Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele  haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas, regionaalminister Siim-Valmar Kiisler ja rahvastikuminister Urve Palo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad ligipääsu haridusele, õpetajate olukorda, kohalike omavalitsuste tulubaasi, remigratsiooni, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, omavalitsuspoliitikat ja perepoliitikat.

Kell 14 – täiskogu istung


Päevakorras on 13 eelnõu, millest 4 on kolmandal, 3 teisel ja 6 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse seoses Politsei- ja Piirivalveameti loomisega eelnõu (344 SE), mille eesmärk on viia mitmetesse seadustesse sisse sisulised ja tehnilised muudatused seoses politseiasutuste, piirivalveasutuste ning kodakondsus- ja migratsiooniameti kavandatava ühendamisega politsei- ja piirivalveametiks.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud politsei ja piirivalve seaduse eelnõu (343 SE), mis ühendab siseministeeriumi valitsemisalas olevad politseiameti, piirivalveameti ning kodakondsus- ja migratsiooniameti alates 1. jaanuarist 2010 üheks ametiks. Uue ameti nimeks on eelnõu kohaselt politsei- ja piirivalveamet, mis on oma sisult politseiasutus. Algataja kinnitusel tagatakse sellega teenuse parem kvaliteet ja ühetaolisus, väheneb kuritegevus, kasutatakse säästlikumalt riigi ressursse ning suureneb valdkonna kui terviku juhtimispädevus ja standardiseeritud kvaliteet.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud notariaadiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (411 SE), mis ühe olulisema muudatusena annab notaritele õiguse sõlmida abielusid. Ka tekib notaril õigus väljastada apostille (Eesti avalike dokumentide kinnitamise tunnistusi), mis muudab selle teenuse kättesaavaks kõikjal Eestis. Praegu tuleb apostilli saamiseks tulla reeglina Tallinnasse, kuivõrd viiest apostlile väljastavast ministeeriumist neli asuvad Tallinnas, või saata dokumendid postiga. Ka saab notar vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õiguse tegeleda lepitamise ja vahekohtumenetlusega, mis algataja hinnangul muudab õiguskaitse isikuile kättesaadavamaks.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud rakenduskõrgkooli seaduse § 11 lõike 1² muutmise seaduse eelnõu (431 SE), mis lubab riigikaitselise rakenduskõrgkooli ohvitseri õppekohtadele kandideerida ka kohe peale keskkooli lõpetamist, st enne ajateenistuse läbimist. Algataja hinnangul annab see paremaid tulemusi isikute värbamisel kaitseväkke ja aitab edukamalt korraldada kaitseväe värbamissüsteemi tööd keskkooliõpilaste hulgas.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse Autoregistrikeskuse ja Maanteeameti ühendamisest tulenevalt eelnõu (439 SE), mis liidab kokku kaks eelnõu pealkirjas nimetatud asutust. Ühendasutus hakkab kandma nime Maanteeamet. Algataja hinnangul paraneb sellega kolme tihedalt seotud valdkonna – teedevõrgustik, sõidukid ja ühistransport – omavaheline kommunikatsioon ning koostöövõimekus, vähenevad halduskulud, suureneb liiklusohutus, paraneb liiklusega seotud registrite koostöö jne. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 7. mail.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse, konsulaarseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (395 SE), mille üheks peamiseks eesmärgiks on isiku digitaalseks tõendamiseks ettenähtud dokumendi regulatsiooni kehtestamine. Samuti nähakse ette võimalus digitaalse isikutunnistuse väljastamiseks, kui isikule on eelnevalt välja antud isikutunnistus või ta taotleb isikutunnistust samaaegselt digitaalse isikutunnistusega. Teiseks lugemiseks viidi eelnõusse ka muudatused, mis kaotavad viisakutse nõude ja lihtsustavad sellega viisamenetlust. Kehtiva välismaalaste seaduse kohaselt on viisakutse üks võimalikest välismaalase Eestisse saabumise eesmärki ja asjaolusid tõendavatest dokumentidest. Viisakutsest loobumine lihtsustab Eesti külastamist kolmandate riikide, sealhulgas Venemaa kodanikele. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 7. mail.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (455 SE), mis muudab tingimusi laenude tagamiseks kvalifitseeruvate ettevõtete ringi osas, kaotades senikehtinud suuruse piirangu, mille kohaselt suurettevõtted laenude tagamisel ei kvalifitseerunud. Ka suurenevad piirsummad, mis mahus tagatislepingute sõlmimine on lubatud. Kokku suureneb tagatislepingute kogusumma ettevõtluslaenude tagamisel seniselt 800 miljonilt kroonilt 1,5 miljardini ja elamumajanduslaenude tagamise puhul 950 miljonilt samuti 1,5 miljardini. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 7. mail.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo Põllumajandusametiks ümberkorraldamisega seonduva Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (470 SE), millega 1. jaanuarist 2010 moodustakse põllumajandusamet. Amet luuakse Taimetoodangu Inspektsiooni, 13 piirkondliku maaparandusbüroo ning Maaparanduse Ehitusjärelevalve- ja Ekspertiisibüroo liitmise tulemusel. Algataja hinnangul vähendab see valdkonna killustatust ja suurendab selle efektiivsust.

9. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Energiamajanduse riikliku arengukava aastani 2020 kinnitamine“ eelnõu (443 OE), millega heaks kiidetava strateegia eesmärk on siduda omavahel valdkonna spetsiifilised arengukavad ja anda energiapoliitika üldsuunad kuni aastani 2020. Arengukava toob esile kolm põhilist eesmärki: 1) energiavarustuse mitmekesistamine, nii et aastaks 2020 ei ületa ühegi energiaallika osakaal energiabilansis 50%; 2) energiasäästu ja energiatehnoloogiate arendamine ning 3) turumoonutuste kõrvaldamine. Arengukava näeb ette ka tuumaenergeetika arendamise ja vastava seadusandluse väljatöötamise.

10. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele laenule riigigarantii andmise kohta“ eelnõu (469 OE), millega antakse Euroopa Nõukogu Arengupangale taotleva laenu osas riigigarantii summas 34 500 000 eurot. Laen on ette nähtud Euroopa Nõukogu Arengupanga ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx vahelisele korterelamute renoveerimise projekti rahastamiseks. Projekti raames soovib KredEx koostöös kommertspankadega anda korteriühistutele ja korteriomanike ühisustele laenu korterelamute renoveerimiseks vähemalt 20%-lise energiasäästu saavutamiseks. Projekti kavandatav kogumaksumus on 766 622 000 krooni, millele lisandub projekti raames laenu võtvate korteriühistute ja korteriomanike ühisuste omafinantseering ca 135 286 235 krooni (15% laenusummast).

11. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kogumispensionide seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (476 SE), millega peatatakse kohustusliku kogumispensioni maksed alates 2009. aasta 1. juunist kuni 2010. aasta lõpuni täies mahus ning 2011. aastal pooles mahus. Tavapärane sissemaksete režiim jätkuks eelnõu kohaselt aastast 2012. Erandina näeb eelnõu ette võimaluse, et II sambaga liitunutel, samuti neil, kes veel 2009. aastal II sambaga liituvad, on õigus esitada avaldus, et jätkata oma 2%-lisi kohustusliku kogumispensioni sissemakseid 2010. aasta algusest.

NB! Täieliku ülevaate saamiseks vaata ka nädala päevakorda.     

Kohtumised, foorumid

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland on 6. ja 7. mail Euroopa Päeva raames ringsõidul Raplamaal, kus ta külastab Vesiroosi Gümnaasiumi, Märjamaa Gümnaasiumi, Vigala Teeninduskooli, Rapla Ühisgümnaasiumi, Kohila Gümnaasiumi, kohtub Raplamaa ettevõtjate ning Rapla valla rahvaga.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (5.05-7.05) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee kaitsekomitee, poliitikakomitee ning tehnoloogia- ja õhuruumikomitee istungitel. Arutusele tulevad Euroopa Liidu osalus võitluses piraatlusega, El sõjalised operatsioonid, sõda Afganistanis: Euroopa strateegia, Euroopa soomusmasinad: käigusolevad programmid ning kosmose alane teadlikkus.

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Sven Mikser ning Riigikogu liikmed Keit Pentus ja Rain Rosimannus osalevad (5.05-8.05) Türgis Istanbulis 12. Euraasia majandusfoorumil. Sven Mikser esineb foorumil ka ettekandega.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (6.05-8.05) Saksamaal Greifswaldi Ülikooli nõukogu istungil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside