Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad keskkonnaminister Jaanus Tamkivi, põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder ja rahandusminister Ivari Padar. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 7 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad piimandust, looduslike ehitusmaterjalide kasutamise riikliku arengukava koostamist, finantsolukorda sotsiaalvaldkonnas, olukorda põllumajanduses ja Brüsselisse esitatavaid aruanded põllukemikaalide kohta.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 17 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 8 teisel ja 7 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (365 SE), mis näeb ette turuolukorrast sõltuva paindliku piirmäära kehtestamise füüsiliste isikute tarbimislaenudele (nn SMS-laenudele), millest suurem tarbijakrediidilepingu intressimäär või krediidi kulukuse määr on vastuolus heade kommetega. Eelnõu kohaselt eeldatakse tarbijakrediidilepingute puhul, et pooltele tulenevate vastastikuste kohustuste väärtus on heade kommete vastaselt tasakaalust väljas muu hulgas, kui tarbija poolt tasumisele kuuluva krediidi kulukuse määr ületab krediidi andmise ajal Eesti Panga viimati avaldatud keskmist krediidiasutuste poolt eraisikutele antud tarbimislaenude kulukuse määra enam kui kolm korda.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seaduse eelnõu (380 SE), mis võimaldab omandada maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maad, millele maad kasutaval isikul on tekkinud õiguspärane ootus. Eelnõu eesmärk on kehtestada maa omandamise regulatsioon, et tagada põllumajandusmaa sihtotstarbeline kasutamine. Algataja kinnitusel loob maa omandamine põllumajandustootjale kindlustunde tema kasutuses oleva maa osas ja võimaldab teha pikaajalisi investeeringuid. Samuti on oluline, et põllumajandustootja, kes on maad pikaajaliselt harinud, on ka sellele maale hea peremees.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu (403 SE), millega ratifitseeritava konventsiooni eesmärk on tugevdada konventsiooniosaliste jõupingutusi, et nii riigisiseste meetmetega kui ka rahvusvahelise koostöö kaudu ennetada terrorismi ja selle negatiivset mõju inimõigustele, esmajoones õigusele elada.

6. Teisel lugemisel on kultuurikomisjoni algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (420 SE), mille kohaselt kehtestab kooli pidaja ise kooli vastuvõtu tingimused ja korra, sealhulgas teadmiste, oskuste ja vilumuste hindamise korra gümnaasiumi (10.–12. klass) vastuvõtmisel. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra eelnõu valmistab ette kooli direktor. Täpsemad volitused sellekohase korra kehtestamiseks sätestatakse haridus- ja teadusministri määrusega. Eelnõu algatamise ajendiks on Riigikohtu 19. jaanuari 2009. aasta otsus, mille kohaselt ei luba kehtiv seadus gümnaasiumi vastuvõtmisel kooli pidajal kehtestada lisaks põhikooli lõpetamise tulemustele muid gümnaasiumi vastuvõtu tingimusi. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 26. veebruaril.

7. Teisel lugemisel on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni, Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ning Erakonna Eestimaa Rohelised fraktsiooni algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (421 SE & 417 SE),

mis vähendab Riigikogu liikme kuluhüvitisi ja kaotab Riigikogu liikme abi institutsiooni. Eelnõu kohaselt hüvitatakse Riigikogu liikmele kuludokumentide alusel tööga seotud kulutused kuni 10%  Riigikogu liikme ametipalgast senise 30% asemel. Nimetatud piirang kehtib kuni Riigikogu XI koosseisu volituste lõppemiseni. Algatajate hinnangul väheneksid sellega Riigikogu eelarve kulutused arvestuslikult kuni 10 miljoni krooni võrra aastas. Riigikogu liikme abi institutsiooni näeb seadus ette Riigikogu järgmisele koosseissule, kuid algatajate hinnangul ei pruugi ka 2011. aasta, kui valitakse uus Riigikogu, olla majanduslikult palju parem. Seetõttu peeti otstarbekaks abidest loobuda. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 26. veebruaril.

Seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamisele järgneval päeval.

 8. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (423 SE), mille eesmärk on pikendada perioodi 2004-2006 projektide elluviimise lõpptähtaega, mis loob eelduse nimetatud perioodiks Eestile eraldatud struktuurivahendite maksimaalseks ärakasutamiseks. Perioodi rakendamise tähtaja pikendamine võimaldaks maksimaalselt ära kasutada perioodiks 2004-2006 eraldatud struktuurivahendid ning leevendaks seega riikide keerulist majanduslikku olukorda. Kuigi EK poolt pakutav pikenduse aeg ei ole pikk – maksimaalselt pikeneks projektide elluviimise periood 6 kuu võrra – võimaldaks perioodi pikendamine lõpule viia juba alustatud projekte ning valmistada ette ja viia ellu ka uusi. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 26. veebruaril.

9. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud tulumaksuseaduse ja kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (400 SE), millega sätestatakse avaliku võimu õigus sõlmida kinnisasja omanikuga kinnisasja võõrandamistehinguid kinnisasja omandamiseks. Eelnõuga tagatakse kinnisasjade omanike võrdne kohtlemine ning ühtlasi võib eelnõus sätestatud tulumaksu tasumise kohustusest vabanemine motiveerida kinnisasja omanikke sõlmima riigi või kohaliku omavalitsuse üksusega kokkuleppeid, mistõttu kaob vajadus nö formaalselt läbiviidavate sundvõõrandamismenetluste järele. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval 26. veebruaril.

NB! Täielik päevakord asub siin.
 
Muud üritused ja kohtumised

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni juht Trivimi Velliste osaleb (24.02-26.02) Brüsselis Läänemeremaade parlamentaarse konverentsi laiendatud alatise komitee istungil ning esimesel põhjamõõtme parlamentaarsel foorumil.

* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee eesti delegatsiooni juht Tarmo Kõuts osaleb (24.02-27.02) Suurbritannias Northwoodis (London) ja Portsmouthis WEU Assamblee kaitsekomitee piraatluse vastase võitluse raporti menetlemise raames toimuvatel kohtumistel EUNAVFOR/ATALANTA operatsiooni peakorteris.

* Riigikogu liige Peeter Tulviste osaleb (25.02-27.02) Kiievis 3. Euroopa – Ukraina foorumil.

Riigikogu pressitalitus

 

 

Tagasiside