Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Rein Lang ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad elektri hinda, haridusreformi regionaalpoliitilist mõju, kodukulusid, kohalikke teid ja lemmikloomade pidamist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 12 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 5 teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (394 SE), millega võetakse üle EL direktiiv 2011/77/EL ja ühtlustatakse direktiiviga seotud õigusnorme. Eelnõuga pikendatakse esitajate ja fonogrammitootjate õiguste kaitset 70 aastale pärast avaldamist ja võimaldatakse esitajatel, kelle esitusi esmane fonogrammitootja pärast esialgset 50-aastast kaitsetähtaega enam ei avalda, soovi korral leping üles öelda ning oma esituse üle taas ise otsustada. Stuudiomuusikutele, kes on oma salvestamise, reprodutseerimise, levitamise ja üldsusele suunamise õigused loovutanud ühekordse tasu eest fonogrammitootjale, luuakse fond, kuhu paigutatakse 20% tulust selliste fonogrammide kasutamise eest, mis tähtaja pikendamata jätmise korral oleksid kaotanud kaitse.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE), mille eesmärk on pikendada suletud prügilate korrastamise tähtaega. Jäätmeseadusese § 131 lõige 2 sätestab, et prügila, mis suletakse jäätmete ladestamiseks 2009. aasta 16. juuliks, peab olema vastavalt nõuetele korrastatud hiljemalt 2013. aasta 16. juuliks. Jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eesmärgiks on pikendada suletud prügilate nõuetele vastavalt korrastamise tähtaega 2015. aasta 31. detsembrini.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni asutamise konventsiooni ja selle muutmise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (411 SE), mille ratifitseerimine tagab ka edaspidi Eestile satelliidiinformatsiooni edastamise, mis annab pideva operatiivse ülevaate atmosfääris toimuvast. Paljud satelliitidelt mõõdetavad meteoroloogiaelemendid on olulised ilmaennustusmudelite arendamiseks ja nende täpsuse suurendamiseks. Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni (EUMETSAT) liikmesriigi staatusega kaasneb täielik hääleõigus EUMETSATi nõukogus ning töötajate värbamisprotsessis. Lisaks ligipääsule kõigile EUMETSATi andmetele ja teenustele avaneb Eestil võimalus osaleda ja kaasa rääkida meteoroloogiavaldkonna metoodika, sellealaste otsuste ja poliitika kujundamisel Euroopas. Organisatsiooni täisliikmeks astumist näeb ette EUMETSATiga 19. detsembril 2006 sõlmitud koostöökokkuleppe.

4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Euroopa Meteoroloogiasatelliitide Kasutamise Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (412 SE), millega ratifitseeritava protokolli eesmärk on anda EUMETSATile eesõigused ja puutumatus, mis on vajalikud ülesannete sõltumatuks täitmiseks. Eesõiguste ja puutumatuse tagamine on oluline nii suhetes peakontori asukohariigi ehk Saksamaa Liitvabariigiga kui muude osalisriikidega, sest EUMETSAT ja tema personal võivad sattuda mõne osalisriigi jurisdiktsiooni alla. Erinevalt tavalistest diplomaatilistest eesõigustest ja puutumatusest ei ole riikide huviks mitte vastastikkuse põhimõtte järgimine, vaid EUMETSATi iseseisev, tõhus ning vahelesekkumise kartuseta toimimine.

5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (391 SE), mille eesmärk on täpsustada EL direktiivi (2007/60/EÜ) seotud normatiive ja ajakohastada põllumajanduse kohta käivaid väetiste kasutamise regulatsioone selliselt, et oleks tagatud veekeskkonna tõhusam kaitse.

6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), mis asendab tänaseks aegunud, 1998. aastal jõustunud kutseõppeasutuse seaduse. Eelnõu määratleb uued kutseõppe liigid ja näeb ette ülemineku senistelt kutseõppe liikidelt (põhihariduse nõudeta, põhihariduse baasil kutseõpe, keskhariduse baasil kutseõpe ning kutsekeskharidusõpe) uutele, Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga seotud õppeliikidele, ning teeb mitmeid muid olulisi muudatusi.

7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud väärteomenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (375 SE), mille eesmärk on luua võimalus tõenduskvaliteedi tõstmiseks ja vaidluste vähendamiseks. Eelnõuga luuakse selged alused menetlustoimingute video- ja helisalvestamiseks ning nende salvestiste kasutamiseks tõendina, mis vähendab võimalikke vaidlusi väärtegude tõendamise küsimuses. Eelnõu teine olulisem eesmärk on võimaldada kohtuvälise menetleja ametnikul, kes on vahetult kindlaks teinud väärteo tehiolud, osaleda kohtu- ja kaebemenetluses tunnistajana.

8. Esimesele lugemisele tuleb sotsiaalkomisjoni algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (427 SE), mille eesmärk on taastada töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise korduval taotlemisel kuni 1. aprillini 2013 kehtinud olukord, kus töötule jätkati töötutoetuse või töötuskindlustushüvitise maksmist ka juhul, kui ta kahe töötuna arveloleku vahelisel perioodil oli avalikus teenistuse, sh aja-, asendus- või reservteenistuses. Kaitseväeteenistuse mõiste muutumine alates 1.aprillist 2013. aastal, nii et aja-, asendus- ja reservteenisust ei loeta enam avalikuks teenistuseks, ei peaks algataja kinnitusel kaasa tooma olukorda, mille tõttu isik kaotab õiguse saada töötutoetust või töötuskindlustushüvitist.

9. Esimesele lugemisele tuleb Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (422 SE), mille eesmärk on suurendada füüsilise isiku maksuvaba tuluosa järgneva kolme aasta jooksul 192 euro võrra aastas, mis tõstaks tulumaksuvaba osa tulust 2016. aastaks 2304 euroni. Eelnõu autorid peavad õiglaseks maksuvaba tulu määra tõstmist koos alampalga ja keskmise palga tõusuga. Vastasel juhul suureneb alampalgaliste ja väikse sissetulekuga inimeste tulumaks algataja väitel veelgi, moodustades ebaproportsionaalselt suure osa Eestis kogutud tulumaksust, võrreldes teiste Euroopa Liidu ja OECD riikidega.

10. Esimesele lugemisele tuleb Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (410 SE), mis tunnistab kehtetuks tulumaksumäära langetava sätte praegu kehtivalt 21 protsendilt 20 protsendile alates 2015. aastast, suurendab senist 1728 euro suurust maksuvaba tulu 1980 euroni alates 2014. aastast ning 2400 euroni alates 2015. aastast. Rahanduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

11. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (403 SE), millega täpsustatakse õigusaktides standarditele viitamise nõudeid, sest kehtiva regulatsiooni osas on õiguskantsler leidnud vastuolu põhiseadusega ning teinud 2012. aasta suvel Riigikogule ettepaneku regulatsioon põhiseadusega kooskõlla viia. Põhiline vastuolu seisneb selles, et kehtiv seadus lubab teha õigusaktis kohustusliku viite standardile, mille korral on normiadressaat kohustatud järgima standardit, kuid ligipääs standardile on piiratud – selle eest tuleb maksta tasu Eesti Standardikeskusele või mõnele muule standardiorganisatsioonile. Standardimise korraldamise küsimuses loobutakse standardimiskomisjonist ja standardimiskava koostamise kohustusest ning täpsustatakse standardimise finantseerimist.

12. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud ühistranspordiseadus (404 SE), mille eesmärk on täpsustada ühistransporti korraldavate asutuste pädevust ja ülesandeid, muuta avaliku teenindamise kohustust käsitlevat regulatsiooni, täpsustada sõidusoodustuste tegemise aluseid, korrastada taksoveoteenuse regulatsiooni; võimaldada bussiliiniveol konkurentsi suurenemist ning tagada veoteenuse kvaliteedi stabiilsus; korrastada teeliikluses sõitja ja sõidukijuhi õiguste ja kohustustuste regulatsiooni ning lahendada kehtiva seaduse rakendamisel ilmnenud probleeme.

Üritused, kohtumised

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas õnnitleb Lasteaeda Südameke 55. aastapäeva puhul.

Kell 12.45Jüri Ratas õnnitleb Lasteaeda Kaseke 50. aastapäeva puhul.

* Riigikogu aseesimees Laine Randjärv võtab osa (5.06-6.06) Kaliningradis toimuvast Läänemeremaade Nõukogu välisministrite kohtumisest, kus ta esineb regionaalse parlamentaarse koostöö teemalise kõnega.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel osaleb (5.06-7.06) Pariisis ENPA poliitikakomitee istungil. Arutusele tulevad olukord Lähis-Idas, OECD tegevus 2012 – 2013, partnerlussuhted Maroko parlamendiga ning olukord Valgevenes ja olukord Tuneesias.

* Riigikogu liige Mati Raidma osaleb (2.06-8.06) Sitsiilias Acireales UNDAC (United Nations Disaster Assessment and Coordination) erikursustel. Kursustel on fookuses UNDACi roll hädaolukorra hindamisel.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside