Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning justiitsminister Hanno Pevkur. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad direktiivide mittetäieliku ülevõtmisega kaasnevat trahvinõuet, haridusuuendusi, kooseluseaduse väljatöötamist, maavanemaid, riigigümnaasiumide loomist, järelevalvevõimekust õiguskaitseorganite tegevuse üle ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse tulevikku.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 valitsuse eelnõu, millest 2 on kolmandal ja 5 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 “Kodanikualgatuse kohta” rakendamise seaduse eelnõu (276 SE), mille eesmärk on määrata riigisisesed valitsusasutused, mis täidavad kodanikualgatuse määrusest tulenevaid kohustusi ja kehtestada selleks menetluslikud alused. Kõnealune määrus võimaldab kodanikel pöörduda otse Euroopa Komisjoni poole taotlusega, milles komisjoni kutsutakse üles esitama Euroopa Liidu õigusakti ettepanek aluslepingute rakendamiseks.

2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu (322 SE), mille eesmärk on viia toiduseaduse lisa- ja abiainetega seonduvad sätted kooskõlla EL õigusega. EL õiguse kordamise vältimiseks tunnistatakse kehtetuks seaduses esitatud volitusnormid Vabariigi Valitsusele. Algataja hinnangul muutub nende nõuete järgimine toiduainetööstuse jaoks lihtsamaks, kui kogu valdkond on reguleeritud vaid EL määrustega.

3. Esimesele lugemisele tuleb riigi õigusabi seaduse, riigilõivuseaduse, tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (346 SE), mille eesmärk on riigi õigusabi täisdigitaalse protsessi täiendamine ja lihtsustamine, vähendades paberilt tehtavaid toiminguid nii õigusabi määramise taotlemiseks kui ka õigusabi tasu ja riigi õigusabi kulude kindlaksmääramiseks. Eelnõuga nähakse ette soodsam riigilõivumäär määruskaebuse esitamisel vastavate infosüsteemide kaudu. Kriminaal- ja väärteomenetluse seadustiku muutmise eesmärk on täpsustada e-toimiku süsteemi kaudu menetlusdokumentide kättetoimetamise regulatsiooni.

4. Esimesele lugemisele tuleb võlaõigusseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (347 SE), millega täpsustakse võlaõigusseaduses sisalduvat tarbijakrediidilepingutele kohalduvat vastutustundliku laenamise regulatsiooni ning reklaamiseaduses sisalduvat  finantsteenuste, sh tarbijakrediidi reklaami regulatsiooni. Eelnõuga sisustatakse tarbija krediidivõimelisuse mõiste; sätestatakse, missuguseid asjaolusid peab krediidiandja tarbija krediidivõimelisuse hindamisel arvesse võtma; nähakse ette, et reklaam, millega teavitatakse valmisolekust anda tarbijakrediiti või vahendada selliseid lepinguid, võib sisaldada üksnes esmavajalikku teavet krediidiandja või krediidivahendaja ning osutatava teenuse kohta ning peab olema vastutustundlik ja tasakaalustatud. Eelnõu kohaselt ei tohi reklaam jätta muljet, et tarbijakrediidi võtmine on riskivaba ja lihtne võimalus finantsprobleemide lahendamiseks, ega kallutada tarbijaid läbimõtlematule laenuvõtmisele.

5. Esimesele lugemisele tuleb ravimiseaduse, karistusseadustiku ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (332 SE), millega sätestatakse kehtivas õiguses seni puuduv ravimite kaugmüügi mõiste ja antakse üldapteegi tegevusloa omajale õigus teostada inimtervishoius kasutatavate (nii käsimüügi kui ka retseptiravimite) ja veterinaarias kasutatavate käsimüügi ravimite kaugmüüki. Retseptiravimite müügi eeltingimuseks kaugmüügi korral on nõue, et retsept on elektroonilisel kujul välja kirjutatud ja retseptikeskuses salvestatud. Veterinaarias kasutatavate retseptiravimite müüki piiratakse, kuna ravimite väljakirjutamiseks digiretsepti ei ole. Eelnõuga sätestatakse, et vastav apteegiteenuse osutaja peab tagama ühesugused müügi- ja tarnetingimused, sealhulgas kättetoimetamistasu vastavalt kättesaamisviisile (näiteks kulleriga, pakiautomaadist, postkontorist, „tulen ise järgi“ jne) kogu Eesti territooriumil. Lisaks eelnevale sätestatakse eelnõuga võltsitud ravimi mõiste ja regulatsioon võltsitud ravimite leviku tõkestamiseks. Algataja kinnitusel on Euroopa Liidus ähvardavalt suurenenud võltsitud ravimite hulk, sh innovaatiliste ja elupäästvate ravimite võltsingute hulk.

6. Esimesele lugemisele tuleb Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse ja ühistranspordiseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE), millega kavandatakse muuta haldusterritoriaalse korralduse muutmise korda selliselt, et ei oleks piiratud kohalike omavalitsuste vabatahtlik ühinemine Vabariigi Valitsuse poolt etteantud ühinemispiirkondadega ning et oleks sõnaselgelt võimaldatud erioludes olevatel omavalitsustel, milleks on saartel asuvad omavalitsused, ühineda ka siis, kui omavalitsusüksuste ühinemise tulemusena puudub kohaliku omavalitsuse territooriumi vahel ühine halduspiir.

7. Esimesele lugemisele tuleb kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), mis asendab tänaseks aegunud, 1998. aastal jõustunud kutseõppeasutuse seaduse. Kuna erinevatel põhjustel vajavad kehtivas seaduses muutmist väga mahukad teemad, ei ole vajalikke uuendusi võimalik sisse viia kutseõppeasutuse seaduse muutmise teel. Eelnõu määratleb uued kutseõppe liigid ja näeb ette ülemineku senistelt  kutseõppe liikidelt (põhihariduse nõudeta, põhihariduse baasil kutseõpe, keskhariduse baasil kutseõpe ning kutsekeskharidusõpe) uutele, Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga seotud õppeliikidele, ning teeb mitmeid muid olulisi muudatusi.

***

Kell 10 – Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon
 
Päevakorras on kokkuvõte erakondade 2012. aasta liikmemaksude ja annetuste aruannetest;  kokkuvõte 2009-2011 toimunud valimiste võlgade tasumisest 2012. aastal; komisjoni 2012. aasta tööaruande kinnitamine; komisjoni veebipõhise infosüsteemi arenduse käigust ja erakondade rahastamisega seotud ettepanekute käigust

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 9 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas võtab osa Toompea Haridusseminari korraldatavast seminarist „Eesti Vabariigi põhiseaduse mõte ja sätted ning süvenev rahvastikukriis“. Riigikogu, ruum L 332.

Kell 14.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Hondurase suursaadiku Roberto Flores Bermúdez’iga.

Kell 19 väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Gruusia välisministri Maia Panjikidze’ga.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Riigikogu aseesimees Laine Randjärv ja asejuht Aadu Must osalevad (30.101-31.01) Brüsselis Balti Assamblee presiidiumi ja Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi alalise komitee (BSPC) istungitel. Presiidiumis tulevad arutusele Balti Assamblee 31. istungjärgul ja 18. Balti Nõukogu istungil vastuvõetud otsuste täitmisega seonduv, presiidiumi tegevus 2013. aastal, koostöö Beneluxi parlamendi, Põhjamaade Nõukogu ja GUAMi Parlamentaarse Assambleega, 2014. aasta eelarvega seotud peamised eesmärgid. BSPC alaline komitee käsitleb töögruppide ja raportööride tegevust, BSPC 2012. aasta finantsraportit, ettepanekuid 2013. aasta eelarveks ning lähitulevikus toimuvate ürituste ettevalmistamisega seotud küsimusi.

* Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Sven Sester, Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Marianne Mikko ning liige Kalle Palling osalevad (28.01-30.01) Brüsselis esimesel Euroopa poolaasta parlamentaarsel nädalal, mille eesmärgiks on liikmesriikide parlamentide esindajate ja Euroopa Parlamendi liikmetega ühiselt arutada Euroopa komisjoni iga-aastast majanduskasvu analüüsi ning riigieelarvete suuniseid.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (28.01-30.01) Brüsselis 5. Euroopa Liidu kosmosepoliitika teemalisel konverentsil, mille korraldavad Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlament koostöös Euroopa Kosmoseagentuuri ning olulisemate kosmosetööstuse ja kosmoseuuringute sektori esindajatega. Arutusel on Euroopa Liidu kosmosepoliitika panus üleilmsete eesmärkide saavutamisel, kosmosepoliitika ja tööstusvaldkond, kosmosesektori areng ja innovatsioon, aga ka kosmosesektoriga seotud julgeoleku- ja kaitseküsimused.

* Riigikogu liikmed Sven Mikser ja Jevgeni Ossinovski osalevad (28.01-29.01) Helsingis Põhjamaade Sotsiaaldemokraatliku Tööliikumise ühiskomitee SAMAK (põhjamaade ametiühingute liit) aastakonverentsil.

 

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

29. jaanuar 2013

 

Tagasiside