Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund.

Infotunnis vastavadRiigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudtavad riigi energiajulgeolekut ja tulevikku; koostööd riigikontrolliga; Eesti Energia investeeringuid; võidusammast ja avaliku sektori palku.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on riigikontrolöri ettekanne ja 15 eelnõu, millest 3 on kolmandal, 6 teisel ja 6 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele Riigikogu 4 fraktsiooni algatatud valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (776 SE), mis täpsustab korda, mille järgi valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu esindajad presidenti valivasse valimiskokku. Eelnõu sätestab, et esindajate valimine toimub volikogus ühes hääletusvoorus ja igal volikogu liikmel on üks hääl. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat või kandidaadid. Algataja hinnangul soosib see suuremates omavalitsustes valijameeste valimisel senisest paremini demokraatia põhimõtete järgimist ja opositsiooni proportsionaalset esindatust.
2. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (812 SE), mis teeb muudatusi riigikantselei, ministeeriumide, nende allasutuste ja teiste põhiseaduslike institutsioonide eelarvetes. Riigieelarve maht sellega algataja kinnitusel ei muutu.
3. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele rahanduskomisjoni algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse, tubakaseaduse ja tolliseaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (779 SE), mille eesmärk on 2011. aastaks kavandatud sigarettide 20 % aktsiisimäära tõusu hajutamine kahele aastale, et vähendada aktsiisimäära järsust tõusust tulenevat salaturu kasvu ohtu. Eelnõuga asendatakse sigarettide aktsiisi 20% tõus 2011. aastal aktsiisitõusudega 10% aastatel 2011 ja 2012. Eelnõu määratleb ka selle, millal on tegemist käitlemiseks mittelubatud tubakatoote suure kogusega, mis aitab kaasa salasigarettide turu piiramisele läbi karistusmeetmete efektiivsemaks muutmise.
4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus“ eelnõu (815 OE), mis võimaldab kasutada Eesti kaitseväe kuni 15 kaitseväelast alates 2010. aasta 1. novembrist kuni 2011. aasta 31. detsembrini Euroopa Liidu piraatlusevastase operatsiooni Atalanta (European Union Naval Force Somalia – Operation ATALANTA) ning NATO mereoperatsiooni Active Endeavour koosseisus.
5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud täiskasvanute rahvusvahelise kaitse konventsiooniga ühinemise seaduse eelnõu (804 SE). Sellega ühineb Eesti konventsiooniga, mille eesmärk on teha koostööd teiste riikidega eestkoste küsimustes ja määrata kindlaks põhimõtted, millest konventsiooni osalisriigid lähtuvad abinõude tarvitusele võtmisel mitme riigiga seotud eestkostet vajava täiskasvanu või tema vara kaitseks.
6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Albaania Vabariigi ministrite nõukogu vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (801 SE), millega ratifitseeritav leping reguleerib maksustamisõiguse jagamist lepinguosaliste riikide vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise kohustuse.
7. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud riigieelarve seaduse, Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (790 SE), mille peamine eesmärk on 2010. aastal jõustunud audiitortegevuse seadusest tulenevate terminoloogiliste ja sisuliste muudatuste sisseviimine ja audiitortegevuse seaduse redaktsiooni täpsustamine, täiendamine või muutmine tulenevalt seaduse rakendamisel ilmnenud vajadustest. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 28. oktoobril.
13. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud meediateenuste seaduse eelnõu (827 SE), millega viiakse Eesti audiovisuaalmeedia teenuste valdkonna regulatsioon vastavusse Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu direktiiviga. Samuti uuendatakse siseriiklikku regulatsiooni audiovisuaalmeedia ja raadioringhäälingu valdkonnas, mis tuleneb eelkõige tehnoloogiate arengutest ning üleminekust digitaaltelevisioonile maapealses levis. See tingib vajaduse uuendada meediateenuse osutajate tegevuslubade süsteemi ning luua teavitamise kord tellitavate audiovisuaalmeedia teenuste osutajatele.
14. Riigikontrolör Mihkel Oviir annab ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2009. aastal.
15. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine“ eelnõu (820 OE). Ettekande sel teemal peab rahandusminister Jürgen Ligi.
16. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE), mille eesmärk on lisada seadusesse  täpsemad reeglid toetuse andmise ja tagastamise osas, et tagada toetuse tulemuslikum ärakasutamine. Ennetava abinõuna nähakse ette volitus seada toetuse ära kasutamise sihttasemed meetmeid planeerivatele ministeeriumidele, et vähendada N+2/3 reeglist tuleneva riigile lubatud toetuse mahu vähendamise võimalust. Korraldusasutuse meetmeteülese koordineeriva tegevuse täitmise tagamiseks lisatakse sõnaselgelt ka programmide korraldusasutusega kooskõlastamise kohustus. Kehtestatakse meetmeteülesed kohalike omavalitsuste finantsvõimekuse hindamise kriteeriumid. Halduskoormuse vähendamise eesmärgil antakse võimalus kehtestada tagasinõuete- ja tagasimaksete määruses tagasinõude miinimumsumma, millest alates toetust tagasi ei küsita. Aidatakse vältida lootusetute tagasinõuete teket, lubades jätta toetus välja maksmata, kui toetuse saaja projekt jääb lõpetamata. Euroopa territoriaalse koostöö ning Euroopa ja naabruspoliitika programmide likviidsusprobleemi leevendamiseks võimaldatakse taotleda omafinantseeringu toetust.

NB!
Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 11.00 ( Riigikogu teabekeskus, Toompea 1) – toimub seminar “Noorte kaasatus ühiskonnaellu – kas noorel on asja reaalsesse poliitikasse?”. Seminaril arutatakse noorteühenduste esindajate, ekspertide ja poliitikute osalusel noorte kaasamist otsustusprotsessidesse ning valimisea langetamise võimalust. Sõna võtab ka põhiseaduskomisjoni esimees Väino Linde.

Kell 12.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi kunstisaalis kunstnik Reti
Saksa
näituse “Näoraamat“.

* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Kalev Kallo osaleb (27.10-29.10) Peterburis rahvusvahelisel parlamentaarsel konverentsil „OSCE ja SRÜ, uued võimalused ja perspektiivid”.
* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (28.10-30.10) Stockholmis Rootsi Kuningliku Inseneriteaduste Akadeemia 91. aastaistungil ja kuninglikul tehnoloogiafoorumil, kus ta esineb ettekandega. Seekordne tehnoloogiafoorum keskendub innovaatilisele info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (ICT) võrgustikule Läänemere regioonis. Käsitlust leiavad sellised teemad nagu ICT ja uus meedia, ICT ning demokraatia, seadusandlus ja regulatsioon, ICT ja innovatsioon ning Läänemere piirkonna info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arengu tulevikuväljavaated.
 
* Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas osaleb (25.10-27.10) Saksamaal kohtumistel Baden Württembergi Liidumaa ettevõtjate ning arendusorganisatsiooni esindajatega ja Eesti aukonsuliga ning majanduskoostöö messil Global Connect.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ja liige Indrek Saar osalevad (25.10-28.10) Moldova erakorraliste üldvalimiste vaatlejatena ENPA eelmissiooni koosseisus Moldovas. 

*
NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Mati Raidma osaleb (25.10-29.10) Türgis Istanbulis ja Ankaras NATO PA atlandiülese kaitse- ja julgeolekukoostöö allkomitee istungil.
* Riigikogu Lääne-Euroopa Liidu Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (26.10-28.10) Pariisis Lääne-Euroopa Liidu Assamblee tehnoloogia- ja õhuruumi komitee istungil ning aeronautika näitusel Le Bouget.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside