuu võrra, Muuseumiehituse SA likvideerimismenetlusega, Päästeameti elupäästevõimekust suurendava tegevuskava täpsustamisega ja Riigimetsa Majandamise Keskusele rahandusministeeriumilt lühiajalise laenu võtmise võimaldamisega. Täiendavaid vahendeid suunatakse hariduse-, keskkonna-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonna regionaalprojektide toetuseks ja investeeringuteks, rahvusvaheliste õppekavade rakendamise toetamiseks, viljatusraviks ja narkotestide tõhususe tõstmiseks, samuti suurendatakse eraldisi päästeliidule, päästekeskustele, eri piirkondades täiendavatele vabatahtlikele komandodele ning politsei- ja piirivalveameti tegevuskuludeks. 2012. aasta riigieelarve tulude maht on 6,116 miljardit ja kulude maht 6,576 miljardit eurot.
8. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahutagamismissioonil Afganistanis” eelnõu (119 OE), millega pikendatakse kuni 170 kaitseväelase kasutamise tähtaega rahvusvahelisel rahutagamismissioonil Afganistanis NATO juhitavate rahvusvaheliste julgeoleku abijõudude ISAF (International Security Assistance Force) koosseisus kuni 2012. aasta 31. detsembrini.
9. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel NATO reageerimisjõudude koosseisus” eelnõu (117 OE), millega pikendatakse kuni 45 kaitseväelase kasutamise võimalust (vastavalt vajadusele) kuni 2012. aasta 31. detsembrini NATO reageerimisjõudude (NRF – NATO Response Force) koosseisus.
10. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusvastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus” eelnõu (122 OE), millega pikendatakse kuni 15 kaitseväelase kasutamise tähtaega Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus kuni  2012. aasta 31. detsembrini.
11. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud töölepingu seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (129 SE), mille eesmärk on üle võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/104/EÜ renditöö kohta ning nõukogu direktiiv 2010/18/EL vanemapuhkuse kohta ja viia selleks vajalikud muudatused Eesti seadustesse. Eelnõu lihtsustab tähtajaliste töölepingute sõlmimist ja pikendamist renditöö korral, võimaldab tööandjatel renditöösuhte korral kergemini ka tähtajalisi töölepinguid pikendada või neid uuesti sõlmida,  kehtestab tööandja teavitamiskohustuse renditöösuhte korral ja teeb muid muudatusi.

Üritused, kohtumised, foorumid

Kell 11
– Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu istungil.

Kell 12.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel  Eesti Rahvusringhäälingu muuseumi koostatud näituse „Loodusfilmi tuhat nägu“. Näitus kõneleb nii fotos kui sõnas septembris oma 80. sünnipäeva tähistanud ja värskelt PÖFFiI elutööpreemiaga tunnustatud Rein Marani filmiloomingu olulisematest töödest.
* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson ja liikmed Sven Mikser, Mati Raidma ning Kadri Simson osalevad (3.12-7.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis NATO PA atlandiülesel parlamentaarsel foorumil. Atlandiüleste suhetega seonduvalt käsitletakse julgeolekuprioriteete, fiskaalmuutusi ning põlvkondade vahetuse küsimusi, samuti on arutusel suhted Venemaaga, arengud Afganistanis ning nn Araabia kevad.

*
Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb (5.12-7.12) Austrias Viinis Vahemere Liidu PA energia-, keskkonna- ja veekomitee istungil. Arutusele tuleb põhja-lõuna suunaline koostöö roheliste tehnoloogiate kasutamise valdkonnas.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside