Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis
vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, kultuuriminister Laine Jänes ning siseminister Marko Pomerants. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad tööturgu, kultuuripealinna, organiseeritud kuritegevust, spordi rahastamist, pärandkultuuri jälgi Eesti maastikus ja tuleohutuse olukorda.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras
on 13 eelnõu, millest 5 on kolmandal, 5 teisel ja 3 esimesel lugemisel.
1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud kaitseväe korralduse seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (634 SE), mille oluliseim eesmärk on kaitseväe õppeasutuste ühendamine üheks kaitseväe struktuuriüksuseks. Selle käigus korraldatakse Kaitseväe Võru Lahingukool Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste kutseharidust andvaks struktuuriüksuseks.
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (625 SE), mille koostamise eesmärk on alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse kooskõlla viimine uue EÜN direktiiviga 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ. Peamiste muudatustena ei rakendata aktsiisikaubale aktsiisijärelevalvet, kui see on tollijärelevalve all; võimaldatakse kolmandast riigist imporditud kauba liikumist ühenduse territooriumil aktsiisijärelevalve all ilma tolliformaalsuste rakendamiseta; kohustatakse elektroonilise saatelehe kasutamine liikmesriikide vahelise kauba veo puhul ajutises aktsiisivabastuses; täpsustatakse aktsiisimaksjate loetelu rikkumiste juhtudel ja aktsiisi maksmise eest vastutamise sätteid kauba veol; täpsustatakse teises liikmesriigis tarbimisse lubatud kauba maksustamise sätteid jne.
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud veeseaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (581 SE), millega lisatakse kehtivasse õigusesse avalikesse veekogudesse kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste (nt tuuleelektrijaamad) ehitamise regulatsioon.
4. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud raudteeseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (573 SE), mille eesmärk on ajakohastada raudteeseaduses kehtestatud vastutuskindlustuse miinimummäärad, ühtlustada avalikuks raudteeks mitte määratud raudteede majandamise korda ning muuta vedurijuhiloa väljastamise korda.
5. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud audiitortegevuse seaduse eelnõu (488 SE), mille eesmärk on ajakohastada audiitortegevust ja viia seadusesse antud valdkonnas toimunud muudatused. Sisemise audiitortegevusega seonduvalt on eelnõus keskendutud eri- ja kutsealasele kvalifikatsioonile ja siseauditeerimise sidususele välisauditi funktsiooniga. Nii sise- kui välisaudiitori kutsetegevuse regulatsiooni väljatöötamisel on aluseks võetud parimat rahvusvahelist praktikat. Mõlemal juhul juhindutakse Eesti õigusaktide väljatöötamisel ja kehtestamisel kutset esindavate rahvusvaheliste organisatsioonide poolt väljatöötatud ja kinnitatud põhimõtetest ja standarditest.
6. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (605 SE), mille eesmärk on luua eeldused elektrituru reaalseks toimimiseks ja elektribörsi käivitamiseks Eestis.  Eelnõule laekunud muudatusettepanekuist kiitis majanduskomisjon esmaspäeval (25.01) heaks Reformierakonna fraktsiooni esitatud muudatusettepaneku, mille kohaselt toetab riik elektrienergia tootmist biomassist vaid juhul, kui see toimub koostootmise režiimis. Majanduskomisjon toetas ka Reformierakonna fraktsiooni ja Erakond Eestimaa Rohelised fraktsiooni ettepanekut maksta taastuvenergeetika toetust energiatootjatele, kes toodavad energiat taastuvast allikast ja kasutavad seda oma tootmise tarbeks. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval, 28. jaanuaril.
7. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud finantsinspektsiooni seaduse, investeerimisfondide seaduse, kindlustustegevuse seaduse, krediidiasutuste seaduse ja väärtpaberituru seaduse muutmise seaduse eelnõu (626 SE), mille eesmärk on laiendada finantsteenuste piiriülese pakkumise võimalusi järgmistes valdkondades: pangandus- ja investeerimisteenused ning kindlustustegevus- ja vahendus. Eelnõu jõustumisel saavad Eesti finantssektori ettevõtjad senisest laiemad võimalused tegutseda piiriüleselt Euroopa Majanduspiirkonda mittekuuluvates riikides ja nende riikide ettevõtjad omakorda saavad võimaluse piiriüleseks tegutsemiseks Eestis. Algataja kinnitusel ei ole tegemist siiski erakorralise muudatusega – Eestis piiriüleste teenuste osutamise võimalus on teatud tingimustel täna juba olemas nii kolmandate riikide investeerimisühingutel kui ka fondivalitsejatel. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval, 28. jaanuaril
8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud ravimiseaduse, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu (617 SE), mille eesmärk on kaotada teenuste vaba liikumise piirang, võimaldades ravimite kättesaadavust Eestis teises Euroopa Liidu liikmesriigis välja kirjutatud retsepti alusel. Eelnõu teine eesmärk on kaotada üldapteegi tegevusloa väljaandmise ja muutmise piirangud. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmisega piiratakse teiste Euroopa Liidu retseptide alusel väljakirjutatud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete retseptide tunnustamist, tulenevalt retseptide võltsimise ja ravimite kuritarvitamise kõrgest riskist. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele neljapäeval, 28. jaanuaril
9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (624 SE), millega luuakse sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR), mis võimaldab paremini rakendada individuaalset lähenemist inimese abistamisel hoolekandes. STAR on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel läbiviidava sotsiaaltöö korraldamiseks ning sotsiaalteenuste ja  -toetuste ning muu abi osutamise dokumenteerimiseks ja menetlemiseks. Teisel lugemisel viidi eelnõusse täiendus, millega muudetakse lapsehoiuteenuse infosüsteem koolieelse lasteasutuse kohtade infosüsteemiks. Vastav regulatsioon jõustub 1. aprillist 2010.
10. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise
seaduse eelnõu
(366 SE), eesmärk on kohalike omavalitsuste eelarvekorralduse kaasajastamine, eelarvekorralduse ja finantsarvestuse põhimõtete ühtlustamine ja tekkepõhise eelarvestamise regulatsiooni kehtestamine. Käesoleva seaduse rakendumisel on kavas koostada metoodilised juhised finantsjuhtimise korraldamiseks, kus ühtlasi antakse põhjalikumaid soovitusi eelarve koostamise protsessi ja eelarve detailsuse ning arvestusmeetodite osas.

NB!
Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.

Üritused, konverentsid, assambleed

Kell 12.30
– Riigikogu esimees Ene Ergma avab Toompea lossi lõunatiiva III korrusel fotograaf Lana Ślezići fotonäituse „Forsaken“(Hüljatud). Lana Šlezić sündis 1973. aastal Torontos Horvaatiast pärit perekonnas. Tema näitusi on korraldatud paljudes maailma riikides, ta on teinud kaastöid väljaannetele National Geographic, The New York Times ja TIME Magazine. Avatava näituse fotod pärinevad aastaist 2004-2006, mil Šlezić viibis Afganistanis. 2008. aastal valis American Photo Magazine raamatu „Forsaken“ aasta kümne parema hulka. Viimati pälvis Lana Šlezić tunnustust 2008. aasta maailma pressifoto konkursil samuti afgaani naiste portreede seeria eest.
* Riigikogu Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (27.01-28.01) Brüsselis Läänemeremaade Parlamentaarse konverentsi laiendatud alalise komitee töös.
* Sotsiaalkomisjoni liige Heljo Pikhof osaleb (26.01-27.01) Brüsselis Euroopa Parlamendi poolt korraldataval emakakaelavähi uuringuid käsitleval konverentsil.
 
* Riigikogu ENPA delegatsiooni juht Andres Herkel (23.-29.01), liikmed Silver Meikar (24.-28.01)ja Mailis Reps (23.-28.01), asendusliikmed Indrek Saar (24.- 28.01) ja Aleksei Lotman (24.-29.01) osalevad Strasbourgis ENPA 2010. aasta istungjärgu töös.

*
Riigikogu NATO PA delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (23.01-30.01) Ameerika Ühendriikides Washingtonis ja Tampas NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee töös.
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside