Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, majandus- ja kommunikatsiooniminister Edgar Savisaar ja siseminister Kalle Laanet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 15 Riigikogu liiget. Peaminister peab vastama küsimustele, mis puudutavad sisejulgeolekut, Eesti Raudteed, riiklikke prioriteete, variserlust, eurot ja ringkäendust; majandus- ja kommunikatsiooniministrilt päritakse aru Tallinn-Tartu maantee ja raudteeliikluse teemal ning siseministrilt oodatakse vastuseid kodanike turvatunde ja sisejulgeolekuga seotud küsimustele.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on seitse eelnõu, millest üks on kolmandal, neli on teisel ja kaks esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud välissuhtlemisseaduse eelnõu (365 SE), millega täpsustatakse välissuhtlemises osalevate asutuste pädevust, välislepingute sõlmimise ja muid Eesti Vabariigi välissuhtlemise küsimusi ning lahendada praktikas esile kerkinud, kuid seadusega reguleerimata probleeme.

2. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud eluruumide erastamise seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (856 SE), mis kiirendab korteriomandi seadmist ja kehtestab regulatsiooni kaasomanike nõusoleku saamiseks mõtteliste osade (pööninguruumide) väljaehitamisel. Eelnõu on kavas panna lõpphääletusele neljapäeval 4. mail.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud konkurentsiseaduse ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (854 SE), mille eesmärk on lihtsustada ettevõtjate olukorda koondumisest teatamisel. Eelnõu põhiosa puudutab koondumise kontrollimise peatükki, mille muudatused ja täiendused annavad ettevõtjatele teate esitamisel selgema ülevaate tähtaegadest, nõutavast teabest, lisatavatest dokumentidest ja menetluskorrast.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE), mis muuhulgas reguleerib diplomaatidele, haldusteenistujatele ning nende perekonnaliikmetele antavaid sotsiaalsed tagatisi. Seadusega täpsustatakse samuti välisteenistusse võtmise ja välislähetusse saatmise reegleid ja karjääridiplomaadile teenistusastme andmise nõudeid. Seadus hõlmab kõigi ministeeriumide ametnikke, kes töötavad Eesti välisesindustes, ja välisministeeriumi Eestis asuvas peamajas töötavaid diplomaate, kokku umbes kaheksatsadat inimest.

5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud reklaamiseaduse eelnõu (717 SE). Uue muudatusena lisas majanduskomisjon eelnõusse sätte, mis näeb ette, et alkoholireklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist”. Eelnõusse viidud muudatuse kohaselt peab hoiatus tavalise tähelepanu juures olema märgatav, arusaadav ja selgelt eristatav muust teabest.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud punkrikütusereostusest põhjustatud kahju eest kantava tsiviilvastutuse 2001. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (877 SE), mille eesmärk on tagada Eesti Vabariigile ja Eesti territooriumil kahju kannatanud isikutele õigus saada hüvitist reostuskahjude eest, mille on põhjustanud laeval oleva või laevalt pärineva punkrikütuse lekked või heited. Konventsioon kohustab osalisriigis registreeritud kogumahutavusega rohkem kui 1000 laeva registreeritud omanikku võtma piisava kindlustuse või muu rahalise tagatise, et kehtivate määrade kohaselt katta vastutust reostuskahju eest.

7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Sloveenia Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (873 SE). Eelnõuga ratifitseeritava lepingu eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena.

Üritused

Kell 12 – Euroopa Liidu asjade komisjon eesotsas Kristiina Ojulandiga kohtub Iirimaa parlamendi Euroopa asjade ühiskomisjoni delegatsiooniga. Iiri delegatsiooni juhib Euroopa asjade ühiskomisjoni esimees John Deasy. Delegatsiooni kuuluvad samuti senati aseesimees John Dardis ning senati liige Derek McDowell ning poliitikanõunik Myles Geiran.

Kell 13.15 – Riigikogu aseesimees Ene Ergma annab Iiri delegatsioonile töölõuna Riigikogu Kalevipoja saalis.

* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Marika Tuus osaleb (kuni 06.05) Madridis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee tehnoloogia ja õhuruumi- ning kaitsekomitee kohtumistel Euroopa Liidu Satelliidikeskuse ja INDRA ESPACIO üksustes.

* Riigikogu NATO PA Eesti delegatsiooni liige Tiit Matsulevitš osaleb (kuni 05.04) Istanbulis NATO PA Vahemere töörühma väljasõiduistungil.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside