Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 - infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele peaminister Andrus Ansip, rahandusminister Jürgen Ligi ja siseminister Marko Pomerants. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 6 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad valitsuse maksupoliitilisi lubadusi, rahapoliitikat, 2011. aasta siseturvalisuse valdkonna eelarvet, Vabariigi Valitsuse arengukavasid, Eesti elu raskuspunkte ja ÜRO inimarengu aruannet.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 21 eelnõu, millest 2 on kolmandal, 8 on teisel ja 11 esimesel lugemisel.
1. Jätkub Eesti Keskerakonna fraktsiooni algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (795 SE) esimene lugemine. Eelnõu eesmärk on vähendada toasooja käibemaksumäära kehtivalt 20 protsendilt 9 protsendile füüsilistele isikutele, elamu- ja korteriühistutele, kirikutele ja kogudustele ning riigi- ja kohalikest eelarvetest finantseeritavatele asutustele ja organisatsioonidele.
2. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud rahuaja riigikaitse seaduse ja kaitseväe korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (805 SE), mille eesmärk on ajakohastada riigikaitselisi termineid ja nimetada senine sõjalise kaitse strateegiline kava ümber riigikaitse strateegiaks. Ümbernimetamise vajadus tuleneb eelkõige uuest julgeolekukäsitlusest, mille kohaselt peab riigikaitse, olemaks efektiivne, hõlmama lisaks sõjalisele kaitsele ka teisi olulisi eluvaldkondi.
3. Kolmandal lugemisel on valitsuse algatatud abipolitseiniku seaduse eelnõu (633 SE), mis määratleb abipolitseiniku mõiste, sätestab abipolitseinikule esitatavad nõuded ning reeglid, kuidas toimub abipolitseinikuks kandideerimine, abipolitseinikuks kinnitamine ja sellest vabastamine. Eelnõuga antakse abipolitseinikule õigus osaleda iseseisvalt avaliku korra kaitsel ja sätestatakse abipolitseiniku poolt rakendatavad meetmed. Iseseisvalt tegutsev abipolitseinik võib isikuid küsitleda ja nõuda dokumente, tuvastada isikusamasust, kontrollida alkoholijoovet kohapeal, teostada turvakontrolli, vallasasja hoiulevõtmist, teha ettekirjutust ja isikuid kinni pidada. Lisaks antakse abipolitseinikele tulirelva kandmise ja selle kasutamise õigus hädakaitseseisundis. Eelnevast tulenevalt on suurendatud abipolitseiniku koolituse mahtu.
4. Teisele lugemisele tuleb kultuurikomisjoni algatatud kutseseaduse muutmise seaduse eelnõu (842 SE), millega pikendatakse 1. septembril 2008 jõustunud kutseseaduse rakendamise tähtaegu, kuna üleminekuaeg on osutunud liiga lühikeseks ja pole jõutud veel valida kõiki vajalikke kutset andvaid organeid ning sisse viia õppekavade riikliku tunnustamise võimalus kõikidele õppekavadele. Algataja kinnitusel soovitakse vältida kutsesüsteemi halvamist ja olukorda, kus 1. jaanuarist 2011 kaotaks tegutsemisõiguse 90% kutse andjatest ja kehtivuse kaotaks mitusada kutsestandardit. Samuti kõrvaldatakse eelnõuga ebaselgus riiklikult tunnustatud õppekava määratlemisel, see võimaldab anda kutse andja õigused neile õppeasutusele, milles on riiklikult tunnustatud õppekavad. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 25. novembril.
5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud isikut tõendavate dokumentide seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (844 SE), mille eesmärk on sätestada Eesti õiguses Euroopa Liidu ühtse vormiga elamisloakaardi kasutusele võtmine kolmanda riigi kodanike jaoks. Kuna elamisloakaardi kui eraldiseisva dokumendi rakendamine on Eestile kohustuslik, hakatakse hiljemalt 20.05.2011 riigis püsivalt elavatele välismaalastele välja andma uut liiki ID-1 formaadis isikut tõendavat dokumenti – biomeetriliste andmetega elamisloa ja tööloa andmeid sisaldavat elamisloakaarti, mis on oma tehnilise kirjelduse ja vormi osas vastav Euroopa Ühenduse (EÜ) õigusaktidele. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 25. novembril.
6. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud erakonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (655 SE), mille eesmärk on muuta erakondade, valimisliidu ja üksikkandidaadi rahastamise süsteem ja valimiskampaania aruandlus läbipaistvamaks ning kehtestada reeglid annetustele, sätestada keelatud annetuste vastuvõtmise tagajärjed, anda järelevalvepädevus sõltumatule järelevalveorganile ja kehtestada mõjusad karistused neile, kes eiravad seadusega kehtestatud reegleid. Teise lugemise käigus täpsustas põhiseaduskomisjon valimiliidu moodustamise põhimõtteid kohalikel valimistel ning määratles erakondade rahastamist korraladva komisjoni staatuse ja koosseisu. Eelnõu on kavas viia lõpphääletusele neljapäeval, 25. novembril.
16.-21. Esimesel lugemisel on eelnõud, mis pikendavad kaitseväe kasutamist välismissioonidel Bosnia ja Hertsegoviinas, Kosovos, EL Põhjala lahingugrupis, Afganistanis, Iraagis ja Lähis-Idas.

NB!
Täieliku ülevaate saamiseks tutvu ka Riigikogu päevakorra ja eelnõude seletuskirjadega.

Üritused, kohtumised, assambleed

Kell 8.50 – Riigikogu esimees Ene Ergma esineb kodanikupäeva raames Tallinna Tehnikagümnaasiumis.
 
Kell 14.15 – Riigikogu Eesti-Vene parlamendirühm kohtub Vene Riigiduuma Eesti sõprusrühma delegatsiooniga eesotsas SRÜ asjade ja kaasmaalaste suhete komisjoni aseesimehe Tatjana Moskalkovaga.
 
Kell 15 – Riigiduuma delegatsiooni võtab vastu Riigikogu esimees Ene Ergma.

NB!
Kell 15.30 on ajakirjanikel võimalus duuma delegatsioonile küsimusi esitada.


Kell 15.45
– Riigikogu väliskomisjon kohtub Riigiduuma delegatsiooniga.

Kell 16
– Riigikogu esimees Ene Ergma esineb tervituskõnega kodakondsustunnistuste kätteandmise tseremoonial Riigikogu konverentsisaalis.

Kell 19
Ene Ergma esineb tervituskõnega Tallinna Pimedate Ööde filmifestivali avamisel Nokia Kontserdimajas.
 
* Riigikogu aseesimees Jüri Ratas on ringsõidul Harjumaal, kus ta kell 8 annab ühiskonnaõpetuse tunni Kose Gümnaasiumis, kell 9.15 kohtub Kõue vallavalitsuse esindajatega ning kell 9.55 annab ühiskonnaõpetuse tunni Ardu Koolis. 
* Lääne-Euroopa Liidu (WEU) Assamblee Eesti delegatsiooni liige Imre Sooäär osaleb (22.11-24.11) Hispaanias Madridis WEU Assamblee tehnoloogia- ja õhuruumikomitee väljasõiduistungil Euroopa Satelliidikeskuses.
* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee Eesti delegatsiooni liige, ENPA keskkonna, põllumajanduse ja kohalike asjade komitee esimees Aleksei Lotman osaleb (24.11-25.11) Prantsusmaal Strasbourgis ENPA keskkonnakomitee istungil ja tuumaenergia konverentsil. Komitee istungil tulevad arutusele geneetiliselt muundatud organismide, Berni konventsiooni elluviimise, veeressursside, kliimamuutuse ja uppunud laevavrakkidega seotud küsimused. Konverentsil käsitletakse tuumaenergia olukorda Euroopas ja maailmas, mõju kliimamuutusele, tuumaenergiat ja majandusküsimusi, haridust ja koolitusvõimalusi tuumavaldkonnas, aga ka tuumajäätmete käitlemisega seonduvat.
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside