Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning rahvastikuminister Urve Palo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 10 Riigikogu liiget. Keskkonnaminister peab vastama küsimustele võõrliikide maaletoomisest, metsandusest, oma haldusala reformidest ja kaevandamisest karstialadel; majandus- ja kommunikatsiooniminister selgitab eelarve, transiidi, ministeeriumi investeeringute ja reisirongiliiklusega seotud küsimusi; rahvastikuminister annab aru oma büroo tegevusest ja integratsioonipoliitikast.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 10 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 5 teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud äriseadustiku, mittetulundusühingute seaduse ja nendega seonduvate teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (205 SE), millega sätestatakse, et äriühingu asutamisel elektrooniliselt või notari kaudu saab kapitali sissemakse tasuda kohe asutatava juriidilise isiku pangakontole. Majandusaasta aruandeid hakatakse alates 2010. aastast esitatama registrit pidavale kohtule vaid elektrooniliselt. Kuni selle ajani on aruandeid võimalik esitada nii paberkandjal kui elektrooniliselt. Aruannete elektrooniline esitamine võimaldab majandusaasta aruandeid senisest tunduvalt kiiremini avalikustada. Ka muutuvad avalikuks mittetulundusühingute majandusaasta aruanded, mille kogumine tuuakse alates 2010. aastast maksu- ja tolliameti alt registrit pidava kohtu alluvusse. Füüsilisest isikust ettevõtjate registreerimine koondatakse äriregistrisse. Eelnõuga kaotatakse notarite kodakondsusnõue Euroopa Liidu piires ja tehakse ka mitmeid muid muudatusi.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud elundite ja kudede siirdamise seaduse, kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse ning nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (214 SE), mille eesmärk on tagada rakkude, kudede ja elundite ohutu käitlemine vastavalt Euroopa Liidu direktiividega ette nähtud nõuetele.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vahelise lepingu NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (229 SE), millega ratifitseeritakse Eesti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse vaheline leping NSV Liidu kindlustusperioodide arvessevõtmise kohta, mis on alla kirjutatud 2007. aasta 24. augustil Tallinnas. Sama seadusega tunnistatakse kehtetuks varasem, 1996. aastal sõlmitud leping. Võrreldes vana lepingu allkirjastamise ajaga, on selle reguleerimisala õiguslik taust oluliselt muutunud, kuna allkirjastamise ajal ei kuulunud Eesti ja Leedu veel Euroopa Liidu sotsiaalkindlustuse koordinatsioonisüsteemi. Ratifitseeritava lepingu kohaselt hakkab NSV Liidu kindlustusperioodi arvesse võtma ja pensioni maksma selle lepingupoole riik, kelle territooriumil omandatud kindlustusperiood on pikem.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1082/2006 “Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse (ETKR) kohta” rakendamise seaduse eelnõu (204 SE), mis võimaldab rakendada Euroopa Liidu Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1082/2006 Euroopa territoriaalse koostöö rühmituse kohta. 5. juulil 2006 vastu võetud määruse (EÜ) nr 1082/2006 eesmärk on hõlbustada ja edendada liikmesriikide piiriülest ning riikide- või piirkondadevahelist koostööd, et tugevdada majanduslikku ja sotsiaalset ühtekuuluvust. Määrusega võimaldatakse territoriaalset koostööd takistavate raskuste ületamiseks asutada ühenduse territooriumil juriidilistest isikutest koostöörühmitused, mida nimetatakse “Euroopa territoriaalse koostöö rühmitusteks”. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 5. juunil.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse ja perioodi 2007-2013 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (266 SE). Eelnõuga täiendatakse struktuuritoetuse seadusi nende rakendamisel esile kerkinud puuduste osas, mida seaduste koostamisel ei osatud ette näha. Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse muudatustest on olulisim projektide elluviimise lõpptähtaja pikendamise võimaldamine põhjendatud juhtumite korral. Nii perioodi 2004–2006 kui ka perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seadustes täiendatakse toetuse tagasinõudmise regulatsiooni nende juhtumite osas, mil kahju suurust ei ole võimalik üheselt hinnata, ning tagastamisele kuuluv toetuse osa määratakse protsendina eraldatud toetusest. Lisaks nähakse ette sundtäitemenetluse mehhanismid tagastamisele kuuluva toetuse sissenõudmiseks. Seaduse tasandile tuuakse ka tasumata kuludokumentide alusel toetuse väljamaksmisega seotud sätted, kuna need on kitsendavad ja kohalduvad vaid osade toetuse saajate puhul. Eelnõuga täpsustatakse samuti Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi raames elluviidavate piiriülese koostöö programmidele kohalduvat reeglistikku. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 5. juunil.

6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud maapõueseaduse muutmise seaduse eelnõu (228 SE), mille eesmärk on algataja kinnitusel riigi ja ühiskonna jaoks tulusamalt ning süsteemsemalt suunata maapõue kasutamist ja maavarade kaevandamist, hoides ära või maksimaalselt vähendades võimaliku kahjulikku keskkonnamõju. Eelnõu täpsustab seaduse terminoloogiat ja üldgeoloogilise uurimistöö, geoloogilise uuringu ning kaevandamislubade menetlemise protsesse. Kaevandamislubade andmisel ja kaevandamistegevuse juures hakatakse senisest enam arvesse võtma keskkonnakaitse aspekti ning viiakse sisse kaevandamistegevuse kontrolli käsitlevad täiendavad sätted.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud politseiseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (222 SE), mille üheks eesmärgiks on õigusselguse tagamine politsei poolt isikute põhiõigusi riivava meetmete rakendamisel. Eelnõu väljatöötamise vajadus tuleneb eelkõige aprillisündmuste analüüsist. Eelnõuga täpsustatakse isikute liikumisvabaduse piiramisega ja koosolekute pidamise vabadusega seonduvad küsimusi, sisustatakse täpsemalt “sunni“ mõiste, et määratleda isiku liikumisvabaduse piiramisega kaasneva sunni rakendamine; täpsustatakse erivahendite ja relvade kasutamist politsei poolt ja nende kasutamise dokumenteerimist. Muuhulgas reguleerib eelnõu elektrišokirelva kasutamist.

8. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud riigi 2008. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (273 SE), millega vähendatakse riigieelarve kulusid 3,2 miljardi krooni võrra. Ettekande sel teemal peab rahandusminister Ivari Padar ja kaasettekande rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi

9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (275 SE), mille eesmärk on viia riigiabi meetmed vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Algataja kinnitusel see otsest mõju põllumajandussektorile ja maamajandustegevusele ei avalda. Seaduses sätestatakse muuhulgas riigiabialased protseduurid Euroopa Komisjoniga suhtlemisel.

10. Esimesel lugemisel on keskkonnakomisjoni algatatud keskkonnatasude seaduse §-de 16 ja 19 muutmise seaduse eelnõu (264 SE), mis võimaldab vabastada ettevõtjad metaaniheidete eest saastetasu maksmise kohustusest. Eelkõige on tegemist põllumajandusettevõtjatega. Kuna Euroopa Liidu teistes liikmesriikides ei ole metaan maksustatud, seab seadusemuudatus Eesti põllumajandustootjad selles osas võrdsesse olukorda teiste Euroopa Liidu liikmesriikide ettevõtjatega.

Päevakord asub siin.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 7 – pidulik rahvuslipu heiskamise tseremoonia Toompea lossi Kuberneri aias Eesti lipu päeva puhul. Päevakohase kõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma.

Kell 9Euroopa Liidu asjade komisjon kohtub Vabariigi Presidendiga Kadriorus.

* Riigikogu aseesimees Kristiina Ojuland osaleb (30.05-6.06) Saksamaal Münchenis FDP (Freie Demokratische Partei) 60. aastapäeva kongressil, kohtumistel Saksamaa liberaalidega ning 7. Müncheni majandusalasel tippkohtumisel (Munich Economic Summit) teemal „Euroopa üleilmses võistluses andekuse eest“.

* Riigikogu maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas ja komisjoni liige Jaanus Marrandi osalevad (1.06-4.06) Sloveenias Ljubljanas Euroopa Liidu (EL) liikmesriikide rahvusparlamentide, Euroopa Parlamendi ja EL kandidaatriikide parlamentide põllumajanduskomisjonide kohtumisel. Arutusel on kliimamuutuse mõju põllumajandustoodangule ning ühtse põllumajanduspoliitika ja toiduohutuse tulevik.

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (1.06-4.06) Makedoonias Skopjes Makedoonia-Eesti infotehnoloogia konverentsil, kus ta esineb ettekandega.

* Riigikogu liige Arvo Sarapuu osaleb (1.06-5.06) Taanis haldusreformialasel koolitusreisil.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts ning liige Kalev Kallo osalevad (2.06-6.06) Prantsusmaal Pariisis WEU Assamblee 54. täiskogu 1. osaistungil. Muuhulgas on arutusel Venemaa kaitsepoliitika, 2008. aasta arengud Lääne-Balkanil, poliitilised arengud Afganistanis ja Pakistanis, terrorismiaktid Türgis jmt.

* Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Peeter Kreitzberg ning liikmed Maret Merisaar, Peeter Tulviste ja Lauri Vahtre osalevad (3.06-5.06) Brüsselis töövisiidil Euroopa Parlamenti.

* Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Heljo Pikhof ning liige Taavi Rõivas osalevad (3.06-5.06) Albaanias Maailmapanga ja Albaania parlamendi korraldataval Euroopa Liiduga liitumise järgse integratsiooni teemalisel konverentsil. Teemadeks on konkurentsivõimelise investeerimiskliima tagamine, toidu ja energia hinnapoliitika, vananemine ja demokraatia Euroopas.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside