Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Urmas Reinsalu ja kultuuriminister Rein Lang. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutust Meie Inimesed, ajateenijate elamistingimusi, Eesti-Ukraina kultuuri koostööd ja vabakutseliste sotsiaalseid garantiisid.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 22 eelnõu, millest 10 lähevad kolmandale, 4 teisele ja 8 esimesele lugemisele.

1. Jätkub teisipäeval tööaja lõppemise tõttu pooleli jäänud Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt algatatud riigi õigusabi seaduse muutmise seaduse eelnõu (271 SE) esimene lugemine. Eelnõu võimaldab riigi õigusabi saamise taotlust esitada eesti keele kõrval ka inglise või vene keeles, kui õigusabi taotlev isik ei asu Eestis või ei oska eesti keelt. Algataja hinnangul välistab see olukorra, kus isik jääb ilma reaalsest õigusest pöörduda riigi poole õigusabi saamiseks, kuna ei valda piisavalt eesti keelt. Õiguskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.

2. Kolmandale lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud   äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (307 SE), mille väljatöötamise ajendasid muudatused äriregistri ja kinnistusraamatu menetlust puudutavas regulatsioonis ning äriregistri uue menetlustarkvara kasutuselevõtt. Senine äriregistri tarkvara, millega kohtu registriosakondades määrusi ja kandeid tehakse, on kirjutatud 14 aastat tagasi. Tarkvara platvormiks on Oracle Forms, mis on nüüdseks tehnoloogiliselt vananenud. Lisaks on muudetud regulatsiooni osas, mis puudutab registriosakondade ja nende tööpiirkondade vahelist seotust ning äriregistri andmetega tutvumist. Uue regulatsiooni kohaselt on registriosakondadele antud võimalus menetleda teistele osakondadele esitatud kandeavaldusi ja teha kandeid registrikaartidele, mille pidamine on teise registriosakonna pädevuses.

3. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud advokatuuriseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (273 SE), millega muudetakse advokatuuri senine kolmetasandiline liikmeskond kahetasandiliseks ja kaotatakse advokaadi vanemabi staatus. Algataja on seisukohal, et kuna vandeadvokaadi vanemabi ja vandeadvokaadi abi pädevuses praeguseks enam suurt erinevust ei ole, ei oma advokaadi kutsetegevuses praktilist tähtsust kolmetasandilise liikmeskonna mudel ning eelnõu jõustumisel on advokatuuri liikmed vandeadvokaadi abid ja vandeadvokaadid. Praegu vandeadvokaadi vanemabina tegutsevad advokatuuri liikmed peavad sooritama vandeadvokaadi eksami 28. veebruariks 2018. aastal. Kui nad vandeadvokaadi eksamit ei soorita, arvatakse nad vandeadvokaadi abiks.

4. Kolmandale lugemisele tuleb Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud  abieluvararegistri seaduse, notari tasu seaduse ja perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE), mille eesmärk on luua eeldused üleminekuks elektroonilisele abieluvararegistrile, elektrooniliste registrikaartide ja -toimikute kasutusele võtuks ning abieluvararegistrisse kantud andmetega tutvumise lihtsustamiseks.

5. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud vangistusseaduse, kriminaalhooldusseaduse ja karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (264 SE), millega soovitakse lahendada vangistuse täideviimisel ning vanglateenistuse korralduses praktika käigus tekkinud küsimused ja tagada parem kontroll süüdimõistetute üle, kes on allutatud kriminaalhooldaja järelevalve alla jms. Vangistusseadust täiendatakse juhtudega, mil vanglal tuleb keelduda kinnipeetavale lühi- või pikaajalise kokkusaamise võimaldamisest. Kehtestatakse võimalus seoses õppimise, töötamisega jmt vanglast väljalubatud kinnipeetavale kohaldada lisagarantiina elektroonilise valve seadet, mis kinnitatakse kinnipeetava jala külge. Vangistusseadust täiendatakse sätetega, mis võimaldavad vanglateenistuse ametnikul reageerida õigusrikkumisele, mis on suunatud küll vangla vastu, kuid toime pandud väljapool vangla piiret. Kõige levinumaks näiteks on siin juhused, kus isikud üritavad nn ülevisete abil vanglasse keelatud esemeid toimetada. Lisaks muudetakse eelnõuga konkreetsemaks ja põhjalikumaks vanglaametnike tausta- ja tervisekontroll ning tehakse mitmeid muid muudatusi.)

6. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud loomakaitseseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (288 SE), millega viiakse seadused kooskõlla EL õigusega. Eelnõu eesmärk on tugevdada teaduslikul või hariduslikul eesmärgil kasutatavate katseloomade kaitset ja vähendada loomade tapaeelseid kannatusi lihatööstuses, tõstes lihatööstuste tehnilist taset ja ühtlustada nende konkurentsitingimusi Euroopa tasandil. Eelnõu muudab täpsemaks nõuded loomade religioossele tapmisele, mis mõjutab usulisi ühendusi, kes viivad läbi religioosse traditsiooni kohaselt oma liikmete tarbeks loomade tapmist. Eestis on siseministeeriumi andmetel kaks usuringkonda, kellele nende usulised tõekspidamised keelavad tavalisel viisil tapetud loomade liha söömise. Nendeks on Eesti Islami Kogudus, kuhu kuulub hinnanguliselt umbes 4000 inimest ja Eesti Juudiusu Kogudus, kuhu kuulub hinnanguliselt 2000 inimest. Lisaks muudetakse eelnõuga ka põllumajandusloomade aretuse seadust, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi veterinaarjärelevalve seadust ning loomatauditõrje seadust.

7. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), mille eesmärk on parandada Euroopa Komisjoni väidetud rikkumised Eesti õiguskorras. Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole Eestis tagatud avaliku teabe taaskasutamisega seonduvad õigused või seaduses sisalduvad lahendused ei ole piisavalt õigusselged. Eelnõu eesmärk on tagada avalikule teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääs ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. Eelnõu kohasel ei tohi teabevaldaja sõlmida teabe taaskasutamiseks ainuõiguslikke kokkuleppeid, välja arvatud kui see on põhjendatud avalike huvidega. Ainuõiguse põhjendatust tuleb hinnata vähemalt iga kolme aasta järel. Sätte eesmärk on reguleerida olukorda, kus avaliku teabe valdamise ja teabe väljastamise monopol on antud üle kolmandale isikule, kes ei ole teabevaldaja. Eelnõuga soovitakse luua olukord, et teabe taaskasutamine oleks avatud kõikidele potentsiaalsetele turul tegutsejatele ka juhul, kui üks turul tegutseja juba pakub avalikul teabel põhinevaid lisandväärtusega tooteid. Avaliku teabe sihtgrupp on ettevõtted, kellel on huvi luua avatud andmetest teenuseid või tooteid.

8. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud  alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE), mille eesmärk on 2013. aastaks kavandatud sigarettide aktsiisimäära 10%lise tõusu hajutamine kahele aastale, et maandada hinnatõusuga kaasnevaid salaturu riske. Aastatel 2013 ja 2014 tõstetakse sigarettide aktsiisi kokku ligikaudu 12 %, et saavutada Euroopa Liidus 2014. aastal jõustuv alammäär 90 eurot 1000 sigareti kohta. Sigarettide aktsiisi 10%line tõus 2013. aastal asendatakse aktsiisitõusudega 6% 2013 ja 2014 aastal.

9. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (282 SE), mille eesmärk on muuta loodusvarade kasutusõiguse tasu ülemmäärasid, et võimaldada läbi tasumäärade muutmise maavara kasutuse tõhustamist ja väärtustada veeressurssi, seda säästlikumalt kasutama suunates. Eelnõuga suurendatakse põlevkivi aheraine kõrvaldamisel makstavat keskkonnatasu määra alates 2013. aasta 1. aprillist 20% võrra aastas, võttes eeskujuks põlevkivi lendtuha ja poolkoksi tasumäärad, mis tõusevad kehtiva seaduse kohaselt aastani 2015 20% võrra aastas. Eesmärk on läbi saastetasu määra tõstmise vähendada põlevkivi aheraine ladestamist ja motiveerida ettevõtjaid seda taaskasutama. Kehtiva seaduse järgi ei ole põlevkivi aheraine ladestamise tasumäär 2009. aastast muutunud ja see on püsinud tasemel 0,76 €/t.

10. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud 2012. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (298 SE), mis eelarvemahtu muutmata teeb muudatusi ministeeriumide valitsemisalade ja Riigikogu Kantselei eelarves. Samuti Lisatakse paragrahv 15, millega antakse Vabariigi Valitsusele volitus anda korraldus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega enampakkumisel müümisest saadud vahendite sihtotstarbeliseks kasutamiseks. Tekstiparagrahvi lisamise põhjus on perioodi 2013–2020 Euroopa Liidu sisese kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi varajaste enampakkumiste käivitamine juba 2012. aasta lõpus ja mitte 2013. aastal, nagu algul plaanitud.

11. Kolmandale lugemisele tuleb valitsuse algatatud kaitseväe korralduse seaduse ja kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (256 SE), millega lisatakse kaitseväele isikute kaitse ülesanne, nähakse ette õigus kasutada kaitseväge politsei abistamisel jõu kasutamise õiguseta ning muudetakse kaitseväe struktuuri ja luuakse uus struktuuriüksus kaitseväe juhataja vahetus alluvuses – NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingent, mis hakkab täitma praeguse Staabi- ja sidepataljoni Küberkaitse Kompetentsikeskuse Eesti kontingendi ülesandeid.

* Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.

Kell 10Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjonis

Reformierakonna rahastamisega seonduv; Riigikontrolli pöördumine seoses Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed tehtud filmidega, ülevaade Vabariigi Presidendi ümarlauast; komisjoni veebipõhise infosüsteemi arendus; Eesti Vabaduspartei-Põllumeeste Kogu taastumine.

Üritused, kohtumised

Kell 8.30 – Riigikogu aseesimehed Laine Randjärv ja Jüri Ratas osalevad XI Eesti palvushommikusöögil (Riigikogu konverentsisaal).

Kell 11 – Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu koosolekul (Teaduste Akadeemia maja).

Kell 11Jüri Ratas kohtub Tallinna Tehnikagümnaasiumi õpilastega Riigikogus.

Kell 12Ene Ergma esineb tervitussõnavõtuga Eesti-Ameerika innovatsiooniauhinna kätteandmise tseremoonial (Tallinna AHHAA keskus).

Kell 12.45Laine Randjärv kohtub Narva korteriühistute esindajatega (Valge saal).

Kell 17.15Ene Ergma kohtub Tallinna Teadlaste Maja liikmetega (Kohvik “Strixs”).

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Mart Nutt osaleb (3.12-7.12) Strasbourgis ECRI (Rassismi ja Sallimatuse Vastane Euroopa Komisjon) 59. plenaaristungil.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof osaleb (4.12-7.12) Brüsselis vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastase konventsiooni teemalisel konverentsil, kus on arutusel sotsiaalse kaitse ja sotsiaalsete investeeringutega seotud küsimused.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside