Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Riigikogu liikmete küsimustele vastavad peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Rein Lang ning regionaalminister Vallo Reimaa. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 11 Riigikogu liiget. Küsimuste esitamise järjekorra ja valdkonnad leiad siit.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 15 eelnõu, millest kolmandal lugemisel on 2, teisel lugemisel 8 ja esimesel lugemisel 5 eelnõu.

1. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (108 SE), mis on üheks osaks Euroopa Liidu ühtse väärtpaberituru väljakujundamise tagamisel. Eelnõuga kasvab reguleeritud valdkondade arv ja regulatsioon muutub oluliselt põhjalikumaks, mis omakorda tingib kõrgendatud nõuded finantsjärelevalve teostamisele, kuid ka turuosalistele oma käitumise kooskõlla viimiseks eelnõu sätetega. Samuti loob eelnõu õigusliku aluse Euroopa ühisturu sügavamaks integreerumiseks investeerimisteenuste valdkonnas. Eelnõuga ülevõetav finantsinstrumentide turgude direktiiv reguleerib põhjalikult investeerimisteenuste sisu ja ulatust, investeerimisühingu ja reguleeritud väärtpaberituru korraldaja tegevusloaga seonduvat ning ka muid järelevalve aspekte. Lisaks sätestab direktiiv ühtsed standardid klientidele investeerimisteenuste osutamiseks.

2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (103 SE), millega luuakse tööpoliitika infosüsteem, mis võimaldab tööpoliitika valdkonnas rakendatavate poliitikameetmete tõhusat analüüsi ja seiret.

3. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu eesõiguste ja puutumatuse kokkuleppega ühinemise seaduse eelnõu (71 SE), millega heaks kiidetava kokkuleppe eesmärk on anda kohtule oma ülesannete täitmiseks vajalik õigusvõime ning Rahvusvahelise Mereõiguse Kohtu liikmetele ja töötajatele sellised eesõigused, puutumatus ning soodustused, nagu neil on vaja ülesannete sõltumatuks täitmiseks. Kohtu liikmed ning töötajad peavad oma tegevuses lähtuma vaid rahvusvahelisest õigusest ega tohi saada või võtta vastu juhiseid riikidelt.

4. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsiooni eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seaduse eelnõu (72 SE), millega ühinetava protokolli eesmärk on anda Rahvusvahelise Süvamerepõhja Organisatsioonile (International Seabed Authority, ISBA) eesõigused ja puutumatus, mida tal on vaja ülesannete sõltumatuks täitmiseks. ISBA vajab oma tegevuses eesõigusi ja puutumatust mitte ainult suhetes oma peakontori asukohariigi ehk Jamaicaga, vaid ka osalisriikidega, sest ISBA ning tema personal võivad sattuda osalisriigi jurisdiktsiooni alla. Erinevalt tavalistest diplomaatilistest eesõigustest ja puutumatusest ei ole riikide huviks mitte vastastikkuse põhimõtte järgimine, vaid ISBA iseseisev, tõhus ning vahelesekkumise kartuseta toimimine.

5. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Meresõitu ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise konventsiooni 2005. aasta protokolli ning mandrilava püsiplatvorme ohustava ebaseadusliku tegevuse tõkestamise protokolli muutmise 2005. aasta protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (109 SE), millega ratifitseeritav protokoll täiendab konventsiooni sätetega, millega loetakse kuriteoks jõuga laeval võimuhaaramine, vägivald laeva pardal olevate inimeste suhtes ja selliste seadmete pardale asetamine, mis tõenäoliselt võivad laeva hävitada või vigastada. Ka sätestatakse, et isik paneb toime kuriteo konventsiooni tähenduses, kui tema poolt toime pandava teo eesmärk on tekitada rahva seas hirmu või sundida valitsust või rahvusvahelist organisatsiooni tegema või jätta tegemata teatav tegu, ning kasutab laeva vastu või laeva pardal või laseb laevast välja lõhkeainet, radioaktiivset ainet või kasutab bio-, keemia- ja tuumarelva viisil, mis põhjustab või võib põhjustada surma, rasket vigastust või olulist kahju; laseb laevast välja naftat, veeldatud maagaasi või muud nimetamata ohtlikku või kahjulikku ainet koguses või kontsentratsioonis, mis põhjustab või võib põhjustada surma, rasket vigastust või olulist kahju, jms.

6. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse, Läti Vabariigi valitsuse ja Leedu Vabariigi valitsuse Balti õhuseirevõrgu ja juhtimissüsteemi arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (90 SE), mille eesmärk on määrata kokkuleppeosaliste vahel kindlaks koostöö põhimõtted Balti õhuseirevõrgu (Baltic Air Surveillance Network, BALTNET) arendamisel ja juhtimisel ning asutada Leedus ühise rahvusvahelise personaliga juhtimis- ja teavituskeskus (Control and Reporting Centre, CRC). Kokkuleppes on kehtestatud BALTNET-i struktuuri, juhtimise, finantskorralduse, varade valdamise ja kasutamise ning teabe avaldamise põhimõtted. Kokkuleppe kohaselt on BALTNET NATO õhukaitsesüsteemi integraalne osa, mis teostab õhuseiret, relvajuhtimist, juhtimist ja väljaõpet Eesti Vabariigi, Läti Vabariigi ja Leedu Vabariigi territooriumil. BALTNET koosneb NATO õhukaitsefunktsioone täitvatest üksustest: CRC-st, juhtimis- ja teavituspostidest (Control and Reporting Post), teavituspostidest (Reporting Post) ja BALTNET-ile eraldatud varustusest (radarid, raadiod, sideliinid jms).

11. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE), mille maht on ligikaudu 96,3 miljardit krooni. Eelnõud tutvustab rahandusminister Ivari Padar. Rahanduskomisjoni poolse ettekande teeb komisjoni esimees Jürgen Ligi.

12. Esimesel lugemisel on valitsuse algatatud Riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE), mille maht on ligikaudu 6,3 miljardit krooni. Eelnõud tutvustab rahandusminister Ivari Padar. Rahanduskomisjoni poolse ettekande teeb komisjoni esimees Jürgen Ligi.

Täieliku päevakorra leiad siit.

Üritused, kohtumised, konverentsid

Kell 12 – Riigikogu Euroopa asjade komisjon kohtub president Toomas Hendrik Ilvesega.

Kell 12.30 –Toompea lossi kunstisaalis (II korrus) avatakse Mara Koppeli tööde näitus.

* Riigikogu põhiseaduskomisjoni liige Ene Kaups osaleb (23.10-26.10) Šveitsis Genfis Parlamentidevahelise Liidu (IPU) korraldataval seminaril „Migratsioon ja inimõigused”.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (20.10-27.10) NASA administratsiooni kutsel Ameerika Ühendriikides tutvumisvisiidil ja kohtumistel NASA Kennedy Kosmosekeskuses, mille käigus jälgiti eile kosmosesüstiku Discovery üleslennutamist. Ringkäigul Kennedy kosmosekeskuses kohtutakse administratsiooni liikmetega ning jälgitakse kosmosekeskuse erinevate üksuste tööd.

* Riigikogu majanduskomisjoni liige Margus Lepik osaleb (22.10-23.10) Leedus Vilniuses konverentsil „Teeohutus: väljakutsed ja tegelikkus”, mille korraldavad Euroopa Komisjon, Leedu Seimi majanduskomisjon ning Leedu Transpordi- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside