Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kultuuriminister Raivo Palmaru ja põllumajandusminister Ester Tuiksoo. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Haridus- ja teadusminister vastab küsimustele, mis puudutavad ajaloo õpetamist koolides, õppekava ja sõnapidamist; kultuuriminister annab aru kultuuri rahastamise ja avalik-õigusliku ringhäälingu tasakaalustatuse teemal; põllumajandusminister selgitab Weroli ja Eesti toiduga seonduvat.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on õiguskantsleri Allar Jõksi ettekanne ja 11 eelnõu, millest neli tuleb kolmandale, neli teisele ja kolm esimesele lugemisele.

1. Oma ettepanekus nr 2 erakonnaseaduse kooskõlla viimiseks Eesti Vabariigi põhiseadusega väidab õiguskantsler Allar Jõks, et erakondade rahastamine ei ole läbipaistev ja vajab tõhusamat kontrolli ning teeb ettepaneku erakonnaseadust vastavas osas muuta.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, hasartmängumaksu seaduse ja krediidiasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (863 SE). Selle seadusena vastuvõtmisel laienevad Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide elanikele mitmesugused tulumaksuseaduses sätestatud maksusoodustused, mille kasutamine on kehtivas seaduses piiratud vaid Eestiga: näiteks täiendava kogumispensioni sissemaksete ja õppelaenu intresside tulust mahaarvamise õigus, pensionidele rakendatav täiendav maksuvaba tulu, soodusmäär täiendava kogumispensioni väljamaksete maksustamisel. Eelnõu muudab ka dividendide maksustamisega seotud regulatsiooni.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kemikaaliseaduse, jäätmeseaduse, riigilõivuseaduse ning saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (855 SE), mille väljatöötamise tingis vajadus viia kemikaaliohutuse valdkonda reguleerivad õigusaktid kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Riigilõivu seaduse muutmisega tagatakse, et rahalised vahendid eriloa taotlemisel detergentide turustamiseks laekuksid riigieelarvesse, nii et vastavate toimingute teostamine ei läheks riigile kulukamaks kui toimingute maksumus

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud autoriõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (866 SE), millega täpsustatakse teose vaba kasutuse õigusi, mis võimaldab üldsusel ja eri huvirühmadel selgematel alustel kasutada teoseid ilma autorilt luba küsimata ja tasu maksmata. Avalike raamatukogude, arhiivide ja muuseumite vaba kasutuse õigusi laiendatakse, mis võimaldab neil luba küsimata ja tasu maksmata kogusse kuuluvaid autoriõigusega kaitstavaid teoseid digiteerida ning näituse ja kogude tutvustamise eesmärkidel kasutada. Eelnõu võimaldab maksta hüvitist autoritele ja kirjastajatele reprograafilise reprodutseerimise eest, mis omakorda loob võimaluse korrastada vaba kasutuse kohaldamise praktikat koolides ja teadusasutustes.

5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud vereseaduse muutmise seaduse eelnõu (894 SE), millega lõpetatakse Põhja-Eesti Verekeskuse tegevus. Eelnõu algataja on seisukohal, et verekeskuse poolt osutatavaid teenuseid ei ole vajalik ega otstarbekas osutada riigiasutuse poolt ja seda võivad osutada ka haiglate juures tegutsevad verekeskused.

6.Teisel lugemisel on valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (828 SE), mis korraldab õppeasutuse sisehindamist ja nõustamist. Sisehindamine on eelnõu kohaselt protsess, mille eesmärk on tagada õpilaste arengut toetavad tingimused ja kooli järjepidev areng, selgitades välja kooli tegevuse tugevused ning parendusvaldkonnad, millest lähtuvalt koostatakse tegevuskava. Nimetatud eesmärgist lähtuvalt analüüsitakse õppe- ja kasvatustegevust ja juhtimist ning hinnatakse nende tulemuslikkust. Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab haridus- ja teadusministeerium või haridus- ja teadusministri ülesandel kooli asukohajärgne maavanem. Eelnõu on plaanis seadusena vastu võtta neljapäeval 1. juunil.

7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud toiduseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (878 SE), mis viib toiduseaduse kooskõlla Euroopa Liidu määrustega. Eelnõu näeb ette seni ühiskondlikel alustel tegutsenud uuendtoidukomisjoni finantseerimise veterinaar- ja toiduameti eelarve kaudu. Ettevõtja, kes soovib uuendtoitu Euroopa Ühenduse turule tuua, peab esitama taotluse ning muud nõutavad dokumendid selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus seda uuendtoitu soovitakse esmakordselt turule viia. Eestis on uuendtoidu pädevaks asutuseks veterinaar- ja toiduamet, kes võib pöörduda uuendtoidu ja geneetiliselt muundatud toidu kohta seisukoha saamiseks nõuandva õigusega uuendtoidukomisjoni poole. Komisjoni ülesandeks on anda sisuline ning teaduslik hinnang turuleviidava uuendtoidu ja geneetiliselt muundatud toidu kohta, mistõttu on komisjoni töösse kaasatud erinevate erialade asjatundjate paremik. Eelnõu on plaanis seadusena vastu võtta neljapäeval 1. juunil.

8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud metsaseaduse eelnõu (833 SE). Ühe peamise muudatusena näeb eelnõu metsa uuendamise kohustuse tagamiseks ette tagatisraha. Tagatisraha on kohustuslik lageraie tegemisel üle-kahehektarilisel maa-alal järgmistes metsatüüpides: sinilille kuusikud, jänesekapsa kuusikud ja jänesekapsa mustika kuusikud. Metsa uuendamine näeb ette kas uute puude istutamist või puuseemnete külvamist ning selleks maapinna ettevalmistamist ja metsakultuuri hilisemat hooldamist. Nende tööde tegemiseks ette nähtud tagatisraha ei tohi eelnõu kohaselt olla väiksem kui 3000 ega suurem kui 20 000 krooni ühe hektari koha. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele 7. juunil.

9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud halduskohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (857 SE), mis on vajalik kohtumenetluse regulatsiooni ajakohastamiseks, samuti erinevaid kohtumenetluse liike reguleerivate menetluspõhimõtete ühtlustamiseks.

10. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1982. aasta 10. detsembri mereõiguse konventsiooni piirialade kalavarude ja pika rändega kalavarude kaitset ja majandamist käsitlevate sätete rakenduskokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (893 SE). Kokkulepe, millega Eesti eelnõu kohasel ühineb, töötati välja selleks, et sätestada kalavarude kaitse tingimused väljaspool 200miilist majandusvööndit, mida konventsioon põhjalikult ei käsitle. Konventsioon, millega Eesti ühines 25. septembril 2005, reguleerib kalapüüki peamiselt vaid majandusvööndi välispiirini ehk kuni 200 meremiili kauguseni merealade lähtejoonest.

 

11. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (909 SE), mille eesmärk on aktsiisimäärade tõstmise edasilükkamise abil pidurdada inflatsiooni kasvu. Euroopa Liidu eurotsooniga ühinemiseks peab Eesti täitma Maastrichti konvergentsikriteeriumides sätestatud nõuded inflatsiooni kohta. Aktsiisitõusude edasilükkamine vähendab riigi poolt tekitavat inflatsioonisurvet, aidates täita hinnastabiilsuse kriteeriumi.

12. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 5 muutmise seaduse eelnõu (891 SE), mis kõrvaldab piirangu, mille kohaselt peab Eestis alalist elamisluba omav välismaalane hääletusõiguse saamiseks olema omavalitsusüksuse territooriumil elanud vähemalt viis aasta enne valimispäeva. Edaspidi piisaks hääletusel osalemiseks seega vaid Eestis alalise elamisloa omamisest.

Üritused

Kell 10.30 – KUMU’s algab Euroopa riikide parlamendijuhtide teine konverentsipäev, millel arutletakse parlamentide rolli üle demokraatia edendamisel.

Kell 11 – maaelukomisjoni liikmed kohtuvad Eestimaa Põllumajandustootjate Keskliidu esindajatega.

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjoni liikmed kohtuvad Malta Euroopa Liidu asjade komisjoni esimehe Jason Azzopardi ja liikmete Leo Brincat’i, Jose Herrera ja Clyde Puli’ga (ELAKi ruumides).

Kell 18 – põhiseaduskomisjoni esimees Urmas Reinsalu kohtub Georgia parlamendi delegatsiooniga.

Kell 13 – KUMU konverentsisaalis toimub Riigikogu esimehe Toomas Vareki ja ENPA esimehe Rene van der Lindeni pressikonverents.

* Riigikaitsekomisjoni esimees Toivo Tootsen ning väliskomisjoni liikmed Janno Reiljan ja Ela Tomson osalevad (kuni 31.05) Brüsselis Euroopa Parlamendi ja rahvusparlamentide välis-ja kaitsekomisjonide ühisistungil.

* Eesti-Gruusia arengukoostöö raames saabub siia üheksapäevasele õppevisiidile Georgia parlamendi kuueliikmeline delegatsioon. Aset leiavad kohtumised Riigikogu liikmete ja ametnikega, õiguskantsler Allar Jõksiga, Avatud Eesti Fondi, Riigikontrolli, Euroopa Liidu sekretariaadi esindajate ja teistega. Tegemist on Eesti arengukoostöö projektiga, mida rahastab välisministeerium.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside