Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Kristen Michal ja regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 8 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad tervishoiutöötajate streiki, valitsuse ja omavalitsuste läbirääkimisi, Sinimäe kooli taastamist, kohtumenetluse kiirendamist, elamualuse maa maamaksust vabastamist, üldhariduskoolide tugispetsialistide palku, kiirlaenude regulatsiooni ja regionaalministri juurde loodud omavalitsuste mõttekoja tegevust.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 7 eelnõu, millest 2 on teisel ja 5 esimesel lugemisel.

1. Teisele lugemisele tuleb põhiseaduskomisjoni algatatud Euroopa Parlamendi valimise seaduse, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (186 SE), millega täpsustatakse elektroonilise hääletamise korraldust valimistel. Olulisemate muudatustena näeb eelnõu ette eraldi elektroonilise hääletamise komisjoni moodustamise, võrdsustab elektroonilise hääletamise ja valimisjaoskondades eelhääletamise aja, sätestab seaduse tasemel e-hääletamise süsteemi auditeerimise ja annab valijale võimaluse kontrollida, kas tema antud elektrooniline hääl on korrektselt elektroonilise hääletamise süsteemile edastatud (rakendub 2015. aastast). Samuti sätestab eelnõu Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuse elektroonilise hääletamise peatamise, lõpetamise või mittealustamise korral.

2. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (241 SE), millega minnakse üle maksu- ja tolliameti valdkondlikule toimemudelile ning nelja administratiivse teeninduspiirkonna asemel moodustatakse üks ja ühtne teeninduspiirkond. Algataja kinnitusel võimaldab valdkondlik juhtimine paindlikumalt jaotada tööülesandeid lähtuvalt ametnike tegelikust töökoormusest, kogemustest ja pädevusest sõltumata sellest, millises linnas ametnik täpselt paikneb. Üleminek uuele toimemudelile on ajendatud ka muudatustest kliendikäitumises, mille on tinginud aasta-aastalt suurenenud e-teenuste maht ja nende kasutajate osakaalu kasv, mis on vähendanud külastusi klienditeeninduskeskustes.

3.  Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud  avaliku teabe seaduse muutmise seaduse eelnõu (263 SE), mille eesmärk on parandada Euroopa Komisjoni väidetud rikkumised Eesti õiguskorras. Euroopa Komisjoni hinnangul ei ole Eestis tagatud avaliku teabe taaskasutamisega seonduvad õigused või seaduses sisalduvad lahendused ei ole piisavalt õigusselged. Eelnõu eesmärk on tagada avalikule teabele avalikkuse ja igaühe juurdepääs ning luua võimalused avalikkuse kontrolliks avalike ülesannete täitmise üle. Eelnõu kohasel ei tohi teabevaldaja sõlmida teabe taaskasutamiseks ainuõiguslikke kokkuleppeid, välja arvatud kui see on põhjendatud avalike huvidega. Ainuõiguse põhjendatust tuleb hinnata vähemalt iga kolme aasta järel. Sätte eesmärk on reguleerida olukorda, kus avaliku teabe valdamise ja teabe väljastamise monopol on antud üle kolmandale isikule, kes ei ole teabevaldaja. Eelnõuga soovitakse luua olukord, et teabe taaskasutamine oleks avatud kõikidele potentsiaalsetele turul tegutsejatele ka juhul, kui üks turul tegutseja juba pakub avalikul teabel põhinevaid lisandväärtusega tooteid.  Avaliku teabe sihtgrupp on ettevõtted, kellel on huvi luua avatud andmetest teenuseid või tooteid..

4.  Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud  planeerimisseaduse muutmise seaduse eelnõu (247 SE), millega kavandatavate muudatuste eesmärk on tõhustada ja kiirendada mitut kohalikku omavalitsust läbiva taristu (joonehitise) maakonnaplaneeringute menetlemist. Eelnõu vabastab kohalikud omavalitsused planeerimisseaduses sätestatud hoonestatud kinnisasja võõrandamise kohustusest ning näeb ette, et võõrandamise vajaduse ilmnemisel sõlmitakse kokkulepe kas võlaõigusseadusest lähtudes või kohaldatakse kinnisasja sundvõõrandamise seadust. Eeltoodu aitab vältida olukordi, kus kohalikud omavalitsused keelduvad eelnimetatud planeeringuid kooskõlastamast ning joonehitise asukohta ka oma üldplaneeringusse kandmast, kuna see võib kaasa tuua olukorra, kus kohalik omavalitsus peab põhjendamatult võõrandama kinnisasja, mille võõrandamise kohustus peaks olema hoopis planeeringuga kavandatava joonehitise ehitamisest huvitatud isikul. Lähtudes Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist 2011-2015, on valitsus võtnud eesmärgiks kiirendada suurte taristuprojektide puhul maakasutuse lubade menetlemist, samuti on valitsuse üheks eesmärgiks õigussüsteemi toimivuse parandamine.

5. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud  välisõhu kaitse seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (267 SE), mille eesmärk on viia seadus kooskõlla Euroopa Liidu õigusega. Seaduse muutmisega saasteallikate käitajate välisõhu kaitsealased kohustused sisuliselt ei muutu, kuna seaduses vaid täpsustatakse ja täiendatakse kasutatavaid mõisteid. Eelnõu näeb ette kütuse seire andmekogu moodustamise, mis võimaldab viia juba toimiv kütuseseire andmebaas kooskõlla avaliku teabe seadusega. Kütuse seire andmekogu on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu, milles koondatakse ja avaldatakse kütuse seire andmed. Andmekogu abil on tarbijatel võimalik saada informatsiooni tanklates müüdava kütuse kvaliteedi kohta, mis võimaldab tarbijal teha teadlikku valikut kütuse ostmisel.

6. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud  alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (268 SE), mille eesmärk on tõsta alkoholiaktsiisi ajavahemikus 2013–2016 5% aastas ja suurendada seeläbi riigieelarve tulusid. Alkoholi aktsiisimäärade 5% tõstmisel suureneb algataja selgituse kohaselt näiteks õlle hind järgmisel aastal (1 liiter, 5%vol) hinnanguliselt 1,8 eurolt 1,82 eurole, veini hind (0,7 liitrit) tõuseb 7 eurolt 7,04 eurole ja viina hind (1 liiter, 40%vol) tõuseb 12 eurolt ligikaudu 12,36 eurole.

7. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud  õppetoetuste ja õppelaenu seaduse ning maksukorralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (236 SE), mille eesmärk on luua üliõpilastele riiklik õppetoetus, mis toetab majanduslikult ebasoodsamas olukorras üliõpilaste ligipääsu kõrgharidusele, nende edukaid õpinguid ja õppekava nominaalkestusega läbimist. Eelnõuga lisatakse õppetoetuste ja õppelaenu seadusesse vajaduspõhist õppetoetust käsitlevad sätted ning sellega seoses muudetakse ka maksukorralduse seadust. 

Kell 10 – erakondade rahastamise järelevalve komisjoni koosolek

Päevakorras on komisjoni veebipõhise infosüsteemi arenduse hankega seonduv, komisjoni 2012. aasta eelarve muudatusettepanekud ning 2013. aasta eelarve, Eesti Keskerakonna rahastamise järelevalve, Eesti Reformierakonna 2011. aasta aruandega ning Erakonna Eesti Kristlikud Demokraadid ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna finantsseisuga seotud küsimused, Erakonna Eestimaa Rohelised valimisvõlad.

Üritused, kohtumised, konverentsid

* NATO Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni liige Sven Mikser osaleb (23.09-27.09) Saksamaal Berliinis, Ramsteinis ja Stuttgartis NATO PA tuleviku kaitsevõime ja üleatlandiliste suhete alamkomitee istungil.

* Vahemere Liidu Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Imre Sooäär osaleb (23.09-27.09) Marokos Rabatis Vahemere Liidu PA energia-, keskkonna- ja veekomisjoni istungil. Arutusel on päikeseenergia kasutamise võimalused, linnade võimalused energia-, keskkonna ja veesektori arengus, aga ka „Teeme ära!“ kampaania jäätmeprobleemi kontekstis.

* Riigikogu Eesti-Türgi parlamendirühma liikmed Peeter Laurson, Mati Raidma ja Olga Sõtnik osalevad (24.09-27.09) Türgi parlamendi kutsel Türgis Mardin-Şanliurfas kultuuridevahelise dialoogi foorumil. Arutusel on Euroopa Liidu ja Türgi vaheline dialoog, meedia roll kultuuridevahelises dialoogis, arvamuste paljususe ja sallivuse küsimused kultuurilise mitmekesisuse kontekstis.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside