Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

 

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jürgen Ligi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ning rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Majandus- ja kommunikatsiooniminister vastab küsimustele, mis puudutavad ohtlikke veoseid, ühistranspordi dotatsiooni, rahvusvahelist koostööd ja soojusenergia käibemaksu; kaitseministri teemaks on ohuhinnang ja kaitsetahe. Rahvastikuministrile küsimusi registreeritud ei ole.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 22 eelnõu, millest kolmandal lugemisel on 6, teisel 10 ja esimesel 6 eelnõu.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (947 SE), mille eesmärk on anda kriminaalmenetluses jälitustoiminguks loa väljastamise õigus lisaks Harju Maakohtule ka teistele maakohtutele. Muudatuse tulemusena ei ole väljaspool Tallinna asuvatel prokuröridel enam vajalik loa taotlemiseks pealinna sõita. See võimaldaks eelnõu algataja kinnitusel olulist aja ja raha kokkuhoidu. Ka nähakse maakohtu esimehele ette õigus määrata jälitustoiminguks loa andmiseks kuni kolm kohtunikku, vähendamaks kohtute töökoormust. Kokku võivad jälitustoiminguteks loa andmise õiguse eelnõu kohaselt saada kuni 16 kohtunikku senise 2 kohtuniku asemel.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (991 SE), millega võimaldatakse äriregistri avaldusi läbi vaadata ja registrikandeid teha kiirmenetluse korras. Seda on esialgu võimalik kohaldada osaühingu, füüsilisest isikust ettevõtja, täis- ja usaldusühingu esmakannetele ning füüsilisest isikust ettevõtjate ja äriühingute (sh ka aktsiaseltside ja tulundusühistute) muutmiskannetele. Kiirmenetluse puhul saab vajalikud andmed registrit pidavale kohtule esitada Interneti teel, ilma notari vahenduseta. Registrit pidavate kohtute ning Registrite ja Infosüsteemide Keskuse töökorralduses ja ressursijaotuses lähtutakse eesmärgina 2-tunnisest menetluskiirusest. Äriregistri tavamenetluse maksimumtähtaega lühendatakse 15 kalendripäevalt 5 tööpäevale.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (966 SE), mille eesmärk on kõrvaldada vastuolud ja mitmetimõistetavused, mis ilmnesid seoses selle aasta 1. jaanuaril jõustunud uue tsiviilkohtumenetluse seadustikuga. Viimane sätestab muuhulgas maksekäsu kiirmenetluse regulatsiooni, mis on vajalik rahaliste nõuete kiirendatud ja lihtsustatud käsitlemiseks. Sellise lihtsustatud menetluse eesmärk on anda kohtutele võimalus lahendada väikese väärtusega ja sisuliselt vaidlustamata nõuded võimalikult kiiresti ning väikese aja- ja rahakuluga.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud ohvriabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (980 SE). Seaduse esimene eesmärk on lahendada ohvriabiteenuse osutamisel üles kerkinud praktiline probleem: ohvrite ja nende perekonnaliikmete vajadus professionaalse psühholoogilise abi järele, et taastada nende sotsiaalne toimetulekuvõime. Ka suurenevad ohvriabi seaduse alusel makstavad hüvitised nii vägivallakuriteoga tekitatud varalise kahju kui ka füüsilise vägivalla korral. 

5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud rahvatervise seaduse muutmise ja sellega seonduvalt toiduseaduse, nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse, loomatauditõrje seaduse ning veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (955 SE), mis teeb valitsusele ülesandeks kehtestada tervisekaitse- ja ohutusnõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele, ning vastava määruse väljatöötamise. Eelnõu kohustab ujulateenuse osutajaid muuhulgas kasutavat vett laboratoorselt kontrollima ja tagama vastava teabe kättesaadavuse.

6. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (905 SE, mille eesmärk on võtta tarvitusele täiendavaid ja ühtlasi rangemaid meetmeid ebaseadusliku kalapüügi ja turustamise üle kontrolli kehtestamiseks ning Eestis laevastiku püügivõimsuse vähendamiseks, millest tulenevalt on eelistatud need struktuurabi taotlejad, kes loobuvad oma ajaloolisest püügiõigusest. Ka antakse seadusmuudatusega keskkonnaministrile õigus kehtestada piiranguid harrastuspüügil ühes ööpäevas püüda lubatud kala koguste kohta.

7. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Aktsiaseltsi Eesti Raudtee erastamislepingu poolte kokkuleppel lõpetamise ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee enamusaktsiate omandamise heakskiitmine” eelnõu (1031 OE), millega kiidetakse heaks Eesti Vabariigi, Baltic Rail Services OÜ ja aktsiaseltsi Eesti Raudtee vahel 30. aprillil 2001. aastal sõlmitud AS Eesti Raudtee erastamislepingu ja selle lahutamatuks lisaks oleva aktsionäride lepingu lõpetamine poolte kokkuleppel. Samuti kiidetakse eelnõuga heaks tehingu hind 2,35 miljardit krooni.

8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse eelnõu (936 ja 999 SE), mille eesmärk on sätestada perioodil 2007–2013 toetuse andmisega seotud asutuste ülesanded, kohustused ja vastutus toetuse andmisel ning toetus kasutamise üle kontrolli ja järelevalve teostamisel. Eelnõuga sätestatakse loetelu toetuse taotlejale ja taotlusele esitatavatest nõuetest. Lisaks reguleerib eelnõu toetuse taotleja ja toetuse saaja kohustusi toetuse taotlemisel ja kasutamisel. Muuhulgas tuuakse seaduse tasandil otsesõnu sisse toetuse saaja kohustus toetus tagasi maksta. Samuti sätestatakse võimalus teha tagasinõutava toetuse osas järgmise väljamaksega tasaarveldus ning võimalus peatada projektile väljamaksed kuni tagasinõutav summa on tasutud. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 7. detsembril.

9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigilõivuseaduse eelnõu (1011 SE), mis loob suurema selguse riigilõivumäära arvestamisel, riigilõivu tasumisel ja muudes lõivustamisega seonduvates toimingutes. Eelnõu koostamisel on arvestatud kehtiva seaduse rakendamisel üles kerkinud probleeme ja tõlgendamisraskuseid, mistõttu uue seaduse alusel muutub lõivustamisega seonduv arusaadavamaks nii riigilõivu tasujale kui ka riigilõivu võtjale. Vajaminev riigilõivumäär on eelnõus hõlpsamini leitav – on vaja teada ministeeriumi, kelle valitsemisealas riigilõivu võtja tegutseb ning seaduse nimetust, mille alusel lõivustatud toiming tehakse. Seni on olnud vajamineva riigilõivumäära seadusest leidmine pea võimatu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 7. detsembril.

10. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (1032 SE), mis muuhulgas tõstab sotsiaalmaksu maksmise aluseks oleva kuumäära kehtivalt 1400 kroonilt 2000 kroonini. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 7. detsembril.

16. päevakorrapunktina on teisel lugemisel valitsuse algatatud Eesti Rahvusringhäälingu seaduse eelnõu (965 SE), mille peamine eesmärk on ühendata ETV ja Eesti Raadio ühtseks organisatsiooniks ning luua sellega võimalus tänapäevase rahvusringhäälingu tekkeks.

Täielik päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni ja väliskomisjoni ühisistung

Arutusel on Eesti seisukohad 14. -15. detsembril toimuval Euroopa Ülemkogul. Neid tutvustab peaminister Andrus Ansip.

Kohtumised, seminarid, visiidid

Kell 10.45 – Riigikogu rahanduskomisjon kohtub Saksamaa rahandusministeeriumi parlamentaarse riigisekretäri Barbara Hendricks’iga.

Kell 11.35 – väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa kohtub Türgi riigiministri ja Euroopa Liidu asjade pealäbirääkija Ali Babacaniga.

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Kristiina Ojuland kohtub Ali Babacan’iga.

* Eestis on kuni 8. detsembrini visiidil Saksamaa Liidupäeva delegatsioon eesotsas Liidupäeva liikme Bartholomäus Kalb’iga. Bundestagi delegatsioon viibib Eestis seoses Bundestagi praktikaprogrammi valikvestlusvooru läbiviimisega, mis toimub neljapäeval, 7. detsembril algusega kell 9. Vestlusvoorus valitakse välja kolm Eesti noort, kes pääsevad end täiendama Saksamaale.

* Eesti riigi arenguabi raames on Eestis kuni 10. detsembrini visiidil Gruusia parlamendi ametnike delegatsioon. Täna on plaanis kohtumine rahanduskomisjoni esimehe Meelis Atoneniga.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson osaleb (kuni 09.12) Ameerika Ühendriikides Washingtonis CSIS energia teemalistel seminaridel ja rahvusvahelisel ekspertsümpoosionil „Maailmavaated, rahvusvahelised suhted ja globaliseerumine”.

* Riigikogu NATO Parlamentaarse assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Sven Mikser osaleb Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja Norfolkis NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee transatlantilise koostöö alakomitee istungitel ning parlamentaarsel transatlantilisel foorumil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside