Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad justiitsminister Rein Lang, keskkonnaminister Villu Reiljan ja kultuuriminister Raivo Palmaru. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Keskkonnaministrilt päritakse aru Muuga sadama reostuse, ebaseadusliku söeterminali ja uute põlevkivikaevanduste avamise kohta, justiitsminister peab vastama küsimustele põhiseaduslikust korrast, kultuuriminister annab aru teemadel, mis puudutavad kultuuriürituste piletite käibemaksu, rahvusringhäälingut ja muinsuskaitseobjektide rahastamist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 eelnõu, millest 1 tuleb kolmandale, 5 teisele ja 2 esimesele lugemisele.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud punase risti nimetuse ja embleemi seaduse eelnõu (795 SE), mis sätestab siseriiklikud tingimused punase risti nimetuse ja embleemi kasutamiseks, samuti vastutuse punase risti nimetuse ja embleemi ning punase poolkuu nimetuse ja embleemi ning punase lõvi ja päikese nimetuse ja embleemi väärkasutuse eest.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE), mille eesmärk on luua ehitiste kaasomanikele lihtsustatud kord selleks, et kaasomanikud saaksid lahendada kinnistamist takistavad vaidlused. Eelnõuga muudetakse selgemaks ka ehitiste vallasasjakäibe lõppemist sätestavad seadusesätted. Teatavasti ei saa asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 13 lõike 6 kohaselt ehitist, mille alune maa on kinnistamata, pärast 1. märtsi enam käsutada. Valitsus otsustas oma 8. detsembri 2005. aasta kabinetinõupidamisel nimetatud tähtpäeva mitte edasi lükata ja tegi justiitsministeeriumile ülesandeks välja töötada kinnistamist takistavate omanikevaheliste vaidluste lahendamise lihtsustatud kord.

3. Teisel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud prokuratuuriseaduse, karistusseadustiku, väärteomenetluse seadustiku, kriminaalmenetluse seadustiku ja infoühiskonna teenuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (791 SE), millega karistusseadustikku täiendatakse muuhulgas uue, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivist tuleneva väärteokoosseisuga. Sellest lähtuvalt peavad kõik Euroopa Liidu liikmesriigid keelustama oma territooriumil infoühiskonna teenuse, teleringhäälingu ning raadioringhäälingu ebaseaduslikuks vastuvõtuks mõeldud seadmete valmistamise, levitamise, müügi, rentimise, ärilistel eesmärkidel omamise, paigaldamise, hooldamise või vahetuse ning selliste seadmete kasutamist propageerivad kommertsteadaanded ning sätestama nimetatud keeldude rikkumise eest tõhusad ning proportsionaalsed sanktsioonid.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud postiseaduse eelnõu (815SE). Võrreldes kehtiva postiseadusega näeb eelnõu ette mitmeid olulisi muudatusi. Universaalse postiteenuse tagamiseks (mida täna osutab Eesti Post) on sätestatud senisest erinev mehhanism. Universaalse postiteenuse osutaja tegevusluba soovivate isikute puudumisel korraldatakse avalik konkurss. Universaalse postiteenuse osutamise finantseerimiseks on ette nähtud 2008. aasta 31.detsembrini kuni 50 grammi kaaluvate riigisiseste kirjade edastamise ainuõigus universaalse postiteenuse osutajale. Eelnõu on kavas vastu võtta neljapäeval.

5. Teisel lugemisel on õiguskomisjoni algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (599 SE). Uue aspektina sätestab eelnõu lähenemiskeelu. Eelnõu kohaselt võib kannatanu eraelu või muude isikuõiguste kaitseks kohaldada ajutist lähenemiskeeldu isikuvastases või alaealise vastu toime pandud kuriteos kahtlustatava või süüdistatava suhtes, kui kahtlustatav või süüdistatav võib jätkuvalt toime panna kuritegusid. Samuti annab eelnõu kohtule võimaluse mõista raskema karistuse näiteks sellistel juhtumitel, kus ettevaatamatusest põhjustati kahe või enama inimese surm või kui tekitati ettevaatamatusest raske tervisekahjustus kahele või enamale inimesele; samuti karmistuksid karistused noorte ja laste vastu suunatud seksuaalse enesemääramise vastaste kuritegude eest. Näiteks tõuseb hüppeliselt karistus alaealiste kasutamise eest modellina või näitlejana pornograafilise või erootilise pildi, filmi või muu teose valmistamisel. Eelnõu kohaselt võib sellise süüteo eest karistada kuni viie aasta vabadusekaotusega senise ühe aasta asemel.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 160 muutmise seaduse eelnõu (843 SE), millega määratletakse kaitseväelase riidevarustuse mõiste. Eelnõu kohaselt moodustub riidevarustus vormiriietusest, eririidevarustusest, eraldusmärkidest, vooditarvikutest ja lisariidevarustusest. Vormiriietus on kaitseväelasele antavad tagastamise kohustusega või tagastamise kohustuseta varustuselemendid, mille kirjelduse kehtestab kaitseminister. Eririidevarustus on kaitseväelasele tagastamise kohustusega antavad varustuselemendid, mis on vajalikud erinevate teenistuskohustuste täitmiseks ja vormiriietuse täiendamiseks. Eririidevarustuse hulka kuuluvad näiteks seljakotid, kiivrid ja kuulivestid.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kemikaaliseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE), mille väljatöötamise tingis vajadus viia kemikaaliohutuse valdkonda reguleerivad õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Riigilõivu seaduse muutmisega tagatakse, et rahalised vahendid eriloa taotlemisel detergentide turustamiseks laekuksid riigieelarvesse, nii et vastavate toimingute teostamine ei läheks riigile kulukamaks kui toimingute maksumus.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE), mille seadusena vastuvõtmisel laienevad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide elanikele mitmesugused tulumaksuseaduses sätestatud maksusoodustused, mille kasutamine on kehtivas seaduses piiratud Eestiga: näiteks täiendava kogumispensioni sissemaksete ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise õigus, pensionidele rakendatav täiendav maksuvaba tulu, soodusmäär täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamisel. Eelnõu muudab ka dividendide maksustamisega seotud regulatsiooni.

Päevakord asub aadressil http://web.riigikogu.ee/ems/plsql/session_plan.active

Üritused

Kell 12.30 – Riigikogu aseesimees Maret Maripuu avab Toompea lossi kunstisaalis graafiku Maie Helmi tööde näitus.

* Väliskomisjoni liige Juhan Parts osaleb (kuni 0.7.04) Brüsselis Euroopa Liidu ja Jaapani vahelisi suhteid käsitleval sümpoosionil.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Margus Hanson osaleb (kuni 05.04) Chişinaus Genfi relvajõude haldava tsiviilkontrollikeskuse korraldatud julgeoleku teemalisel parlamentaarsel seminaril.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

Tagasiside