Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Kell 13 – infotund

Infotunnis vastavad Riigikogu liikmete küsimustele kaitseminister Urmas Reinsalu (peaministri ülesannetes), majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts ning sotsiaalminister Taavi Rõivas. Küsimuste esitamiseks on registreerunud 5 Riigikogu liiget. Küsimused puudutavad radarijaama ehitust riiklikule looduskaitsealale, pensionit, taastuvenergeetika toetusi, sotsiaalhooldust  ja omastehooldust.

Kell 14 – täiskogu istung

Päevakorras on 8 eelnõu, millest 1 on kolmandal, 4 on teisel ja 3 esimesel lugemisel.

1. Kolmandal lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud tööstusheite seaduse eelnõu (345 SE), mis sätestab nõuded, mis esitatakse peamistes tööstusvaldkondades tegutsemiseks, et vähendada ja vältida tööstusest pärinevat saastet. Eelnõuga ühtlustatakse ja korrastatakse kehtiva õiguse sätteid, kasutatakse ühtsemat mõistete süsteemi ning kõrvaldatakse vastuolud EL õigusega. Sisulistest muudatustest on olulisem nõue, et keskkonnakompleksloa kohustusega käitistes kasutataks parimat võimalikku tehnikat. Samuti sätestatakse riskihindamise põhine keskkonnaalase kontrolli süsteem ja avalikkuse suuremad võimalused komplekslubade menetluses osalemiseks. Ka kehtestatakse heidete piirväärtused, mis EL direktiivi lisadest tulenevalt on mõnes osas varasemast rangemad.

2. Teisel lugemisel läheb lõpphääletusele valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu (384 SE), millega ratifitseeritava lisakokkuleppe eesmärk on lihtsustada Eestis asuvate NATO liitlasvägede peakorterite tööd ning kokkuleppe ja protokolli rakendamist ja tagada liitlasvägede peakorterite sõltumatus. Ka luuakse tingimused, et liitlasvägede peakortereid ja staape oleks võimalik Eestisse siirata, neid Eestis asutada ning et neil oleks võimalik Eestis tegutseda.

3. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ning NATO Euroopa vägede kõrgema peakorteri ja NATO arenduse kõrgema ülemjuhataja peakorteri vahelise Pariisi protokolli lisakokkuleppe ratifitseerimisega seonduvalt seaduste muutmise seaduse eelnõu (385 SE), mille eesmärk on lisakokkuleppe rakendamiseks vajalike seaduste muutmine ning seeläbi lisakokkuleppe jõustamine.

4. Teisele lugemisele tuleb rahanduskomisjoni algatatud investeerimisfondide seaduse muutmise seaduse eelnõu (408 SE), mille eesmärk on täiendada investeerimisfondide likvideerimist käsitlevat regulatsiooni, et vältida õiguslikku ebamäärasust fondide likvideerimisel ja tagada investorite piisav kaitse. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 25. aprillil.

5. Teisele lugemisele tuleb valitsuse algatatud jahiseadus (351 SE), mis sätestab jahipiirkonna moodustamise ja kasutamise korra, jahiulukite seire, küttimismahu ja -struktuuri ning muud jahipidamise alused, määrab kindlaks jahipidamisõigust tõendavad dokumendid, sätestab jahiulukite tekitatud kahju hüvitamise ning riikliku järelevalve ja vastutuse. Teise lugemise käigus on keskkonnakomisjon eelnõu käsitlenud oma üheksal istungil ja ära kuulanud huvigruppide arvamused. Eelnõule on kokku esitatud 37 erinevat muudatust, millest 17 on vormistanud keskkonnakomisjon. Eelnõu on kavas viia kolmandale lugemisele ja lõpphääletusele neljapäeval, 25. aprillil.

6. Esimesele lugemisele tuleb keskkonnakomisjoni algatatud jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eelnõu (421 SE), mille eesmärk on pikendada suletud prügilate korrastamise tähtaega. Jäätmeseadusese § 131 lõige 2 sätestab, et prügila, mis suletakse jäätmete ladestamiseks 2009. aasta 16. juuliks, peab olema vastavalt nõuetele korrastatud hiljemalt 2013. aasta 16. juuliks. Jäätmeseaduse § 131 muutmise seaduse eesmärgiks on pikendada suletud prügilate nõuetele vastavalt korrastamise tähtaega 2015. aasta 31. detsembrini.

7. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud mahepõllumajanduse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (405 SE), mille eesmärk on lihtsustada mahepõllumajandusliku toote ettevalmistamise nõudeid toitlustusasutustes, sätestades ettevõtjatele tunnustamise kohustuse asemele teavitamiskohustuse, täpsustada valitsemisala asutuste järelevalvepädevust mahesööda üle tehtava järelevalve osas ning ajakohastada mahepõllumajanduse seadust ja riigilõivuseadust vastavalt seaduste rakendamise käigus ilmnenud vajadustele. Võrreldes kehtiva mahepõllumajanduse seadusega väheneb tehtavate muudatuste jõustumise korral ettevõtjate halduskoormus.

8. Esimesele lugemisele tuleb valitsuse algatatud maksukorralduse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (414 SE), mille eesmärk on elektroonilise asjaajamise edendamine maksuhalduri ja maksukohustuslase vahel. Selleks laiendatakse elektrooniliste dokumentide kättetoimetamise võimalusi maksukohustuslasele. Maksuhaldur saab maksukohustuslasele teha dokumendi kättesaadavaks e-maksuameti keskkonnas teavitades sellest isikut elektronposti aadressil või lühisõnumiga. Lisaks muudetakse eelnõuga maksu määramise ja maksusumma sissenõudmise aegumise sätteid. Maksusumma määramise aegumise tähtaeg, kui tegemist on maksusumma tahtlikult tasumata või kinni pidamata jätmisega, lüheneb kuuelt aastalt viiele. Samuti lühendatakse sissenõudmise aegumise tähtaega seitsmelt aastalt viiele aastale.

Kell 9.30riigikaitsekomisjon

Ümarlaud, kus tuleb arutusele Afganistanis hukkunud kaitseväelaste mälestusmärgi edasine asukoht pärast Eesti osalemise lõpetamist ISAF-i sõjalisel missioonil, kutsutud kaitseministeeriumi, Kaitseväe ja Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad (ruum L 241).

Kohtumised, konverentsid

* Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson on (24.04-4.05) visiidil Ameerika Ühendriikides, kus ta osaleb Arizonas McCaini Instituudi Sedona foorumil ja esineb Phoenixi äri- ja poliitikaeliidile loenguga „Eesti: NATO ja Euroopa Liidu liige“. Mihkelson kohtub ka Eesti aukonsuliga Arizonas. Washingtonis toimuvad kohtumised Kongressis ja Washingtoni Eesti Seltsis.

* Riigikogu esimees Ene Ergma osaleb (21.04-24.04) Küprosel Nikosias Euroopa Liidu riikide parlamentide esimeeste konverentsil. Konverentsi kolme arutelusessiooni jooksul käsitletakse Euroopa Liidu riikide rahvusparlamentide rolli demokraatia ja inimõiguste süvendamisel kolmandates riikides, Euroopa Liidu kui kodanikuühiskonna arengut ning rahvusparlamentide võimalusi sotsiaalse sidususe toetamisel kasinusperioodil.

* Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee (ENPA) Eesti delegatsiooni juht Andres Herkel ning liikmed Mailis Reps, Margus Hanson ja asendusliige Ester Tuiksoo osalevad (20.04-26.04) Strasbourgis ENPA 2013. aasta istungjärgu kevadistungil. Assamblee päevakorras on mitmed laste vägivaldset kohtlemist puudutavad küsimused: laste seksiturism, laste seksuaalne kuritarvitamine ja mustlaspäritolu laste diskrimineerimine. Käsitlemist leiavad ka religioossete kogukondade suhtes toime pandud vägivallaga seotud küsimused, rahvusparlamentides arutatavad kultuuri- ja haridusteemad, Euroopa noorte põhiõigused ja haridusalased väljakutsed, migratsiooni ja asüülitaotlejatega seotud probleemid Euroopa Liidu idapiiril, rahvatervise ning keskkonna riskid ja kasu nanotehnoloogiate kasutamisel, tehnoloogia- ja teaduseetika, aga ka inimõigused laiemalt. Assambleel esinevad pöördumistega Šveitsi välisminister Didier Burkhalter ning Tuneesia president Moncef Marzouki. Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee eesistujana esineb ettekandega Andorra välisminister Gilbert Saboya Sunye.

* Balti Assamblee Eesti delegatsiooni asejuht Aadu Must osaleb (21.04-24.04) Norras Harstadis VI Barentsi regiooni parlamentaarsel konverentsil, mis on pühendatud Barentsi koostöö 20. aastapäevale ning Balti Assamblee presiidiumi istungil. Konverentsil tulevad arutusele Barentsi regiooni poliitilise koostöö tugevdamine, majanduse ja tööstuse kestliku arengu standardid, aga ka koostöö teadus- ja haridusvaldkonnas.

Riigikogu pressitalitus
 

 

 

Tagasiside