Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 14 Riigikogu liiget. Küsimuste esitajate järjekorra ja valdkonnad leiad siit.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 6 eelnõu, millest 4 on teisel ja 2 esimesel lugemisel.

1. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud päästeteenistuse seaduse eelnõu (164 SE), millega reguleeritakse päästeteenistujate õiguslikku seisundit ja päästeala töökorraldust. Muuhulgas defineerib eelnõu päästeteenistuja mõiste, jaotades nad juhtimisega tegelevateks päästeametnikeks ja päästetöid otseselt teostavaiks päästetöötajateks. Eelnõu annab päästeteenistujale õiguse jääda kuni kolm aastat enne vanaduspensioniikka jõudmist vanaduspensioni ootele. Päästeamet maksab päästeteenistujale sel ajal toetust, mille suurus on võrdne tema vanaduspensioni suurusega. Selline õigus oleks päästeteenistujal, kellel on päästeteenistuse staaži vähemalt 15 aastat. Teise olulise muudatusena on plaanis viia päästeteenistujate tööaeg kooskõlla töö- ja puhkeaja seadusega ning minna sellest tulenevalt 24-tunnistelt vahetustel üle 12-tunnistele vahetustele. Algataja on seisukohal, et 12 tunnistes vahetustes töötamine on päästeteenuse korraldamise seisukohast efektiivsem ja võimaldab komandopealikul tööajagraafikut paremini planeerida. Selline valvevahetuste aeg on algataja hinnangul mõistlik ka töötervishoiu seisukohast. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 31. jaanuaril.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kaubandustegevuse seaduse, majandustegevuse registri seaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (150 SE), mis täpsustab kaubandustegevuse erinevaid regulatsioone. Seadus muudab konkreetsemaks regulatsiooni nii kaubandusega tegeleva ettevõtja suhtes kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil, täpsustades kaubandustegevuse seaduse kohaldamisala, samuti kaubandustegevuse valdkondi. Eelnõu vastuvõtmisel luuakse paremad võimalused tarbijate majandushuvide kaitseks – täiendatakse kauplejale esitatavaid kohustuslikke nõudeid ning tarbijale müügikohas antava teabe ulatust. Majandustegevuse registri seaduse muutmise eesmärgiks on halduskoormuse vähendamine, milleks lihtsustatakse registreerimismenetlust, andes õiguse registripidajale teha kõiki registriga seonduvaid toiminguid elektroonilise keskkonna võimalustele toetudes. Ühtlasi on laiendatud isikute ringi, kellel on õigus teha registritoiminguid. Turismiseaduse muutmise eesmärgiks on ühtlustada turismivaldkonna õiguslik regulatsioon, võimaldades vastavas valdkonnas tegutsevate isikute kohta saada infot majandustegevuse registrist nii tarbijatel, ettevõtjatel kui ka järelevalvet teostavatel isikutel. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 31. jaanuaril.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud seadmete energiatõhususe seaduse ja ehitusseaduse muutmise seaduse eelnõu (167 SE), mis lähtub vajadusest harmoneerida Eesti seadusandlus Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2005/32/EÜ seadmete ökodisaini kohta. Eelnõu eesmärgiks on sätestada energiat tarbivate seadmete ökodisaini nõuded ja tagada nimetatud seadmete vaba liikumine siseturul. Seadus käsitleb nõudeid, millele peavad vastama rakendusmeetmete alla kuuluvad seadmed, et neid tohiks turule viia ja kasutusele võtta. Nõuded kehtestatakse seadmete energiatõhususe ja nende tootmise keskkonnasõbralikkuse taseme parandamiseks, mis omakorda aitab kaasa säästvale arengule. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 31. jaanuaril.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (114 SE), millega alates 2008. aasta 1. oktoobrist likvideeritakse Viru Ringkonnakohus. Sellest tulenevalt suunatakse Viru Maakohus Tartu Ringkonnakohtu alluvusse. Selle põhjuseks on algataja kinnitusel Viru Ringkonnakohtu ebaefektiivsus: tulenevalt koormuse erinevusest läheb ühe asja lahendamine Viru Ringkonnakohtus praegu riigile maksma 53% rohkem kui Tallinna Ringkonnakohtus. Agataja kinnitusel on väikese koormusega Viru Ringkonnakohtus lahendamata tsiviilasjade arv tublisti suurenenud, samal ajal kui hoopis suurema töökoormusega Tallinna Ringkonnakohtus ei ole lahendamata asjade arv viimastel aastatel kasvanud ja haldusasjades on see aastatel 2004–2006 koguni vähenenud 44% võrra.

5. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (184 SE), mille algatamine tulenes vajadusest võtta tarvitusele täiendavad meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügiga tegelenud laevade üle kontrolli kehtestamiseks, lähtudes EL Nõukogu määrusega kehtestatud nõuetest. Seadust muudetakse ka harrastuslikul kalapüügil püügiõigust kinnitava mobiilimakse võimaldamiseks ning harrastuspüügil kalastuskaardi taotlemise ja andmise protseduuride täpsustamiseks. Ühtlasi viiakse kalapüügiseadus kooskõlla 22. veebruaril 2007 Riigikogus vastuvõetud püsiasustusega väikesaarte seaduse muudatustega.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (176 SE), millega täpsustatakse, et Eesti ühineb Rahvusvahelise raudteeveo konventsiooni (COTIF) 1999. aasta muudetud versiooniga. Konventsioonis 1999. aastal tehtud muudatused polnud 2004. aastaks, kui Riigikogu konventsiooni algselt ratifitseeris, jõustunud. Samas saab riik ühineda vaid COTIF-i kehtiva versiooniga. Rahvusvahelise raudteeveo konventsioon on reisijate, pagasi ja kaupade rahvusvahelist raudteevedu käsitlev ühtne õigusnormide süsteem. Konventsiooni ühtseid reegleid kohaldatakse peale rahvusvahelise raudteetranspordi ka sellega seotud maantee- ja veetranspordi suhtes. COTIF-i osalised moodustavad Rahvusvahelise Raudteeveo Valitsustevahelise Organisatsiooni (OTIF), mille peakorter asub Bernis. Eesti saab OTIFiga liituda peale täpsustaud ühinemiskirja esitamist.

Päevakord asub siin.

Läti Seimi delegatsioon

Riigikogu esimehe Ene Ergma kutsel Eestis ametlikul visiidil viibiv Läti Seimi esimees Gundars Daudze ja teda saatev delegatsioon kohtub kell 11 Tartu linnapea Urmas Kruusega, kell 13.45 külastatakse Tartu Ülikooli.

NATO PA

* Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (26.01-2.02) Washingtonis ja Seattles NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee väljasõiduistungil. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside