Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis
vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, siseminister Marko Pomerants ja sotsiaalminister Hanno Pevkur. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Kyoto saasteühikute müüki, arstiabi kättesaadavust, 2011. aasta riigieelarvet, vaesuses elavaid lapsi, laste kaitset ja inimeste toimetulekut.

Kell 14 – täiskogu istung
Päevakorras on 13 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 3 teisel ja 9 esimesel lugemisel.
1. Jätkub teisipäeval pooleli jäänud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (769 SE) esimene lugemine. Eelnõuga soovitakse suurendada vanemahüvitise süsteemi paindlikkust, võimaldades lapsevanemail kasutada vanemahüvitise päevi kuni lapse 8 aastaseks saamiseni või esimese kooliaasta lõpuni. Ka sätestab eelnõu, et lapsevanemad võivad ühe osa töönädalast kasutada töötamiseks ja teise osa vanemahüvitise päevi lapse kasvatamiseks, võimaldades vanemaile osaajaga töötamist. Minimaalseks vanemahüvitise kasutamise pikkuseks seab eelnõu 0,5 päeva nädalas, võimaldades mõlemal lapsevanemal tegelda lapse hoidmisega ka poole päeva kaupa.
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (733 SE), mille peamine eesmärk on osaühingut reguleeriva normistiku lihtsustamine, eelkõige osaühingu asutamise võimaldamine ilma sissemakseid tegemata, ühinguõiguslike dokumentide vorminõuete vähendamine, audiitori kaasamise kohustuse vähendamine, osa võõrandamisel seadusjärgse ostueesõiguse regulatsiooni lihtsustamine ning juhatuse liikme ametiaja tähtajalisuse ärakaotamine. Algataja kinnitusel on tegemist nn konkurentsivõimeline osaühingu regulatsiooniga, mis on suunatud eduka, arenemisvõimelise ja tugeva majanduse kujundamisele.
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (764 SE), mille eesmärk on kõrvaldada kitsaskohad ja rakendamisraskused, mis on ilmnenud uue Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega jõustumise järel 1. jaanuaril 2008. Põhiseaduskomisjon otsustas oma 21. septembri istungil jätta eelnõust välja muudatuse, mis annab võimaluse kaaluda juurdepääsu õiguse andmist isikuile, kes on toime pannud riigivastase kuriteo karistusmääraga alla viie aasta. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 30. septembril.
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud võlaõigusseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (761 SE), mille eesmärk on üle võtta riigisisesesse õigusesse uus tarbijakrediidi direktiiv 2008/48/EÜ. Direktiivi ülevõtmisega kaasnevad muudatused on suunatud eelkõige tarbijakaitse taseme tõstmisele tarbijakrediidi valdkonnas. Eelnõuga suureneb oluliselt tarbijale lepingueelselt avaldatava teabe hulk ja krediidiandjale pannakse kohustus tarbijat lepingueelset nõustada, et tarbija saaks hinnata, kas pakutav tarbijakrediidileping on kohandatud tema vajadustele ja finantsolukorrale vastavaks. Eelnõuga muudetakse ka reklaamiseadust osas, mis puudutab tarbijakrediidilepingute pakkumisele suunatud reklaami. Nimelt tuleb igas tarbijakrediidilepingu sõlmimise võimalusele osutavas reklaamis näidata ära sellise tarbijakrediidi krediidi kulukuse määr tüüpilise näite kujul. Eelnõu paneb krediidiandjale sõnaselge kohustuse hinnata enne tarbijakrediidilepingu sõlmimist tarbija krediidivõimelisust, kasutades selleks vajaduse korral asjakohaseid andmekogusid ja teeb mitmeid muid tarbijakaitsele suunatud muudatusi. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 30. septembril.
5. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (768 SE), mille eesmärk on viia kehtiv seadus vastavusse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiviga 2001/18/EÜ geneetiliselt muundatud organismide tahtliku keskkonda viimise kohta ja nõukogu direktiivi 90/220/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta. Eelnõuga sätestatakse regulatsioon geenitehnoloogiakomisjoni töö tõhustamiseks ja kehtestatakse nõuded geneetiliselt muundatud tava- ja mahepõllukultuuride käitlemiseks. Direktiivi artiklis 22 rõhutatakse, et liikmesriigid ei tohi keelata, piirata ega takistada heakskiidetud GMO-de turuleviimist ning artiklis 26a kutsutakse liikmesriike üles riiklikul tasandil vastu võtma asjakohaseid meetmeid geneetiliselt muundatud ja geneetiliselt muundamata põllukultuuride segunemise vältimiseks.
6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud muinsuskaitseseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (806 SE), mille eesmärk on reguleerida kultuuriväärtuslike esemete hobikorras otsijate tegevust ja otsinguvahendite kasutamist ning pakkuda välja lahendused, et motiveerida kultuuriväärtusega leiu leidjaid teavitama sellest riiki ja vältida leidude sattumist erakollektsioonidesse. Muinsuskaitseameti andmetel on hobi korras metallidetektoritega kultuuriväärtuslike leidude otsijate arv oluliselt kasvanud, mistõttu on tekkinud vajadus otsinguvahendite kasutamise reguleerimiseks. Eelnõu kohaselt on füüsilisele isikule võimalik määrata otsinguvahendi loata kasutamise eest rahatrahv kuni 300 trahviühikut (18 tuhat krooni) senise 200 trahviühiku asemel ning juriidilisele isikule kuni 3200 eurot senise 20 tuhande krooni asemel. Ka suurendab eelnõu karistusi mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva ehitise loata uurimise eest, samuti kooskõlastamata projektiga, vastutava spetsialisti või projekti koostaja muinsuskaitselise järelevalveta või tegevusloata konserveerimise või restaureerimise eest.
7. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (804 SE), millega Eesti ühineb nimetatud konventsiooniga. Viimase eesmärk on teha koostööd teiste riikidega eestkoste küsimustes ja määrata kindlaks põhimõtted, millest konventsiooni osalisriigid lähtuvad abinõude tarvitusele võtmisel mitme riigiga seotud eestkostet vajava täiskasvanu või tema vara kaitseks.
8.  Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (793 SE), millega ülevõetava Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga (2008/115/EÜ) kehtestatakse ühised eeskirjad liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel, väljasaatmisel, kinnipidamisel ja sissesõidukeelu kohaldamisel, tagades sealjuures Euroopa Liidu ja rahvusvahelise õigusega tunnustatud isikute põhiõiguste kaitse.
13. Esimesel lugemisel on valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus“ eelnõu (815 OE), mis võimaldab kasutada Eesti kaitseväe kuni 15 kaitseväelast alates 2010. aasta 1. novembrist kuni 2011. aasta 31. detsembrini Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta (European Union Naval Force Somalia – Operation ATALANTA) ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus.

NB!
Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.

Üritused, kohtumised, istungid           

Kell
12 – Riigikogu kunstisaalis esitletakse artiklite kogumikku „Kliimamuutused ja meie”. Kogumik on koostatud Riigikogu keskkonnakomisjoni poolt ja välja antud Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel.

Kell 16
– Eesti-Vene parlamendirühma initsiatiivil toimub Riigikogu konverentsisaalis arutelu teemal “Eesti-Vene suhted: huvid ja väärtused”. Oma mõtteid ja arvamusi on kutsutud esitama Eesti Tööandjate Keskliidu volikogu esimees Enn Veskimägi ja tegevjuht Tarmo Kriis, vandeadvokaat Jüri Raidla, välisministeeriumi 3. poliitikaosakonna peadirektor Märt Volmer, presidendi välisnõunik Margus Laidre ning professor David Vseviov. Arutelu juhib Eesti-Vene parlamendirühma esimees Peeter Tulviste.
* Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma (27.09-29.09) osaleb Brüsselis Euroopa Parlamendi korraldataval parlamentidevahelisel komisjonide kohtumisel “Euroopa Liidu ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CSDP) väljakutsed pärast Lissaboni lepingu jõustumist”. Raidma võtab osa ka Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee ning Lääne-Euroopa Liidu Assamblee (ESDA-WEU) korraldatavast Euroopa Liidu poliitilise ja julgeoleku komitee kohtumisest liikmesriikide parlamentide esindajatega.
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (28.09-30.09) Brüsselis kohtumistel Euroopa Liidu kaitsejõudude peastaabi ülema, Euroopa Liidu poliitilise ja julgeoleku komitee, Euroopa Julgeoleku ja Kaitseassamblee (ESDA) presidentidega ning WEU kaitsekomitee istungil.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (28.09-30.09) raportöörina ENPA missioonil Ukrainas.
* Riigikogu liige Maret Merisaar osaleb (29.09-1.10) Brüsselis Euroopa Parlamendi põhiseaduslike asjade komitee parlamentidevahelisel istungil.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside