Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, siseminister Marko Pomerants ning välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 4 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad maade oksjoni, Nabala maardla varusid, Äripäeva teadet kuriteokahtlusest ja välisministeeriumi 2010. aasta eelarvet.
 
Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on riigikontrolöri ettekanne ja 18 eelnõu, millest 9 on esimesel ja 9 teisel lugemisel.
 
1. Teisel lugemisel on Riigikogu 6 fraktsiooni poolt algatatud Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (453 SE), mis ühe olulise muudatusena loob Riigikogu töökorraldusse raportisüsteemi. Raporti koostamise algatab eelnõu kohaselt Riigikogu komisjon, mis määrab oma liikmete hulgast ka raportööri. Lisaks eelnevale muudetakse eelnõuga valitsusliikmete infotunnis osalemise ja sellest teavitamise korda. Erinevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kehtivast redaktsioonist nähakse muudatusega ette, et igast infotunnist võtavad osa peaminister (tema äraoleku korral teda asendav minister) ja tema poolt määratud ministrid. Samuti seab eelnõu Riigikogu komisjonidele kohustuse koostada seletuskiri ka eelnõude teiseks lugemiseks. Riigikogu fraktsioonidel tekib eelnõu kohaselt õigus algata kord aastas olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu Riigikogu täiskogus. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 29. oktoobril.
 
2. Teisel lugemisel on 9 Riigikogu liikme poolt algatatud avaliku teenistuse seaduse § 74 muutmise seaduse eelnõu (521 SE), mille eesmärk on kaotada piirang, mis ei luba riigiametnikul pärast ametist vabastamist töötada riigiametnikuna mõnes teises riigiametis või omavalitsuses, mille üle ta riigiametnikuna varem järelvalvet teostas. Selle piirangu kaotamine lubaks teiste hulgas ka maavanematel asuda juhtima omavalitsusi ka sel juhul, kui nad teostasid varem selle omavalitsuse üle järelvalvet. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 29. oktoobril.
 
3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse, riikliku pensionikindlustuse seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (567 SE), millega pikendatakse puude raskusastme määramise tähtaega seniselt kuni kolmelt aastalt kuni viie aastani. Samuti pikendatakse kuni viie aastani täisealise isiku isikliku rehabilitatsiooniplaani kehtivuse aega. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 29. oktoobril.
 
4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse eelnõu (540 SE), millega viiakse kehtiv seadus kooskõlla ELi õigusruumis toimunud muudatustega, mis seotud eeskätt ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise ja tervisekontrolliga.
 
5. Teisel lugemisel on Vabariigi Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (550 SE), mis kaotab tulumaksuvabastuse õppelaenu intressidelt ja ametiühingu liikmemaksudelt. Algataja hinnangul jääb õppelaenu intresside tulust maha arvata jätmisel 2011. aastal riigieelarvest tagastamata ca 25 mln krooni tulumaksu ning ametiühingu sisseastumis- ja liikmemaksude maha arvata jätmisel ca 10 mln krooni. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 29. oktoobril.
 
6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud käibemaksuseaduse ja maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE), mille eesmärk on üle võtta Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (käibemaksudirektiiv) muudatused. Muudatused puudutavad teenuse käibe tekkimise koha määratlemist   (direktiiv 2008/8/EÜ), mitteresidentidele käibemaksu tagastamise korda (direktiiv 2008/9/EÜ) ja ühendusesisese käibe aruandlust (direktiiv 2008/117/EÜ). Aktsiisikaupadega tehtavate maksupettuste vältimise eesmärgil maksustatakse sarnaselt tollilao ja maksulaoga aktsiisilaosisesed tehingud 0%lise käibemaksumääraga senise 18%lise määra asemel. Maksupettuste vältimise eesmärgil lisatakse seadusesse maksuhaldurile võimalus aktsiisikauba käitlejalt nõuda tagatist, kui on alust arvata, et maksukohustus jäetakse täitmata. Eelnõuga täiendatakse ka käibe mõistet, nii et käibena käsitletakse edaspidi ka kauba sundvõõrandamist.
 
7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud ekspordi riikliku tagamise seaduse eelnõu (565 SE), mille eesmärk on kehtestada riiklikult tagatavate ekspordigarantiide andmise uued põhimõtted, et muuta reaalselt võimalikuks seni väga vähesel määral väljastatud kesk- ja pikaajaliste ekspordigarantiide väljaandmine. Eelnõu kohaselt saab riikliku eksporditagatise andjaks sihtasutuse asemel riigi osalusega ekspordi tagamiseks asutatav krediidikindlustusega tegelev kindlustusandja. Riiklikest eksporditagatistest tulenevate võimalike nõuete otsese mõju maandamiseks riigieelarvele sätestatakse uue mehhanismina seaduse tasandil edasikindlustusandja deposiidi loomine kindlustusandja juures, kuhu eraldatakse vahendid riigi poolt. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 29. oktoobril.
 
8. Teisel lugemisel on Vabariigi Valitsuse algatatud raamatupidamise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (517 SE), mille peamine eesmärk on täpsustada äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste majandusaasta aruande maakohtute registriosakondadele esitamise regulatsiooni ja sätestada alus majandusaasta aruande taksonoomia kehtestamiseks. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 29. oktoobril.
 
13. Mihkel Oviir annab ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal
 
16. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (585 SE), mis tõstab alkoholi ja tubakaaktsiisi määrasid. Eelnõu tõstab alkoholiaktsiisi 10 % alates 2010. aasta 1. jaanuarist ja tubakaaktsiisi 20 % alates 2011. aasta 1. jaanuarist. Rahandusministeeriumi hinnangul peaks alkoholiaktsiisi tõus tooma riigieelarvesse 2010. aastal täiendavalt 150 miljonit krooni ja tubakaaktsiisi tõus kuni 600 miljonit krooni. Alkoholi aktsiisimäärade tõstmise tulemusena tõuseb pooleliitrise ja 40 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega viina hind 80 kroonilt ligikaudu 85 kroonile ning pooleliitrise ja 5 mahuprotsendilise etanoolisisaldusega õlle hind 12 kroonilt 12,24 kroonile. Veini (0,7 liitrit) hind tõuseb 80 kroonilt 80,87 kroonile.
 
17. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja sellega seonduva seaduse muutmise seaduse eelnõu (586 SE), millega fikseeritakse tulumaksu määr 2009. aastal kehtivale 21%-le ning maksuvaba tulu 27 000 kroonile. samuti jäetakse ära ka 2010. aastasse planeeritud täiendav maksuvabastus pere esimese lapse ülalpidamiseks. Võrreldes 2009. aastal kehtiva korraga midagi ei muutu ja füüsiline isik saab ka edaspidi maha arvata täiendava maksuvaba tulu iga kuni 17-aastase lapse kohta alates teisest lapsest.
 
NB! Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorraga.
 
Üritused, foorumid

Kell 11
– briifing Riigikogu väliskomisjoni ja delegatsioonide liikmetele Lõuna-Osseetia ja Abhaasia konflikte ning Vene – Georgia sõda käsitleva sõltumatu rahvusvahelise teabekogumismissiooni raporti (Tagliavini komisjoni raport) kohta (ruumis L262), kutsutud välisministeeriumi poliitikaküsimuste asekantsler Harri Tiido.

Kell 12.45
– Riigikogu aseesimees Keit Pentus avab Toompea lossi kunstisaalis Ulvi Haagenseni näituse „Kuidas vabaneda“. Ulvi Haagensen on 1964. aastal Sidneys sündinud kunstnik, kes alates 1999. aastast töötab õppejõuna Eesti Kunstiakadeemia metallikunsti osakonnas. Näitus on lugu ühest perekonnast, kes sõja lõpul Eestist lahkus ja jõudis Austraaliasse. Kunstnik on kasutanud oma isa tehtud vanu fotosid ja pannud kokku nn kunstnikuraamatu. Lisaks fotodel põhinevale tööle on näitusel tänases Eesti kunstis väga erandlikud traadist objektid.
* Riigikogu õiguskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher ja sotsiaalkomisjoni esimees Urmas Reinsalu osalevad (28.10-30.10) Portugalis Portos noorte parlamendiliikmete 4. konverentsil, kus on arutusel parlamentarism Euroopas ja sellega seoses uued koostöövõimalused pärast Lissaboni lepingu ratifitseerimist, samuti käsitletakse Euroopa Komisjoni nägemust töökohtade olukorrast Euroopas ning vajadust funktsioneeriva finantsjärelevalve üle.
* Riigikogu liige Silver Meikar osaleb (27.10-1.11) Egiptuses Kairos ja Aleksandrias toimuval 56. liberaalide rahvusvahelisel kongressil.

*
Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (26.10-28.10) Itaalias Ispras üle-Atlandilisel teadusfoorumil, mis keskendub teaduslike nõuannete juurutamisel poliitikas. Arutletakse üle-Atlandiliste sarnasuste ja erinevuste üle, analüüsitakse praktilisi näiteid teadusnõuannete edukast rakendamisest, aga ka läbikukkumisi.
* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (26.10-29.10) Rootsis Stockholmis Põhjamaade Nõukogu 61. istungjärgul ning kohtumisel Põhjamaade Nõukogu presiidiumiga.
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside