Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimusele peaminister Andrus Ansip, keskkonnaminister Keit Pentus ja välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 2 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Tartu Kunstimuuseumi ja eurotoetuste kasutamist.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on peaministri poliitiline avaldus ja 11 eelnõu, millest 2 on teisel ja 9 esimesel lugemisel.
1. Peaministri poliitiline avaldus. 2012. aasta riigieelarve eelnõu üleandmine Riigikogule.
2. Jätkub teisipäeval tööaja lõppemise tõttu katkenud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni algatatud riigieelarve seaduse § 40² täiendamise seaduse eelnõu (95 SE) esimene lugemine. Eelnõu annab algataja kinnitusel valitsusele võimaluse garanteerida Euroopa Finantsstabiilsuse Fondile poolt võetavaid võlakohustusi, mida seadus nende hinnangul praegu ette ei näe. Selleks tuleb nende hinnangul eelarveseadust muuta.
3. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud psühhiaatrilise abi seaduse muutmise seaduse eelnõu (86 SE), mis reguleerib psühhiaatriahaiglas ravil viibivate patsientide omandiõiguse piiranguid. Piirangute eesmärk on luua eeldused, et statsionaarsel psühhiaatrilisel ravil viibivad isikud ei valda aineid ja esemeid, millega nad võivad kahjustada nii enda kui ka teiste isikute tervist, turvalisust või eraelulist puutumatust.
4. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud pühade ja tähtpäevade seaduse § 2 muutmise seaduse eelnõuga (52 SE), millega lisatakse riigipühade hulka ülestõusmiste 2. püha. Põhiseaduskomisjoni ettepanek on eelnõu tagasi lükata.
5. Esimesel lugemisel on Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud noorsootöö seaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (38 SE), mille esitamine tulenes algataja kinnitusele vajadusest reguleerida seaduse tasandil õpilasmaleva mõiste ning suurendada malevakohtade arvu, vabastades tööandja 13-18 aastaste õpilasmalevas töötavatele noortele rahas makstava töötasu pealt tasutavast sotsiaalmaksust.
 
6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni pensionikindlustust käsitleva koostöölepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (85 SE), millega ratifitseeritava lepingu eesmärk on arendada kahe riigi vahelist koostööd pensionikindlustuse valdkonnas. Leping aitab kaasa Eesti Vabariigis ja Venemaa Föderatsioonis elanud ja nende riikide territooriumil pensionistaaži omandanud lepingupoolte kodanike ja kodakondsuseta isikute pensioniõiguste realiseerimisele. Leping asendab kuni 16. oktoobrini 2011 kehtivat „Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vaheline pensionilise kindlustamise alane koostöökokkulepet“, mis kirjutati alla 25. juunil 1993  ning „Eesti Vabariigi valitsuse ja Venemaa Föderatsiooni valitsuse vahelise pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe muutmise protokolli“, mis kirjutati alla 5. novembril 2002.
 
7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud lennundusseaduse muutmise seaduse eelnõu (41 SE), millega kehtestatakse lennujaamatasude arvestamise kohustuslikud reeglid selliselt, et lennujaamatasude arvestamise alused ja kriteeriumid oleksid lennujaama kasutajate jaoks mittediskrimineerivad, objektiivsed ja läbipaistvad. Ka muudab eelnõu kohustuslikuks lennujaama haldaja ja lennujaama kasutajate vahelised konsultatsioonid. Nii peab lennujaama haldaja konsulteerima lennujaama kasutajatega nii enne konkreetsete uute tasumäärade kehtestamist kui ka regulaarselt iga-aastaselt. Eelnõu annab ka võimaluse lennujaama haldajal ja lennujaama kasutajatel kokku leppida lennujaamateenuste kvaliteedistandardites. Eelnõuga ülevõetav Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/12/EÜ kohaldub liikmesriikide sellistele lennujaamadele, mille aastane vedude maht on üle 5 miljoni reisija ning samuti iga liikmesriigi suurimale lennujaamale, milleks Eestis on AS Tallinna Lennujaam.
 
8. Esimesele lugemisel tuleb valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas” eelnõu (77 OE), millega Riigikogu annab nõusoleku suurendada Eesti Vabariigi osalust Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangas 900 sissenõutava aktsia ulatuses koguväärtuses 9 000 000 eurot.  Panga kapitali suurendamise eesmärk on reageerida klientide suurenenud laenuvajadustele ning jätkata klientriikide majanduse arendamist ka majandus- ja finantskriisi järgses olukorras.
 
9. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seaduse muutmise seaduse eelnõu (79 SE), millega  täiendatakse nimetatud seadust selliselt, et Eestil oleks võimalik teha deklaratsioon vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsioonile, mis on vastu võetud Haagi Rahvusvahelise Eraõiguse Konverentsil 19. oktoobril 1996. Muudatus tagab, et Eestis saab piiriülese elemendiga lapse ja vanema suhetes kohaldatava õiguse kindlaksmääramisel lähtuda ühtsest regulatsioonist ja tulevikus ei pea arvestama õigusabilepingutest tulenevaid erisusi.
 
10. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (93 SE), mis viib seaduse kooskõlla 30. augustil 2010 jõustunud EL komisjoni direktiiviga 2010/60/EL. Eelnõuga lubatakse turustada söödakultuuride seemnesegu, mis on mõeldud kasutamiseks looduskeskkonna ja geneetiliste ressursside säilitamiseks, isegi kui nende segude koostisosad ei vasta mõnele turustamise üldnõudele. Üldnõudena peab taimeliik olema sordilehte võetavate taimeliikide nimekirjas ja vastama taimeliigile esitatud kvaliteedinõuetele ning nõutav ei ole turustamisluba, vaid on kehtestatud nõuded söödakultuuride seemnesegu tootjale ja seemnesegu koostisosadele. Eelnõuga parandatakse ka taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse rakendamise käigus ilmnenud ebatäpsused seoses direktiivi 2008/90/EÜ ülevõtmisega, mis puudutab puuviljade tootmiseks ettenähtud viljapuude paljundusmaterjali ja viljapuude turustamist.
 
11. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud jäätmeseaduse muutmise seaduse eelnõu (76 SE), mille tehakse seadusesse EL direktiividest tulenevad täpsustused. Viimaste eesmärk on muuta jäätmekäitluse peamiste mõisted selgemaks, aidata kaasa jäätmetekke vältimiseks võetavate meetmete rakendamisele ning edendada jäätmete taaskasutamist ja taasväärtustatud materjalide kasutamist.
 
12. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud kiirgusseaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE), mille eesmärk on täpsustada eri asutuste rolli kiirgusohutuse tagamisel, ühtlasi täpsustada radioaktiivsete ainete ja jäätmete ohutustamise korda ning kiirgushädaolukorrale reageerimist.
 
Kell 12.15 – rahanduskomisjoni istung

Valitsuse esitatud Riigikogu otsuse “Euroopa Finantsstabiilsuse Fondi raamlepingust ja selle muudatustest tulenevate kohustuste täitmise tagamine” eelnõu (90 OE).

Kohtumised, üritused

Kell 9 – riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma ja liige Marianne Mikko osalevad Rahvusvahelises Kaitseuuringute Keskuses toimuval kõrgetasemelisel ümarlaual. Käsitletakse NATO tuumaasetuse ja ballistilise raketikaitsega seotud küsimusi ning NATO ja Venemaa vahelist dialoogi.
 
Kell 9.30 – väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson kohtub Riigikogu parlamendirühmade juhtidega.
 
Kell 10 – Riigikogu kultuurikomisjon kohtub Rheinland-Pfalzi Liidumaa parlamendi haridus-, teadus- ja kultuurikomisjoni delegatsiooniga (ruum L 333).
 
Kell 16.30 – Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub Kaitseuuringute Keskuse korraldatavast kõrgetasemelisest ümarlauast osa võtvate Norra endise peaministri Kjell Magne Bondeviki, Soome endise kaitseministri Elizabeth Rehni ja Suurbritannia endise kaitseministri Lord Des Browne of Ladytoniga (Riigikogu esimehe külalistetuba).
 
* Riigikogu liige Aivar Kokk osaleb (28.09-30.09) Madridis Navarra Ülikooli Ärikooli rahvusvahelisel avaliku sektori ja eraettevõtluse koostöö teemalisel seminaril.

*
Balti Assamblee (BA) Eesti delegatsioon asejuht Aadu Must osaleb (26.09-29.09) Riias Balti Assamblee presiidiumi kohtumisel BA Läti delegatsiooni ning GUAMi Parlamentaarse Assamblee (PA) parlamendidelegatsiooniga. Arutusel on Balti Assamblee 20. aastapäeva tähistamisega seotud küsimused ning koostöö tihendamine GUAMi Parlamentaarse Assambleega.
Riigikogu pressitalitus
 
 
 
Tagasiside