Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, kaitseminister Jaak Aaviksoo ning välisminister Urmas Paet. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 2 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikat ning kaitseväe kasutamist seoses avaliku korra tagamisega.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 9 eelnõu, millest 2 on teisel ja 7 esimesel lugemisel.

1. Jätkub teisipäeval pooleli jäänud põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (450 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on säilitada Tallinnas senine valimiskorraldus kaheksa valimisringkonnaga. Algataja kinnitusel on seaduse eesmärk säilitada status quo valimisreeglites olukorras, kus linnaosade kaotamine kohaliku omavalitsuse üksuse poolt vahetult enne valimisi võib kaasa tuua põhimõttelise muudatuse valimiskorras.

2. Esimesel lugemisel on põhiseaduskomisjoni algatatud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (451 SE), mis keelab kohaliku omavalitsuse volikogul likvideerida osavalda või linnaosa ja muuta nende piire korraliste kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste aastal.

3. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud perekonnaseaduse eelnõu (55 SE). Teiseks lugemiseks on eelnõus ümber korraldatud abikaasade varaliste õiguste peatüki struktuur. Eelnõu ei kirjuta abikaasadele enam ette üht konkreetset varasuhet, vaid antakse valida selle asemel kolme varasuhte (varaühisus, vara juurdekasvu tasaarvestus ja lahusvara) vahel. Teiste varasuhetega võrreldes on mõnevõrra eelistatum varaühisus, kuna eelnõu muudatused näevad ette, et kui abikaasad ei ole muud varasuhet valinud, siis kohaldub varaühisuse regulatsioon.

4. Teisel lugemisel on valitsuse algatatud perekonnaseisutoimingute seaduse eelnõu (68 SE), mis reguleerib täpsemalt perekonnaseadusega seotud toiminguid.   Eelnõu näeb ette, et abiellujad valivad oma abieluvara suhte abiellumisavalduse allakirjutamisel, märkides oma avalduses, kas nad soovivad, et nendevahelistele varalistele suhetele kohaldatakse perekonnaseadusest tulenevat varaühisuse, vara juurdekasvu tasaarvestuse või lahusvara regulatsiooni. Seejuures on perekonnaseisuametnik kohustatud abielluda soovijatele nende tahteavaldust vastu võttes selgitama erinevate varasuhete iseloomu ja õiguslikke tagajärgi. Selgitamise vajaduse tõttu on eelnõust eemaldatud võimalus esitada abiellumisavaldus ühiselt elektrooniliselt digitaalallkirjadega kinnitatuna.

6. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu (412 SE), mis muuhulgas näeb ette põhikoolide ja gümnaasiumide lahutamise. Algataja selgituse kohaselt tuleneb see laste arvu vähenemisest ja vajadusest tagada tugevate põhikoolide võrk ning kvaliteetne gümnaasiumiõpe. Esmakordselt on seaduse tasandile sisse kirjutatud ka riikliku õppekava olulised aluspõhimõtted: esitatud on alusväärtused, põhikooli ja gümnaasiumi ülesanded, õppe korraldamise põhimõtted, mis seni oli kehtestatud vaid õppekavas. Mitmed uued sätted on mõeldud õpilaste koolikohustuse täitmise parandamiseks, väljalangevuse vähendamiseks ja hariduslike erivajadustega õpilaste toetamiseks.

9. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud karistusseadustiku muutmise seaduse eelnõu (416 SE), mille eesmärgiks on karistusseadustiku riigivastaste süütegude sätete ja mõistete korrastamine ja vastava regulatsiooni tõhustamine.. Selleks nähakse lisaks juba kriminaliseeritud massilise korratuse organiseerimisele ette karistusõiguslik vastutus ka sellise teo toimepanemisele üleskutsumise ja massilise korratuse ettevalmistamise eest. Süüteo toimepanemine massilise korratuse ajal hõlmab eelnõu kohaselt ka seadusliku korralduse eiramist. Muudatus aitab ennetada massiliste korratuste organiseerimist ja massilise korratuse käigus süütegude toimepanemist.

NB! Täielik Riigikogu päevakord asub siin.

Kohtumised, üritused, konverentsid

Kell 11 – väliskomisjoni esimees Sven Mikser, Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Marko Mihkelsonja Eesti-Makedoonia parlamendirühma esimees Hannes Astok kohtuvad Eestisse visiidile saabuva Makedoonia välisministri Antonio Milošoski’ga.

Kell 12 - Riigikogu esimees Ene Ergma kohtub kodanikualgatuse Minu Eesti eestvedajatega (ruum L 333).

Kell 14Ene Ergma osaleb märtsiküüditamise 60. aastapäevale pühendatud leinaseisakul Linda kuju juures ning sellele järgneval üritusel Okupatsiooni ja Vabadusvõitluse Muuseumis (kell 14.30).

Kell 16 – Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esineb sõnavõtuga Memento korraldataval märtsiküüditamise 60. aastapäeva mälestusseisakul Linda kuju jalamil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni liige Mailis Reps osaleb (25.03-27.03) Hollandis ENPA migratsiooni-, pagulaste- ja rahvastikukomitee istungil.

* OSCE Parlamentaarse Assamblee (PA) Eesti delegatsiooni juht Paul-Eerik Rummo osaleb (24.03-26.03) Roomas OSCE PA konverentsil „OSCE praegune ja tulevane roll Euroopa julgeolekuarhitektuuris”.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside