Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder, rahandusminister Ivari Padar ja rahvastikuminister Urve Palo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget. Rahandusministrit küsitletakse aktsiisi- ja tulumaksureformi ning kohaliku omavalitsuse rahastamine kohta, rahvastikuminister selgitab integratsiooniga seonduvat ning põllumajandusminister vastab küsimustele, mis puudutavad elukeskkonna parandamist maapiirkondades ja riigimaade andmist põllumajanduse otstarbeks.


Kell 14 –  täiskogu istung

Päevakorras on 9 eelnõu millest 3 on teisel ja 6 eelnõu esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud keskkonnainfo kättesaadavuse, keskkonnaasjade otsustamises üldsuse osalemise ning neis asjus kohtu poole pöördumise konventsiooni muudatuse ratifitseerimise seaduse eelnõu (16 SE), millega ratifitseeritava muudatuse eesmärk on täpsustada konventsiooniosaliste kohustusi seoses üldsuse osalemisega otsuste tegemisel geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta. Tehtava muudatuse kohaselt peab konventsiooniosaline sobival, õigeaegsel ja tõhusal viisil tegema üldsusele kättesaadavaks kokkuvõtte GMO tahtlikuks keskkonda või turuleviimiseks esitatud taotlusest ja asjakohase tegevuse mõju hindamisaruande.

 2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud politseiseaduse muutmise seaduse eelnõu (26 SE), mille eesmärk on politsei kohustuste täpsustamine ja rahvusvahelises koostöös osalemise sätestamine politsei ülesandena, mis annab muuhulgas üldise aluse politseile piiriülese politseikoostöö tegemiseks. Teiseks eelnõu eesmärgiks on luua eeldused Schengeni konventsiooniga liitumiseks, moodustades konventsioonist tuleneva infosüsteemi. Schengeni infosüsteemi kaudu saavad lepinguosaliste määratud asutused automatiseeritud otsingumenetluse abil informatsiooni, mis puudutavad isikute ja esemete kontrolli riigipiiril ning politsei- ja tollikontrolli siseriigis. Ette on nähtud ka teatekategooria selleks, et anda viisasid ja elamislube ning rakendada välismaalaste õigusi seoses käesolevas konventsioonis isikute liikumist käsitlevate sätete kohaldamisega.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud politseiseaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse, politseiteenistuse seaduse ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seaduse eelnõu (37 SE), millega luuakse õiguslikud alused kahe riikliku ekspertiisiasutuse (Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo ning Kohtuekspertiisi ja Kriminalistika Keskuse) ülesannete ühendamiseks ühte ekspertiisiasutusse. Ühendamise peamine eesmärk on parema teenuse osutamine politseile, prokuratuurile ja kohtule tõendusliku baasi loomiseks ja selle kasutamiseks süütegude avastamisel. Pädevuse koondumisel ühte kohta saab menetleja ühe ühtse partneri ning kohtuekspertiisi süsteem ja edasine areng ühtlustub, kuna ühendatud ekspertiisiasutuse kaudu on kohtuekspertiiside tegemisega seonduvaid küsimusi võimalik paremini ja kompaktsemalt koordineerida ning juhtida.

4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (63 SE), mis langetab üksikisiku tulumaksumäära 2011. aastaks 18%ni ja tõstab tulumaksuvaba miinimumi samaks ajaks 36 tuhande kroonini aastas.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse, keskkonnatasude seaduse ning teeseaduse muutmise seaduse eelnõu (64 SE),  millega tõstetakse alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi. Eelnõuga muudetakse ka keskkonnatasude seadust, millesse tehtava muudatuse kohaselt ei maksa elektritootjad enam co2 saastetasusid, et kompenseerida elektriaktsiisi kehtestamisega tekkivat hinnatõusu.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Cotonou lepingu muutmislepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (58 SE), millega ratifitseeritava muutmislepingu eesmärk on teha Cotonou lepingusse täiendused, mis hõlmavad viimaste aastate jooksule EL-i võetud kohustusi, sh ÜRO milleenniumi eesmärkidest lähtuvaid kohustusi, kohustusi massihävitusrelvade leviku tõkestamisel, võitluses rahvusvahelise terrorismiga jm, ning lihtsustada lepingu rakendamist, luues aluse süsteemsema ja formaalsema poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse dialoogi tekkeks. Benini pealinnas Cotonous allakirjutatud koostööleping reguleerib Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide majanduslikke ja poliitilisi suhteid EÜ-ga ning selle liikmesriikide vahel.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Cotonou lepingu alusel antava ühenduse abi rahastamist ning finantsabi eraldamist teatavatele ülemeremaadele ja- territooriumidele käsitleva Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise sisekokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (59 SE), millega ratifitseeritav sisekokkulepe sätestab Cotonou lepinguga ja finantsprotokolliga võetud rahaliste kohustuste rakendamiseks võetavad EL-sisesed meetmed. Määratakse kindlaks liikmesriikide osamaksete suurus, vahendite jagunemine Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ning ülemeremaade ja -territooriumide vahel, Euroopa Investeerimispanga hallatavad meetmed, Euroopa Arengufondiga seotud toetuskulude katmiseks ettenähtud vahendid ning üldised rakendusküsimused.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud korrakaitseseaduse eelnõu (49 SE), mille algatamise tingis vajadus luua nüüdisaegne, ühtne ja õigusriiklik alus avaliku korra kaitse süsteemile Eestis. Korrakaitseseadus kujundab algataja kinnitusel põhjalikult ümber Eesti kehtiva riikliku järelevalve süsteemi ning mõjutab kõiki riigi ja muude isikute avaliku korra kaitset puudutavaid funktsioone. Selle tulemusel peaks seaduse laiemaks mõjuks Eesti õiguskorrale olema juriidiliselt paremini ning põhiseadusega kooskõlas olevalt tagatud turvalisus iga üksikisiku jaoks ning ka ühiskonna ja riigi kui terviku kaitse.

9. Esimesel lugemisel on Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, karistusregistri seaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, noorsootöö seaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku ja huvikooli seaduse muutmise seaduse eelnõue eelnõu (43 SE), mille eesmärk on tagada, et isikud, kes on süüdi mõistetud lastevastases seksuaalse iseloomuga kuriteos, alaealise prostitutsiooniga või lapspornoga seotud kuriteos, ei pääseks töötama ametikohtadele, kus nad puutuvad vahetult kokku lastega (õpetaja, lasteaiakasvataja, ringijuht, lastelaagri kasvataja, lapsehoidja jne). Lastega töötamise õiguse piiramine on oluline uute kuritegude ärahoidmise aspektist. Seetõttu täiendatakse eelnõuga lastega töötamist reguleerivaid eriseadusi tööandjate kohustusega kontrollida töölevõetava isiku karistusandmeid ning antakse õiguslik tähendus ka karistusregistri arhiiviandmetele. Ühtlasi luuakse eelnõuga alaealise seaduslikule esindajale võimalus saada teise isiku seksuaalkuritegudega seotud karistatuse kohta teavet lapse kaitse eesmärgist lähtuva õigustatud huvi olemasolu korral.

Kohtumised, istungid

Kell 12 – Riigikogu maaelukomisjon kohtub MTÜ Veskivaramu esindajatega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (kuni 9.06) Pariisis Euroopa Nõukogu liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve komitee ning õigusasjade ja inimõiguste komitee istungitel. Arutusel on seaduse ülimuslikkuse printsiip, samasooliste partnerlussuhte legaliseerimisega seotud küsimused Euroopas, Euroopa Nõukogu liikmesriikide üleskutse rahvusvaheliseks surmanuhtluse moratooriumiks jmt.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liikmed Kalev Kallo ja Imre Sooäär osalevad (kuni 07.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 53. istungjärgu 1. osaistungil. Arutusel on julgeolekuprobleemid Kaug-Põhjas ja Kagu-Euroopas, Euroopa maavägede isikkoosseis ja rahastamine, Euroopa Liidu lahinguüksused, sõduri tulevik, Euroopa relvajõudude osalus NATO missioonide jpm.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside