Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad kaitseminister Jaak Aaviksoo, rahandusminister Ivari Padar ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimuste esitamise järjekorra ja valdkonnad leiad siit.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 21 eelnõu, millest 6 on kolmandal, 11 on teisel ja 4 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud advokatuuriseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (253 SE), mille eesmärk on algataja kinnitusel parandada riigi õigusabi kvaliteeti ja paremini tagada advokaadi kättesaadavus vähekindlustatud isikutele. Eelnõuga lõpetatakse õigusabi korraldus, kus uurija ja prokurör saavad endale valida menetluses sobiva vastaspoole, mis algataja hinnangul ei ole demokraatlikule õigusriigile kohane. Ka kehtestatakse järelevalvemehhanismid advokatuuri ja antakse järelevalve teostamise õigus justiitsministrile.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Punase risti nimetuse ja embleemi seaduse ning karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (309 SE), millega reguleeritakse punase kristalli embleemi kasutamist Eestis ja välisriigis. Samuti muudetakse kehtivat punase risti nimetuse ja embleemi regulatsiooni eesmärgiga lihtsustada ja täpsustada tunnusmärgi kaitsval ning viitaval eesmärgil kasutamise korda.

3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud 2008. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (372 SE), mis teeb muudatusi Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidenti Kantselei, Vabariigi Valitsuse, Riigikantselei, Riigikohtu ning ministeeriumite ja nende valitsemisala asutuste eelarveridadel.

4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE), mis loob täiendavad sotsiaalsed tagatised kaitseväelastele ning ka isikutele, kelle teenistussuhe tervislikel põhjustel on lõpetatud. Eelnõu annab isikutele, kes on kaitseväeteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu haigestunud või vigastada saanud, võimalused tervishoiu- ja sotsiaalteenuste saamiseks ka juhul, kui nende teenistus lõpeb seoses vigastadasaamise või haigestumisega.

5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud Eesti Haigekassa seaduse, töötuskindlustuse seaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõu (348 SE),

mille kohaselt maksavad Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa Rahandusministeeriumile oma reservkapitali haldamise eest teenustasu, mille suurus ja tasumise kord määratakse kindlaks lepinguga. Keskkonnatasudest laekunud vahendeid haldab Rahandusministeerium ning keskkonnatasudest laekunud vahendite paigutamisest saadud intress ning muu finantstulu laekub riigieelarvesse.

6. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud veeseaduse muutmise seaduse eelnõu (287 SE), millega nähakse muuhulgas ette, et väikestes kogustes (alla 5 m3 ööpäevas) heitvee immutamiseks vee erikasutusluba tulevikus enam vaja ei ole, kuna nii väikestes kogustes nõuetekohane heitvee immutamine ei põhjusta keskkonnaministeeriumi hinnangul ohtu ümbritsevale keskkonnale. See võimaldab lihtsustada kodanikel individuaalsete puhastussüsteemide rajamist väljapoole reoveekogumisalasid ning lisaks vähendab keskkonnateenistuste halduskoormust. Seaduses on leevendatud ka alla 2000 ie (inimekvivalent) reoveekogumisaladele esitatavaid nõudeid, mille kohaselt alla 2000 ie reoveekogumisaladel ei pea tagama 100% ühiskanalisatsiooni olemasolu. Väikestel (alla 2000 ie) reoveekogumisaladel on lubatud kasutada ka kohtpuhasteid tingimusel, et reovesi puhastatakse vähemalt bioloogiliselt. Seaduse üheks tulemuseks on ka see, et sätestatakse selgesõnaliselt laevadelt saasteainete merreheitmise keeld ja tõstetakse sellega kaasneva vastutuse määra. Laevalt saasteainete keelatud merreheitmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, karistatakse rahatrahviga kuni 500 000 krooni.

7. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2007. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (340 OE). Ettekandja on rahanduskomisjoni esimees Jürgen Ligi.

NB! Täielik päevakord asub siin

Konverentsid, istungid, üritused.
 
*Kell 16 – Toompea lossi Valges saalis esitletakse Rahvarinde 20. juubeliaasta väljaannet „Rahvarinne 1988 (Kakskümmend aastat hiljem)“. Tervituskõnega esineb Riigikogu esimees Ene Ergma.

 

* Riigikogu liige Hannes Astok osaleb (30.11-3.12) Serbias Belgradis konverentsil „Tulevikku vaatav haldus euroopalikus Serbias – avaliku halduse reform 2009-2012“, mille korraldab Serbia avaliku halduse ja kohalike omavalitsuste ministeerium.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts (1.12-4.12) ja delegatsiooni liige Imre Sooäär (1.12 – 5.12) osalevad Prantsusmaal Pariisis – WEU Assamblee 55. täiskogu istungil. Seekordsel täiskogul tuleb muuhulgas arutusele assamblee kaitsekomitee kübersõjategevust käsitlev raport, mille kaasraportööriks on Tarmo Kõuts, kes toetudes Eesti vastavale kogemusele aitas raporti valmimisele oluliselt kaasa. Eesti kogemuse ja teistele riikidele edastatud know-how kübersõjategevuse vastu võitlemisel on rahvusvahelistel julgeoleku- ja kaitsealastel kohtumistel esile tõstnud nii NATO peasekretär Jaap de Hoop Scheffer kui ka Euroopa Liidu Sõjalise Komitee esimees kindral Henri Bentegeat.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside