Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ja rahandusminister Jürgen Ligi. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Eesti Energia börsile viimist, eelarvestrateegiat, põlevkivi kaevandamise piirmäärasid, rannakalurite tulevikku ning bioloogiliste mitmekesisust ja kliimamuutust.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on Soome Vabariigi president Tarja Haloneni kõne ja 5 eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 3 esimesel lugemisel.
1. Riigikogu ees esineb pöördumisega Eesti Vabariigis riigivisiidil viibiv Soome Vabariigi president Tarja Halonen.
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud päästeseaduse eelnõu (514 SE), mille eesmärk on reguleerida päästeasutuste ülesanded ja korralduse ning pääste tegevuses vabatahtlikkuse alusel osalevate abipäästjate, kohaliku omavalitsuse, mittetulundusühingu, sihtasutuse või ettevõtja õigused ja kohustused. Eraldi peatükis on käsitletud meetmeid, millega muudetakse täpsemaks isikute põhiõiguste ja vabaduste piiramine päästeasutuse ülesannete täitmisel ja isikute ohutuse tagamisel. Muuhulgas nähakse ette tingimused ja väljaõppe tasemed vabatahtliku päästjana tegutsemiseks. Nii võivad teise astme väljaõppe läbinud vabatahtlikud päästjad teha päästetöid, vajadusel siseneda valdusesse ja äärmisel vajadusel kasutada päästesündmuse käigus füüsilist jõudu (näiteks selleks, et hoida isikuid põlevast majast eemal). Esimese astme õppe läbinud vabatahtlikud päästjad tegutsevad päästesündmusel üksnes koos päästeametnikuga.
 
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tuleohutuse seaduse eelnõu (513 SE), mille eesmärk on eraldada päästeseadusest see osa, mis puudutab isikute kohustusi tuleohutuse tagamisel. Eelnõu põhisisu on reguleerida füüsiliste ja juriidiliste isikute ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ja organite kohustusi, õigusi ja vastutust tuleohutuse tagamisel, ning riikliku järelevalve teostamine.
 
4. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud elektroonilise side seaduse ja infoühiskonna teenuseseaduse muutmise seaduse eelnõu (727 SE),  mille eesmärk on parandada isikute kaitset otseturustuseks mõeldud sõnumite (nn spämmi) eest ja täpsustuda, millistel tingimustel on lubatud selliseid sõnumeid saata. Tulenevalt Euroopa liidu E-andmekaitse direktiivi artikli 13 (1) nõuetest, on füüsilise isiku elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks lubatud üksnes nimetatud isiku eelneval nõusolekul. Lisaks sätestab eelnõu täpsemad kriteeriumid avalikule konkursile, millega antakse välja teatavate raadiosagedusalade kasutusõigus. Selline vajadus on eelnõu algatajate kinnitusel tekkinud seoses televisiooni üleminekuga digilevile ja osade sageduste vabanemisega.
 
5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud omandireformiga seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (715 SE), mille eesmärk on lahendada välisriikide kodanikele kuulunud vara tagastamisega seotud õigusprobleemid, võimaldades kohalikel omavalitsustel lõpetada asjassepuutuvad vara tagastamise ja kompenseerimise menetlused. Eelnõuga likvideeritakse õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise linnakomisjonid ja antakse nende ülesanded vastavatele maakonnakomisjonidele, mis ühtlustab üldist menetlusskeemi ja võimaldab taaskäivitada huvide konflikti tõttu takerdunud vara tagastamise menetlused Tallinnas.
 
6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud välisõhu kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (726 SE), mille eesmärk on täiendada Kyoto protokolli artikli 17 kohaste riigi lubatud heitkoguse ühikute müümise ja rohelise investeerimisskeemi rakendamise õiguslikku regulatsiooni. Peamine eesmärk on täpsustada heitkogustega kauplemise riigisisest korraldust rahvusvaheliste lepingute ettevalmistamisel ja elluviimisel. Defineeritakse ka rohelise investeerimisskeemi mõistet.  Muudatused on algataja kinnitusel vajalikud selleks, et tagada Eesti seadusaktide ja rakendusskeemide võimalikult suur läbipaistvus ja arusaadavus. Lisaks tagavad muudatused heitkogustega kauplemistehingute professionaalse ettevalmistamise ning saadavate vahendite parema kasutamise.
 
Üritused, kohtumised

Kell 12.30
– Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Toompea lossi kunstisaalis Siim-Tanel Annuse maalinäituse „Raha“.

Kell 14.15
– Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Soome presidendi Tarja Haloneniga.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside